Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng
Thời gian: 15/05/2019 - 15:12
Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ
Thời gian: 14/02/2019 - 17:00
Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ
Quyết định số 54/QĐ-NV ngày 21/12/2016 về việcthành lập Phòng Quản lý Biên giới biển và hải đảo Phi chính phủ nước ngoài thuộc Sở Ngoại vụ
Thời gian: 13/02/2017 - 09:10
Ngày 21/12/2016, Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 54/QĐ-NV ngày 21/12/2016 về việcthành lậpPhòng Quản lý Biên giới biển và hải đảo Phi chính phủ nước ngoài thuộc Sở ...
Quyết định số 53/QĐ-NV ngày 21/12/2016 về việc Giải thể Phòng Hữu nghị Viện trợ thuộc Sở Ngoại vụ
Thời gian: 13/02/2017 - 09:08
Ngày 21/12/2016, Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 53/QĐ-NV ngày 21/12/2016 về việcGiải thể Phòng Hữu nghị Viện trợ thuộc Sở Ngoại vụ
Quyết định số 51/QĐ-NV ngày 21/12/2016 về việc Giải thể Phòng Lễ tân - Báo chí thuộc Sở Ngoại vụ
Thời gian: 13/02/2017 - 09:04
Ngày 21/12/2016, Sở Ngoại vụ Hải Phòng ban hành Quyết định số 51/QĐ-NV ngày 21/12/2016 về việc Giải thể Phòng Lễ tân - Báo chí thuộc Sở Ngoại vụ