Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312403
Khách trực tuyến : 1053
Thành viên trực tuyến : 3
 
Thành phố Hải Phòng tích cực triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Thời gian: 05/06/2018 - 15:18
Ngay sau khi Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua, công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin đã được Ủy ban nhân dân thành phố xác định ...
Quy chế cung cấp thông tin tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng và các mẫu phiếu sử dụng trong tiếp cận thông tin
Thời gian: 01/06/2018 - 15:13
Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin
Thời gian: 09/05/2018 - 17:01
Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa ...
Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
Thời gian: 09/05/2018 - 10:19
Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Thời gian: 04/05/2018 - 08:11
Về việc hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin
Thời gian: 30/01/2018 - 14:38
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 8564/UBND-NC ngày 30/11/2017 về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hải ...
Luật Tiếp cận thông tin - Phương tiện pháp lý hữu hiệu góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người theo Hiến pháp năm 2013
Thời gian: 17/01/2018 - 16:42
Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về ...
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin
Thời gian: 06/12/2017 - 07:53
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị, đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của ...
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài