Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 180973
Khách trực tuyến : 3919
Thành viên trực tuyến : 2
 
Thông báo về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất 05 nám kỳ đầu 2011-2015 huyện Kiến Thụy
Thời gian: 14/07/2014 - 08:55
Thực hiện Luật Đất đai 2013 và Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ...
Quyết định về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015 của huyện Kiến Thụy
Thời gian: 14/07/2014 - 08:40
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về ...