Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56701
Khách trực tuyến : 4216
Thành viên trực tuyến : 0
 
Quy trình kiểm soát văn bản đi đến
Thời gian: 11/09/2013 - 09:29
Quy định cách thức xử lý và kiểm soát các văn bản đến và đi của phường, đảm bảo việc cung cấp và xem xét giải quyết một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, bảo mật ...
Quy trình xem xát của lãnh đạo
Thời gian: 11/09/2013 - 09:20
Quy định cách thức tiến hành hoạt động xem xét của Lãnh đạo đối với Hệ thống Quản lý chất lượng của UBND Phường
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp
Thời gian: 11/09/2013 - 09:07
Quy định các bước ghi nhận, xử lý vấn đề không phù hợp và cách thức thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa để cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của Phường.
Quy trình đánh giá nội bộ
Thời gian: 11/09/2013 - 08:59
Quy trình này quy định cách thức thực hiện chương trình đánh giá nội bộ nhằm xem xét tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại phường.
Quy trình kiểm soát hồ sơ
Thời gian: 11/09/2013 - 08:54
Quy định cách thức kiểm soát hồ sơ trong việc nhận biết, truy xuất, bảo quản, hủy bỏ các hồ sơ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của phường.
Quy trình kiểm soát tài liệu
Thời gian: 11/09/2013 - 08:47
Quy định cách thức kiểm soát các tài liệu - đề xuất ban hành, sửa đổi, xem xét, phê duyệt, cập nhật - thuộc hệ thống quản lý chất lượng của phường