Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4370
Khách trực tuyến : 357
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Danh sách cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bi mất được cập nhật đến ngày 04/9/2018
Thời gian: 04/09/2018 - 15:43
CN VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ MỘT CẤP TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN Số: 01/TB-CNVPĐKQSDĐMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do ...
danh sách hồ sơ cấp lại giấy chứung nhận quyền sử dụng đất do bị mất đuợc cập nhật đến ngày19/7/2018
Thời gian: 20/07/2018 - 09:04
CN VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ MỘT CẤP TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN Số: 01/TB-CNVPĐKQSDĐMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do ...
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 28/6/2018
Thời gian: 28/06/2018 - 10:14
CN VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ MỘT CẤP TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN Số: 01/TB-CNVPĐKQSDĐMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do ...
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày15/6/2018
Thời gian: 15/06/2018 - 10:40
CN VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ MỘT CẤP TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN Số: 01/TB-CNVPĐKQSDĐMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do ...
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 13/6/2018
Thời gian: 13/06/2018 - 15:39
CN VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ MỘT CẤP TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN Số: 01/TB-CNVPĐKQSDĐMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do ...
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 06/6/2018
Thời gian: 06/06/2018 - 18:11
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 06/6/2018
Thời gian: 06/06/2018 - 18:05
CN VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ MỘT CẤP TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN Số: 01/TB-CNVPĐKQSDĐMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 23/5/2018
Thời gian: 23/05/2018 - 13:48
CN VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ MỘT CẤP TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN Số: 01/TB-CNVPĐKQSDĐMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do ...
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 11/5/2018
Thời gian: 11/05/2018 - 13:54
11/5/2018 Đất ở
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 23/4/2018
Thời gian: 23/04/2018 - 16:06
Chuyển trang    
Trang số:  1/11
Số bản ghi trên trang: