TIN ĐOÀN THỂ
Ngày 11/01/2020, chi bộ Thọ Xuân 2, thị trấn Núi Đối đã tổ chức thành công đại hội chi bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2022. Tại đại hội, chi bộ Thọ Xuân 2 đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020...
Thư viện video
Không có danh sách video.