Liên kết website
   
Nhiệm vụ công tác năm 2019 của Sở Du lịch Hải Phòng
Thời gian: 14/02/2019 - 16:43
Thông báo về kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.
Kiện toàn ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Hải Phòng
Thời gian: 12/02/2019 - 16:12
Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Hải Phòng.
Kế hoạch số 43/KH-SDL triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương và thành phố về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Thời gian: 03/01/2018 - 16:40
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương và ...
Quyết định số 2700/QĐ-UBND về phát triển du lịch thành phố Hải Phòng
Thời gian: 20/10/2017 - 16:33
Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành CTHĐ thực hiện NQ số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở ...
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển du lịch thành phố Hải Phòng
Thời gian: 28/07/2017 - 16:36
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.
Nhiệm vụ công tác năm 2017 của Sở Du lịch Hải Phòng
Thời gian: 24/01/2017 - 16:47
Thông báo về kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.
Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hải Phòng
Thời gian: 15/01/2017 - 16:39
Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.