Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 2783
Thành viên trực tuyến : 0
 
Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 20/08/2019 - 09:46
Về việc ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn
Thời gian: 16/08/2019 - 16:29
Ban hành hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 21/06/2019 - 09:48
Tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 14/06/2019 - 17:05
Tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý của Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn quận Đồ Sơn
Thời gian: 14/06/2019 - 09:56
Quyết định số 1286/QĐ-UBND về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 02/08/2018 - 09:07
Báo cáo tình hình thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân quận
Thời gian: 10/11/2017 - 15:48
Báo cáo ISO phường
Thời gian: 10/11/2017 - 13:50
Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008
Thời gian: 29/03/2017 - 10:56
Mục tiêu-Chính sách Chất lượng
Thời gian: 01/01/2017 - 10:52
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nông dân, nông nghiệp và nông thôn mới: Giá trị lý luận và thực tiễn
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đến xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII
Bài học lãnh đạo quản lý từ cách ứng xử của Bác Hồ
Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh
Quan điểm của Hồ Chí Minh về những phẩm chất của nhà ngoại giao
Nghĩ về lời Bác dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức”
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân trong tình hình hiện nay
Củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ phục vụ sự nghiệp cách mạng
Noi gương Bác cần thật cụ thể, thực chất và thiết thực
Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác
Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong văn học đương đại - chân lí và sự thật
Bài học lãnh đạo quản lý từ cách ứng xử của Bác Hồ
Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân trong tình hình hiện nay