Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Quyết định số 54/QĐ-NV ngày 21/12/2016 về việcthành lập Phòng Quản lý Biên giới biển và hải đảo Phi chính phủ nước ngoài thuộc Sở Ngoại vụ
Thời gian: 13/02/2017 - 09:16
Ngày21/12/2016, Sở Ngoại vụ Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-NV ngày 21/12/2016 về việcthành lậpPhòng Quản lý Biên giới biển và hải đảo Phi chính phủ nước ...
Quyết định số 52/QĐ-NV ngày 21/12/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hợp tác - Quốc tế thuộc Sở Ngoại vụ
Thời gian: 13/02/2017 - 09:06
Ngày 21/12/2016, Sở Ngoại vụ Hải Phòng ban hành Quyết định số 52/QĐ-NV ngày 21/12/2016 về việcđiều chỉnh, bổ sung chứcnăng, nhiệm vụ của PhòngHợp tác - Quốc tếthuộc Sở Ngoại vụ
Quyết định số 50/QĐ-NV ngày 21/12/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Sở Ngoại vụ
Thời gian: 13/02/2017 - 09:00
Ngày 21/12/2016, Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 50/QĐ-NV ngày 21/12/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Sở Ngoại vụ
Quyết định 3026/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND thành phố
Thời gian: 10/02/2017 - 18:11
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng
Thời gian: 01/01/1900 - 00:00
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng