Liên kết website
   
Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh đưa khách Việt Nam ra nước ngoài du lịch
Thời gian: 06/03/2019 - 15:29
Thực hiện Công văn số 570/UBND-DL ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; Công văn số 5897/BVHTTDL-TCDL ngày 28/12/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng ...
Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2018
Thời gian: 19/11/2018 - 17:03
Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2018
Thời gian: 19/11/2018 - 16:58
Báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2017
Thời gian: 19/11/2018 - 16:52
Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018
Thời gian: 19/11/2018 - 16:39
Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc
Thời gian: 19/11/2018 - 16:33
Kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng năm 2018
Thời gian: 19/11/2018 - 16:29
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
Thời gian: 19/11/2018 - 16:25
Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Thời gian: 08/06/2018 - 14:48
LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
Thời gian: 28/02/2018 - 15:06
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: