Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312404
Khách trực tuyến : 4224
Thành viên trực tuyến : 0
 
Bàn giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố
Thời gian: 08/12/2017 - 16:27
Ngày 05/12/2017, Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị bàn giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và ...
Về việc lập danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời gian: 24/05/2017 - 16:25
Thực hiện Thông báo số 183/TB-UBND ngày 09/5/2017 về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại Hội nghị triển khai Quyết định ...
Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch
Thời gian: 22/05/2017 - 08:42
Ngày 10/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 654/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ...
Ủy ban nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ
Thời gian: 15/05/2017 - 09:13
Ngày 05/5/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1041/QĐ-CT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở ...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017
Thời gian: 11/05/2017 - 14:16
Thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực ...
Sở Tư pháp Hải Phòng họp lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính
Thời gian: 11/05/2017 - 14:13
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; ngày 09/5/2017,Sở Tư pháp ...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thời gian: 22/03/2017 - 08:14
Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ký Quyết định số 579/QĐ-CT về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài ...
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017
Thời gian: 14/03/2017 - 15:37
Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố ...
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời gian: 14/03/2017 - 15:23
Ngày 03 tháng 03 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ký Quyết định số 474/QĐ-CT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ ...
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải phòng
Thời gian: 10/03/2017 - 14:08
Thực hiện Nghịđịnh số 66/2208/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quyếtđịnh số 2139/QĐ-TTg ngày 28/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài