Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 2206
Thành viên trực tuyến : 0
 
Quyết định số 93/QĐ-STC ngày 02/6/2017 ban hành Nội quy tiếp dân của Sở Tài chính Hải Phòng
Thời gian: 19/06/2017 - 10:21
Quyết định số 1756/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
Thời gian: 30/11/2016 - 15:47
Quyết định số 1756/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
Quyết định số 821/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
Thời gian: 01/04/2013 - 11:17
Quyết định số 821/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng

d