Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta
Thời gian: 21/06/2018 - 08:10
Luật Điều ước quốc tế
Thời gian: 04/05/2018 - 16:40
Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài
Thời gian: 01/03/2016 - 09:29
Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài
Quyết định số 3072/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 01/03/2016 - 09:20
Quyết định số 3072/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố ...
Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế
Thời gian: 01/03/2016 - 09:08
Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng ...
Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
Thời gian: 01/03/2016 - 09:03
Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
Kế hoạch hành động số 5403/KH-UBND ngày 23/07/2014 triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020
Thời gian: 01/03/2016 - 08:57
Kế hoạch hành động số 5403/KH-UBND ngày 23/07/2014 triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020
Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
Thời gian: 01/01/1900 - 00:00
Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.