Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312403
Khách trực tuyến : 1091
Thành viên trực tuyến : 4
 
Thông báo số 791/TB-STP về việc cung cấp thông tin đăng ký hành nghề các chức danh bổ trợ tư pháp trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp thành phố HP
Thời gian: 10/10/2019 - 14:43
Kết luận số 757/KL-STP công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND phường Quang Trung, quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng.
Thời gian: 10/10/2019 - 14:43
Thông báo số 711/TB-STP về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh HP Auseco
Thời gian: 10/10/2019 - 14:42
Công văn số 639/STP-XDKTVB Về việc chuẩn bị xây dựng các nghị quyết của HĐND TP tại các kỳ họp năm 2019
Thời gian: 10/10/2019 - 14:41
Công văn số 630/STP-QLXLVPHC Về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1)
Thời gian: 10/10/2019 - 14:40
Công văn số 626a/STP-VP Về việc trực trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5
Thời gian: 10/10/2019 - 14:39
Công văn số 613/STP-XDKTVB Về việc báo cáo, đề xuất sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013
Thời gian: 10/10/2019 - 14:38
Thông báo số 609/TB-STP về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thời gian: 10/10/2019 - 14:37
Thông báo số 608/TB-STP về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Qúy An
Thời gian: 10/10/2019 - 14:36
Công văn số 584/STP-PBGDPL Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của TTCP về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
Thời gian: 10/10/2019 - 14:35
Chuyển trang    
Trang số:  1/17
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài