Dự án hạng mục đầu tư
Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; căn cứ vào kết quả khảo sát thực tế và đánh giá hiện trạng, xã Tân Trào đã xây dựng quy hoạch cho các thôn và quy hoạch chung của toàn xã..