Liên kết website
   
Quyết định về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 02/07/2019 - 09:14
Quyết định về việc ban hành, áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Sở Du lịch Hải Phòng
Thời gian: 20/06/2019 - 09:46
Danh sách doanh nghiệp, hướng dẫn viên lữ hành nội địa và quốc tế trên địa bàn thành phố
Thời gian: 14/06/2019 - 16:41
Danh sách các cơ sở dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố
Thời gian: 14/06/2019 - 16:39
Danh sách tổ chức, cá nhân đáp ứng các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe trên địa bàn thành phố (du lịch mạo hiểm)
Thời gian: 14/06/2019 - 16:14
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ
Thời gian: 29/03/2019 - 18:21
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ
Sở Du lịch thành phố Hải Phòng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời gian: 18/02/2019 - 14:34
Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục ...
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Thời gian: 15/02/2019 - 17:25
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2019 của Sở Du lịch
Thời gian: 28/12/2018 - 16:07
Quyết định về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hải Phòng
Thời gian: 08/10/2018 - 11:19
1. Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về du lịch theo quy định của ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang: