Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Quyết định số 111/QĐ-NV ngày 18/7/2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ về việc Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 9001:2015
Thời gian: 19/07/2018 - 08:23
Quyết định 107/QĐ-NV ngày 22/12/2017 của Sở Ngoại vụ về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015
Thời gian: 23/12/2017 - 09:37
Quyết định 107/QĐ-NV ngày 22/12/2017 của Sở Ngoại vụ về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015
Quyết định số 58/QĐ-NV ngày 12/9/2017 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (lần 4)
Thời gian: 15/09/2017 - 11:53
Quyết định số 58/QĐ-NV ngày 12/9/2017 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (lần 4)
QUYẾT ĐỊNH V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Thời gian: 04/08/2016 - 09:09
QĐ 37 NV .pdf
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (ban hành lần 2)
Thời gian: 04/09/2015 - 09:51
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 (ban hành lần 2) của Giám đốc Sở Ngoại vụ