Công văn số 1068/SNV-CCVC ngày 06/5/2019 báo cáo số lượng, chất lượng CBCCVC năm 2018
Thời gian: 07/05/2019 - 14:30
 Công văn số 1068/SNV-CCVC ngày 06/5/2019 báo cáo số lượng, chất lượng CBCCVC năm 2018
Tin nổi bật
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức
THÔNG BÁO Kết quả làm bài sát hạch trên máy tính, danh sách người đủ điều kiện tham gia vòng phỏng vấn (bước 2) và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn.
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính và thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; các môn thi; dự kiến thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; các môn thi; dự kiến thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018
Thông báo bổ sung danh sách sách các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2019 (đợt 1)
Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo thời gian, địa điểm tổ chức làm bài sát hạch trên máy tính
Thông báo số 692/TB-HĐKTSH ngày 29/3/2019 của Hội đồng kiểm tra sát hạch về Danh sách sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức; danh mục tài liệu chuyên ngành tham khảo và nội dung, hình thức sát hạch
 


Tin mới
Công văn số 1068/SNV-CCVC ngày 06/5/2019 báo cáo số lượng, chất lượng CBCCVC năm 2018
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức
THÔNG BÁO Kết quả làm bài sát hạch trên máy tính, danh sách người đủ điều kiện tham gia vòng phỏng vấn (bước 2) và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn.
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính và thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; các môn thi; dự kiến thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; các môn thi; dự kiến thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018
Thông báo bổ sung danh sách sách các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2019 (đợt 1)
Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo thời gian, địa điểm tổ chức làm bài sát hạch trên máy tính
Thông báo số 692/TB-HĐKTSH ngày 29/3/2019 của Hội đồng kiểm tra sát hạch về Danh sách sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức; danh mục tài liệu chuyên ngành tham khảo và nội dung, hình thức sát hạch
Danh sách các văn bản Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIV
Quyết định Về việc điều chỉnh Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện
Quyết định công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng lên chuyên viên
Rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2019
Báo cáo bổ sung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 163/QĐ-TTg
Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức