Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 4689
Thành viên trực tuyến : 1
 
Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của thành phố Hải Phòng
Thời gian: 02/01/2020 - 09:48
Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của thành phố Hải Phòng
Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Hải Phòng
Thời gian: 31/01/2019 - 16:47
Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Hải Phòng
Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018
Thời gian: 21/08/2018 - 14:22
Ngày 20/8/2018 Ủy ban nhân dân thành phố ban hànhQuyết định số 1954/QĐ-UBNDvề việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018
Quyết định số 454/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015.
Thời gian: 17/03/2015 - 14:24
Ngày 26.02.2015 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 454/2015/QĐ-UBNDvề việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015.
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014
Thời gian: 08/01/2014 - 11:33
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014
Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011
Thời gian: 01/04/2013 - 09:17
Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân ngày 9/12/2010 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2011
Thời gian: 01/04/2013 - 09:15
Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân ngày 9/12/2010 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2011
Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 25/3/2010 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010
Thời gian: 01/04/2013 - 09:12
Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 25/3/2010 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010
Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2009
Thời gian: 01/04/2013 - 09:11
Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2009
Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 14/2/2008 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008
Thời gian: 01/04/2013 - 09:10
Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 14/2/2008 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:

d