Thống kê tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Thời gian: 19/06/2017 - 18:48
 Thực hiện Công văn số 3191/BNV-TCBC ngày 17/6/2017 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020, Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Tin nổi bật
Thông báo về việc lập kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc năm 2018
Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016
Biểu mẫu thống kê số lượng đội ngũ công chức trình độ Đại học trở lên ngành Tài chính - Kế toán
Báo cáo biên chế, đội ngũ công chức, viên chức, lao động hợp đồng giai đoạn 2011-2016
Hội đồng thi nâng ngạch công chức thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2016
Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế từng năm và giai đoạn 2015-2021
Thông báo đăng ký nhu cầu dự thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; viên chức từ nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng lên chuyên viên năm 2016 - 2017
 
Tin mới
Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo thời gian, địa điểm, nội dung tài liệu tham khảo phục vụ tuyển dụng công chức không qua thi và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức
Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2016
Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện thành phố Hải Phòng
Đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo cấp phòng
Sơ đồ phòng thi tuyển công chức năm 2014
Danh sách các ca thi tuyển công chức năm 2014
Báo cáo kết quả công tác tháng 5/2016
Kế hoạch số 185/KH-UBBC ngày 30/5/2016 về Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và dự kiến thời gian, địa điểm thi tuyển
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung Quyết định ban hành Nội quy thi trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi tuyển công chức tại thành phố Hải Phòng
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn ngoại ngữ (tiếng Anh) và tin học phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 để thí sinh tham khảo
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn thi viết kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi viết chuyên ngành ).
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi trắc nghiệm chuyên ngành ).
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014.