Liên kết website
   
 

Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 739995
Khách trực tuyến : 3703
Thành viên trực tuyến : 2
 
 
Tin tức - Sự kiện
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 3325/QĐ-BVHTTDL ngày 4/9/2018 về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...
Làng nghề truyền thống
Theo các cụ đồ ngày xưa giải thích “cát” là lành, “hải” là biển...
Lễ hội
UBND thành phố vừa giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền...W3Counter