Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 349389
Khách trực tuyến : 3212
Thành viên trực tuyến : 0
 
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2018
Thời gian: 28/12/2018 - 13:56
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2018 đợt 1 được phê duyệt
Thời gian: 26/03/2018 - 08:46
Danh mục nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành năm 2016 (đợt 2)
Thời gian: 21/12/2016 - 15:24
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2017 đợt 1 được phê duyệt
Thời gian: 19/12/2016 - 09:48
Danh mục các nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2016 thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020 được phê duyệt
Thời gian: 04/10/2016 - 16:17
Danh mục nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành năm 2016 (đợt 1)
Thời gian: 25/02/2016 - 09:55
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2015
Thời gian: 22/04/2015 - 13:30
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2014
Thời gian: 21/01/2015 - 09:23
Danh mục dự án ứng dụng thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới được triển khai năm 2013
Thời gian: 23/01/2014 - 10:12
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2012
Thời gian: 04/05/2012 - 14:46
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: