Tin mới
Hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức năm 2020
THÔNG BÁO Về việc đăng tải danh mục tài liệu phần thi Kiến thức chung và danh mục tài liệu môn chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019
Quyết định số 345/QĐ-SNV ngày 30/9/2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức
Thông báo tuyển dụng công chức
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức (vòng 2)
Thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức
Công văn số 2179/SNV-CCVC ngày 21/8/2019 của SNV về việc rà soát, đề xuất đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2019
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; kĩ năng lãnh đạo cấp phòng cho viên chức từ nguồn kinh phí do đơn vị, cá nhân chi trả
Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo cấp phòng đối với cán bộ, công chức
Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; cấp huyện và tương đương
Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; cấp huyện và tương đương