Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 5063
Thành viên trực tuyến : 5
 
27. Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thời gian: 26/01/2018 - 13:23
Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
26. Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
Thời gian: 26/01/2018 - 13:23
Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
25. Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
Thời gian: 26/01/2018 - 13:23
Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
24. Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
Thời gian: 26/01/2018 - 13:23
Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
23. Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
Thời gian: 26/01/2018 - 13:22
Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
23. Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường
Thời gian: 26/01/2018 - 13:22
Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường
22. Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường
Thời gian: 26/01/2018 - 13:22
Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường
21. Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ
Thời gian: 26/01/2018 - 13:21
Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ
20. Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ
Thời gian: 26/01/2018 - 13:21
Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ
19. Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản
Thời gian: 26/01/2018 - 13:21
Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:

d