Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312402
Khách trực tuyến : 674
Thành viên trực tuyến : 1
 
Quyết định số 2127/QĐ-CT ngày 09/9/2019 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp
Thời gian: 16/09/2019 - 15:09
Dự thảo quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
Thời gian: 02/04/2019 - 16:56
Quyết định số 614/QĐ-CT ngày 25/3/2019 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 02/04/2019 - 08:32
Quyết định số 2474/QĐ-CT ngày 24/9/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 01/10/2018 - 09:10
Quyết định về việc công bố Danh mục lệ phí thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Thời gian: 30/08/2018 - 14:24
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.
Thời gian: 30/08/2018 - 14:12
Bộ Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp năm 2018
Thời gian: 25/05/2018 - 19:26
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y Tế (Đã chuẩn hóa)
Thời gian: 23/11/2017 - 10:21
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài Chính (Đã chuẩn hóa)
Thời gian: 23/06/2017 - 09:49
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (Đã chuẩn hóa)
Thời gian: 09/06/2017 - 15:59
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài