Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 180975
Khách trực tuyến : 688
Thành viên trực tuyến : 4
 
Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”
Thời gian: 12/04/2017 - 10:12
hực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 09-02-2007, “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” của Ban Chấp hành Trung ương khóa X là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó ...