Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 1956
Thành viên trực tuyến : 9
 
Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Thời gian: 27/06/2017 - 08:14
Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh
Thời gian: 27/06/2017 - 08:13
Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
Thời gian: 27/06/2017 - 08:13
Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung ðối với hoạt ðộng khai thác khoáng sản (trýờng hợp có phýõng án và báo cáo ðánh giá tác ðộng môi trýờng không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:12
Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt ðộng khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:11
Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:11
Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:10
Xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (đối với dự án được UBND thành phố phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:09
Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường (BVMT) chi tiết
Thời gian: 27/06/2017 - 08:09
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Mục d Khoản 1 Điều 14 và Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:07

 

Tin mới
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo 87/TB-TTƯD ngày 06/11/2019 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước - Công ty Xi măng Chinfon
Thông báo số 428/TB-CM ngày 25/11/2019 của Công ty cổ phần đầu tư CM về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hồng Đức
Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Tài nguyên và Môi trường hạng III
Hội nghị Tuyên truyền, phổ biên Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết
Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Đo Đạc và Bản đồ
Kế hoạch 48/KH-STN&MT ngày 30/10/2019 thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2019 và năm 2020
Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 Về việc phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" của Sở Tài nguyên và Môi trường
Luật tố cáo số 25/2018/QH14
Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Luật khiếu nại số 02/2011/QH13
Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13