Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124096
Khách trực tuyến : 1742
Thành viên trực tuyến : 2
 
Mẫu phiếu tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo việc thực hiện pháp luật lao động năm 2018
Thời gian: 29/01/2018 - 08:40
Các Danh mục kèm theo Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 28/12/2017 - 12:15
Các Danh mục kèm theo Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao ...
Quyết định của UBND thành phố về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 28/12/2017 - 12:11
Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và ...
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 29/09/2017 - 08:31
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn ...
Mẫu phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp
Thời gian: 11/01/2017 - 08:16
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.
Thời gian: 07/09/2016 - 11:24
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (11 thủ tục hành chính).
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện.
Thời gian: 07/09/2016 - 11:22
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện (17 thủ tục hành chính).
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời gian: 07/09/2016 - 11:20
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (85 thủ tục hành chính).
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố.
Thời gian: 07/09/2016 - 11:16
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (09 thủ tục).
Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời gian: 07/09/2016 - 11:10
Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội