Liên kết website
   
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ
Thời gian: 29/03/2019 - 18:21
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ
Sở Du lịch thành phố Hải Phòng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời gian: 18/02/2019 - 14:34
Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục ...
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Thời gian: 15/02/2019 - 17:25
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2019 của Sở Du lịch
Thời gian: 28/12/2018 - 16:07
Quy chế cung cấp thông tin của Sở Du lịch thành phố Hải Phòng
Thời gian: 06/06/2018 - 09:18
Sơ đồ tổ chức của Sở Du lịch
Thời gian: 04/06/2018 - 13:50
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch
Thời gian: 04/06/2018 - 13:35
Quy trình cung cấp thông tin theo yêu cầu của Sở Du lịch Hải Phòng
Thời gian: 31/05/2018 - 14:10
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 31/05/2018 - 14:05
Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin
Thời gian: 31/05/2018 - 13:58
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: