Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 5043
Thành viên trực tuyến : 5
 
Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018
Thời gian: 02/01/2020 - 10:12
Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018
Quyết định 260/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017
Thời gian: 01/02/2019 - 08:08
Quyết định 260/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017
Quyết định 2796/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016
Thời gian: 27/10/2017 - 18:19
Quyết định 2796/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016
Quyết định 2890/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015
Thời gian: 01/12/2016 - 15:37
Quyết định 2890/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015
Quyết định 2454/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014
Thời gian: 30/10/2015 - 15:25
Quyết định 2454/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014
Quyết định 2301/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013
Thời gian: 04/02/2015 - 09:02
Quyết định 2301/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2013
Thời gian: 01/08/2014 - 08:20
Phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau cùng các bảng biểu đính kèm:
Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2012
Thời gian: 14/08/2013 - 10:32
Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2012
Nghị quyết số 05 /NQ-HĐND về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2011
Thời gian: 14/08/2013 - 10:30
Nghị quyết số 05 /NQ-HĐND về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2011
Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 02/04/2013 của UBND thành phố về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011
Thời gian: 04/04/2013 - 07:30
Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 02/04/2013 của UBND thành phố về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011: Tải file
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:

d