Liên kết website
   
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Du lịch
Thời gian: 11/08/2017 - 09:10
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Du lịch
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ DU LỊCH
Thời gian: 13/06/2017 - 10:30
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện chức năng tham mưu, ...