Thông tin về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 4109/BNV-ĐT ngày 03/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; rà soát, tổng hợp, đăng ký và xây dựng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị (bao gồm cả cơ quan, đơn vị trực thuộc, nếu có) năm 2018 theo các biểu mẫu đính kèm gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/01/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ và thống nhất với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định phê duyệt kế hoạch và phân bổ kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong năm 2018..