Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 1039
Thành viên trực tuyến : 0
 
Thông báo Kết luận giám sát chuyên đề 'Công tác cải cách hành chính"
Thời gian: 18/06/2019 - 08:31
Thông báo Kết luận giám sát chuyên đề 'Công tác cải cách hành chính"
Thông báo Kết quả giám sát chuyên đề "Trình tự, thủ tục và kết quả tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện"
Thời gian: 18/06/2019 - 08:30
Thông báo Kết quả giám sát chuyên đề "Trình tự, thủ tục và kết quả tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện"
Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri kỳ họp HĐND huyện khóa XIX
Thời gian: 11/06/2019 - 16:43
Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri kỳ họp HĐND huyện khóa XIX
Kế hoạch Chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021)
Thời gian: 30/05/2019 - 07:37
Kế hoạch Chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021)
Báo cáo về việc giải quyết kiến cụ thể của cử tri tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
Thời gian: 29/11/2018 - 10:47
Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2012)
Thời gian: 12/11/2018 - 16:31
Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
Thời gian: 25/10/2018 - 15:16
Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu
Thời gian: 25/10/2018 - 14:56
Kế hoạch tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
Thời gian: 25/10/2018 - 14:51
Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Thời gian: 25/10/2018 - 14:36
Chuyển trang    
Trang số:  1/9
Số bản ghi trên trang: