Tài liệu quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008
Thời gian: 05/09/2018 - 08:35
Tài liệu quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thời gian: 29/08/2018 - 07:49
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Thời gian: 29/08/2018 - 07:45
Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
Thời gian: 29/08/2018 - 07:41
Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
Thời gian: 28/08/2018 - 15:28
Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
Phụ lục 04 Quy trình cung cấp thông tin theo yêu cầu của UBND xã Thụy Hương
Thời gian: 17/08/2018 - 08:21
Phụ lục 04 Quy trình cung cấp thông tin theo yêu cầu của UBND xã Thụy Hương
PHỤ LUC 3: SỔ THEO DÕI CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU
Thời gian: 17/08/2018 - 08:18
PHỤ LUC 3: SỔ THEO DÕI CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU
Phụ luc 2: Quy trình chuyển giao thông tin của UBND xã Thụy Hương
Thời gian: 17/08/2018 - 08:10
Phụ luc 2: Quy trình chuyển giao thông tin của UBND xã Thụy Hương
Phiếu xác nhận: Kết quả rà soát, kiểm tra tính bí mật của thông tin, phân loại thông tin
Thời gian: 17/08/2018 - 08:07
Phiếu xác nhận: Kết quả rà soát, kiểm tra tính bí mật của thông tin, phân loại thông tin
Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Thụy Hương
Thời gian: 17/08/2018 - 07:57
Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Thụy Hương
Liên kết website