Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 798389
Khách trực tuyến : 3770
Thành viên trực tuyến : 2
 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX
06/09/2014 - 09:23

  UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                

           Số: 859 /SGDĐT-GDTX

 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ          năm học 2014-2015 đối với GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


               Hải Phòng, ngày 04  tháng9  năm 2014

 

Kính gửi: 

                                       - Phòng Giáo dục- Đào tạo các quận, huyện

                                       - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hải Phòng và Trung tâm Dạy nghề- GDTX các quận, huyện

                                       - Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các cơ sở giáo dục không chính quy; các cơ sở tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

 

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015; Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 ngành học GDTX như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tích cực triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

2. Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (XMC) và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”

 Hoàn thành Phổ cập Giáo dục Mầm Non cho trẻ em 5 tuổi  thành phố Hải Phòng trong năm 2014

Rà soát, đánh giá thực chất mức độ phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và mức độ phổ cập giáo dục THCS

          3. Củng cố mô hình hoạt động của GDTX tại trung tâm DN- GDTX cấp huyện và trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề góp phần phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên GDTX và xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán để thực hiện tốt  các nhiệm vụ

         4. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở GDTX bao gồm: GDTX trong các TT DN-GDTX, Trung t©m tin häc, ngo¹i ng÷, c¸c c¬ sở đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở ho¹t ®éng gi¸o dôc kü n¨ng sèng, các cơ s ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê chÝnh khãa vµ c¸c lo¹i h×nh gi¸o dôc kh«ng chÝnh quy kh¸c.

          Tổ chức các lớp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên và người lao động;

          5.  Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của người học; đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nếp, kỉ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDTX; chú trọng ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng giáo viên.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

I. Triển khai thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT và tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1. Tiếp tục triển khai nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng các việc làm thường xuyên thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, thái độ và hành vi của cán bộ, giáo viên, học viên.

2. Các cơ sở GDTX tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo nền nếp, kỷ cương trong dạy học, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm về chuyên môn, về đạo đức nhà giáo; thực hiện đánh giá khách quan, công bằng, tạo động lực thi đua trong học tập, rèn luyện để nâng cao chất lượng giáo dục. 

II. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập

1. Đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”, trong đó chú trọng việc phối hợp với Hội Khuyến học trong việc triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư.

2. Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập (XHHT).

3. Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại địa phương từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2014; khuyến khích các địa phương tổ chức khai giảng năm học mới của trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) kết hợp với Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội về hoạt động của TTHTCĐ.

4. Triển khai xây dựng thí điểm các mô hình “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập” và “thành phố học tập” với những nội dung và tiêu chí cụ thể.

III. Tiếp tục củng cố, phát triển mô hình hoạt động của các cơ sở GDTX 

1. Đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng và các Trung tâm Dạy nghề- Giáo dục Thường xuyên

1.1. Tích cực tham mưu, đề xuất, phối hợp với các sở ngành và UBND các quận, huyện  trong việc xây dựng được qui định tổ chức và hoạt động  các trung tâm dạy nghề -GDTX trên địa bàn cấp huyện phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng địa phương; đề ra chính sách, cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương  nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các trung tâm DN- GDTX; tăng cường huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và từ xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học cho các trung tâm dạy nghề- giáo dục thường xuyên; xây dựng tiêu chí thi đua về chuyên môn và hoạt động GDTX cho các Trung tâm DN-GDTX cấp huyện.

1.2 Dạy đầy đủ chương trình giáo dục bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, chú trọng tổ chức các lớp thực hiện các chương trình giáo dục, đặc biệt quan tâm đến chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

1.3. Tiếp tục tổ chức các lớp học theo chương trình GDTX cấp trung học phổ thông kết hợp với học nghề hoặc trung cấp chuyên nghiệp nhằm phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Chú trọng các nghề truyền thống địa phương và các nghề có nhu cầu ở địa phương.

1.4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức học tập nâng cao trình độ văn hóa của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức văn hóa theo nhu cầu người học cho mọi đối tượng có nhu cầu.

1.5. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức và cá nhân liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo chuyên đề như: giáo dục kĩ năng sống; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; phổ biến kiến thức khoa học, kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và người lao động, ...

1.6. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, các đối tượng có nhu cầu khác; tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để bồi dưỡng thường xuyên đạt kết quả tốt.

1.7. Phối hợp với phòng GD-ĐT các quận huyện tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các TTHTCĐ về tài liệu học tập, tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên của TTHTCĐ.

1.8. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông, khuyến khích việc dạy nghề truyền thống của địa phương. Đa dạng hóa các hình thức tư vấn hướng nghiệp.

