LB.Counter
방문자 통계
 
Đang tải dữ liệu...
 
Chăm sóc cây ớt ngọt theo quy trình mới trong nhà lưới.								Ảnh: Duy Thính
하이퐁, 빈바우현: 하이테크 농업 모델 참관
create: 2017/06/17 - 16:11
 하이퐁시에서추진중인하이테크농업모델을참관하여배우는목적으로동나이(Dong Nai)성,쒄록(Xuan Loc)현인민위원회방문단은하이퐁시빈바우(Vinh Bao)현인민위원회관계자들과의만남을가졌으며현장에직접나갔습니다.
하이라이트
 
뉴스
Chăm sóc cây ớt ngọt theo quy trình mới trong nhà lưới.								Ảnh: Duy Thính 하이퐁시에서 추진중인 하이테크 농업 모델을 참관하여 배우는 목적으로 동나이(Dong Nai)성, 쒄록(Xuan Loc)현 인민위원회 방문단은 하이퐁시 빈바우 (Vinh Bao)현 인민위원회 관계자들과의 만남을 가졌으며 현장에 직접 나갔습니다. ..
문화와 관광
Cảnh trong vở rối nước “Nhớ quê” do các Nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng trình diễn. 			               Ảnh: Thu Hiền 2017년 6월 1일부터 6일까지 하이퐁 인형극 예술단은 중국 난충시에서 개최될 제 2차 아세안 - 태평양국제 인형극 축제에 나갈 것으로 밝혀젔습니다. ..