Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 3167
Thành viên trực tuyến : 0
 
Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 20/08/2019 - 09:46
Về việc ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn
Thời gian: 16/08/2019 - 16:29
Ban hành hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 21/06/2019 - 09:48
Tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 14/06/2019 - 17:05
Tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý của Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn quận Đồ Sơn
Thời gian: 14/06/2019 - 09:56
Quyết định số 1286/QĐ-UBND về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 02/08/2018 - 09:07
Báo cáo tình hình thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân quận
Thời gian: 10/11/2017 - 15:48
Báo cáo ISO phường
Thời gian: 10/11/2017 - 13:50
Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008
Thời gian: 29/03/2017 - 10:56
Mục tiêu-Chính sách Chất lượng
Thời gian: 01/01/2017 - 10:52
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang: