Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312395
Khách trực tuyến : 5320
Thành viên trực tuyến : 2
 
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 09/01/2020 - 10:23
Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; ...
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Thời gian: 08/01/2020 - 17:20
Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành; cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện tham gia ý kiến vào dự thảo Kế ...
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Thời gian: 02/01/2020 - 15:12
Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện gửi báo ...
Tọa đàm về “Đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua”
Thời gian: 25/11/2019 - 19:31
Nhằm thực hiện chức năng theo dõi thi hành pháp luật và đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp chủ ...
Họp góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Thời gian: 09/10/2019 - 14:08
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 6151/UBND-KSTTHC ngày 07/10/2019 về việc góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm ...
Về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
Thời gian: 03/10/2019 - 16:49
Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân ...
Họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng, lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2019
Thời gian: 03/10/2019 - 16:46
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai ...
Mời họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng, lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2019
Thời gian: 25/09/2019 - 15:01
Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành ...
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính tại Hải Phòng
Thời gian: 29/08/2019 - 08:11
Ngày 22/8/2019, Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính cho 600 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành ...
Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố
Thời gian: 22/08/2019 - 17:35
Ngày 20/8/2019, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1261/STP-QLXLVPHC&TDTHPL gửi các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc tham gia ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài