Sơ đồ bộ máy và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Thời gian: 31/05/2019 - 09:00
Sơ đồ bộ máy và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Thời gian: 02/04/2019 - 09:35
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ phần mềm
Thời gian: 02/04/2019 - 09:34
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Thời gian: 02/04/2019 - 09:33
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Bưu chính - Viễn thông
Thời gian: 02/04/2019 - 09:33
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Công nghệ thông tin
Thời gian: 02/04/2019 - 09:31
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính
Thời gian: 02/04/2019 - 09:29
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở
Thời gian: 02/04/2019 - 09:14
Cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Thời gian: 26/01/2019 - 21:55
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
Thời gian: 26/01/2017 - 22:07


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315430
Khách trực tuyến : 1443
Thành viên trực tuyến : 2