Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 357969
Khách trực tuyến : 6357
Thành viên trực tuyến : 15
 
Công văn số 21/KHĐT-DN ngày 06/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV
Thời gian: 04/02/2020 - 09:00
Thông báo tuyển chọn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020
Thời gian: 23/01/2020 - 10:14
Thông báo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ năm 2020
Thời gian: 22/01/2020 - 13:52
Kế hoạch thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 09/12/2019 - 15:21
Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND thành phố Hải Phòng về Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2913/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố
Thời gian: 18/10/2019 - 11:09
Danh mục và Tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Thời gian: 11/10/2019 - 17:16
Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Thời gian: 16/09/2019 - 09:41
Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2025
Thời gian: 03/09/2019 - 11:18
Thông báo số 5164/UBND-DN ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2020
Thời gian: 28/08/2019 - 16:20
Thông báo số 31/TB-CCTĐC ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Về việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Thời gian: 28/08/2019 - 16:15
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang:
Công văn số 21/KHĐT-DN ngày 06/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV
Thời gian: 04/02/2020 - 09:00
Thông báo tuyển chọn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020
Thời gian: 23/01/2020 - 10:14
Thông báo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ năm 2020
Thời gian: 22/01/2020 - 13:52
Kế hoạch thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 09/12/2019 - 15:21
Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND thành phố Hải Phòng về Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2913/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố
Thời gian: 18/10/2019 - 11:09
Danh mục và Tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Thời gian: 11/10/2019 - 17:16
Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Thời gian: 16/09/2019 - 09:41
Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2025
Thời gian: 03/09/2019 - 11:18
Thông báo số 5164/UBND-DN ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2020
Thời gian: 28/08/2019 - 16:20
Thông báo số 31/TB-CCTĐC ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Về việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Thời gian: 28/08/2019 - 16:15
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang: