Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc
Thời gian: 08/11/2019 - 16:49
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng và phong cách công tác, tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác ...
Tổng Bí thư Trường Chinh viết tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi
Thời gian: 08/11/2019 - 16:49
Quán triệt tinh thần Chỉ thị Toàn dân kháng chiến ngày 12/12/1946 của Đảng, cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Tổng Bí thư Trường Chinh viết một loạt ...
Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đảng
Thời gian: 08/11/2019 - 16:48
Năm 1950, tình hình trong nước và thế giới có những chuyển biến to lớn. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta giành được những thắng lợi quan trọng ...
Hội nghị Cán bộ Trung ương lần thứ sáu
Thời gian: 08/11/2019 - 16:48
Để đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện trong giai đoạn thứ hai, Ban Thường vụ Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Cán bộ Trung ương lần thứ sáu từ ngày 14 đến ngày 18/1/1949 ...
Hội nghị Cán bộ Trung ương Đảng lần thứ năm
Thời gian: 08/11/2019 - 16:47
Sau hơn 1000 ngày kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng kháng chiến của ta ngày càng tiến bộ về mọi mặt. Để thúc đẩy phong trào phát triển hơn nữa, Hội nghị ...
Đại hội đại biểu xứ Đảng bộ Nam Bộ lần thứ nhất
Thời gian: 08/11/2019 - 16:47
Nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, cuối tháng 7/1948, Đại hội đại biểu xứ Đảng bộ Nam Bộ lần thứ nhất họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Duẩn, Phạm ...
Bộ Tổng chỉ huy mở chiến dịch Đông Bắc
Thời gian: 08/11/2019 - 16:46
Đông Bắc là một hướng chiến lược quan trọng được Bộ Tổng chỉ huy dự kiến đẩy mạnh hoạt động trong năm 1948.
Ngày Thương binh toàn quốc
Thời gian: 08/11/2019 - 16:46
Tháng 6/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn một ngày trong năm làm Ngày Thương binh để nhân dân ta có dịp tỏ lòng biết ơn, yêu mến thương binh.
Hội nghị Cán bộ Trung ương lần thứ tư
Thời gian: 08/11/2019 - 16:45
Nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, ngày 20/5/1948, Hội nghị Cán bộ Trung ương lần thứ tư (miền Bắc Đông Dương) đã tiến hành.
Ban Thường vụ Trung ương Đảng chủ trương tiếp tục và đẩy mạnh chiến dịch Tây Bắc
Thời gian: 08/11/2019 - 16:45
Qua các chiến dịch Đông Bắc, Tây Bắc, Trung ương Đảng nhận thấy mặt trận Tây Bắc là nơi địch yếu nhất, nhưng đối với ta đây lại là một cứ điểm quan trọng bảo vệ phía sau cho căn cứ địa ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang: