Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
18/09/2019 - 16:57

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừaTheo đó, các phòng, đơn vị thuộc Sở trong phạm vi quản lý của đơn vị thực hiện  ứng dụng công nghệ về thông tin và truyền thông (email, internet;...) để giới thiệu Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tới các tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị mình đế các doanh nghiệp tự nghiên cứu, tìm hiểu; Cập nhật cơ sở dữ liệu về pháp luật trong phạm vi quản lý của đơn vị mình có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời, gửi Sở Tư pháp đế tổng hợp; Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin và Truyền thông thường xuyên cập nhật văn bản, tin, bài trong lĩnh vực quản lý của đơn vị tại chuyên mục Hỗ trợ doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa) trên Cổng thông tin điện tử của Sở; Chủ động hoặc phối hợp với Thanh tra Sở đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình; Báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi quản lý của đơn vị mình theo quy định hoặc khi có yêu cầu của Thanh tra Sở và cơ quan có thẩm quyền khác.

Trung tâm Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ đăng tải toàn văn Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa lên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Thanh tra Sở thực hiện biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả việc triển khai thực hiện của các phòng, đơn vị thuộc Sở báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở tư pháp) khi có yêu cầu.

Nội dung Nghị định vui lòng tải toàn văn tại đây 55.signed.pdf

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315407
Khách trực tuyến : 959
Thành viên trực tuyến : 1