Thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính và danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi phần phỏng vấn chuyên ngành, kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 2016
Thời gian: 08/03/2018 - 14:01
 Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính và danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi phần phỏng vấn chuyên ngành, kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 2016
Tin nổi bật
Thông báo về việc đăng tải Ngân hàng câu hỏi phỏng vấn, kiến thức chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 2016
Thông báo về việc bổ sung Danh mục tài liệu phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 2016
Thông báo lịch thi trắc nghiệm trên máy tính kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức
Thông báo tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính, kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2016
Đính chính một số câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm trên máy tính, phần thi kiến thức chung, kỳ thi tuyển công chức năm 2016
Thông báo về việc nộp lệ phí thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2016
Thông báo quyết định ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức chỉ tiêu biên chế năm 2016 tại thành phố Hải Phòng
Thông báo điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm trên máy tính, phần thi Kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức năm 2016
 
Thông tin về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 4109/BNV-ĐT ngày 03/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; rà soát, tổng hợp, đăng ký và xây dựng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị (bao gồm cả cơ quan, đơn vị trực thuộc, nếu có) năm 2018 theo các biểu mẫu đính kèm gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/01/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ và thống nhất với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định phê duyệt kế hoạch và phân bổ kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong năm 2018..