2. Đối với trung tâm học tập cộng đồng

Thực hiện Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn –Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.1. Phòng GDĐT chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng để củng cố hoạt động của TTHTCĐ theo hướng đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy” của người dân trong cộng đồng, chú trọng sử dụng có hiệu quả cơ sở TTHTCĐ để đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non tại địa phương, nhằm củng cố chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tiếp tục thí điểm nhân rộng mô hình tổ chức của TTHTCĐ kết hợp với trung tâm văn hóa, thể thao xã nhằm huy động tối đa các nguồn lực về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đa ngành tại địa phương, tăng cường hoạt động đa dạng, hiệu quả và phát triển bền vững.

2.2. Kiện toàn ban quản lý, đội ngũ báo cáo viên của trung tâm; tích cực vận động cán bộ nghỉ hưu, người có kiến thức tham gia vào các hoạt động của TTHTCĐ.

2.3. Phòng GDĐT phối hợp với TTGDTX tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, báo cáo viên, hướng dẫn viên các TTHTCĐ ít nhất 2 lần trong năm.

2.4. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể để tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ tại các TTHTCĐ nhằm tạo điều kiện cho người dân học tập suốt đời.

2.5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu với UBNDTP tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ.

2.6. Tổ chức đánh giá các TTHTCĐ theo hướng dẫn tại công văn số 2553/ BGDĐT-GDTX ngày 18/4/2013 của Bộ GDĐT về hướng dẫn đánh giá TTHTCĐ.

3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học, các hoạt động kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa

3.1. Các văn bản liên quan

    Thực hiện Thông tư số 03/2011/TT- BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

       Thông tư số 04/2014/TT – BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

      Quyết định số 1324/2013/QĐ – UBND ngày 15/7/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

        C«ng v¨n sè 5665/BGD§T-GDTX ngµy 19/8/2013 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o đã giao nhiệm vụ cho Gi¸o dôc th­êng xuyªn thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi d­ìng vÒ kü n¨ng sèng cho häc sinh, sinh viªn vµ ng­êi lao ®éng diÔn ra trªn ®Þa bµn

Công văn số 1877/BGDĐT-GDTX ngày 11/4/2014 của Bộ GDĐT về việc tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

         Quyết định số 289/QDD-SGDĐT-TCCB, ngày 18/4/2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc co quan Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng thì Phòng giáo dục Thường xuyên được giao nhiệm vụ thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n­íc theo ph©n cÊp ®èi víi c¸c c¬ së gi¸o dôc kh«ng chÝnh quy: Gi¸o dôc th­êng xuyªn, Trung t©m Tin häc, Ngo¹i ng÷, các cơ sở ho¹t ®éng gi¸o dôc kü n¨ng sèng, các cơ sở ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê chÝnh khãa vµ c¸c lo¹i h×nh gi¸o dôc kh«ng chÝnh quy kh¸c.

3.2 Đối với các Trung tâm và Cơ sở Ngoại ngữ, Tin học

3.2.1. Tổ chức đánh giá, phân loại, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của các trung tâm ngoại ngữ, tin học (TT NN, TH); đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng kỹ năng nghe nói theo yêu cầu của Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 và bám sát chuẩn của khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT.

3.2.2. Các TT NN, TH thực hiện nghiêm túc việc tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả học tập theo Chương trình GDTX về tiếng Anh thực hành, ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ GDĐT.

3.2.3. Tăng cường quản lý hoạt động của các TT và cơ sở NN, TH hoạt động trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ GDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của TT NN, TH. Đặc biệt các TT,  cơ sở có yếu tố nước ngoài và thủ tục pháp lý, giấy phép hoạt động của đơn vị, cá nhân

Người nước ngoài phải được cấp giấy phép lao động theo quy định, có trình độ tương ứng khi giảng dạy ngoại ngữ theo cấp học, đầy đủ hồ sơ cá nhân, có hợp đồng lao động, cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và ngành giáo dục và đào tạo. Các giáo viên nước ngoài chỉ được dạy bổ trợ rèn kỹ năng nghe, nói để nâng cao khả năng giao tiếp và phù hợp với nội dung chương trình sách giáo khoa Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hiện hành mà trường đó đang giảng dạy, không được dạy chương trình chính khóa và tham gia dánh giá, cho điểm, xếp loại học sinh; có hợp đồng liên kết cụ thể của trung tâm, đơn vị, tổ chức với các trường trên cơ sở đảm bảo chất lượng nội dung, chương trình, chất lường đội ngũ giáo viên và có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và phải được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực liên kết;

Cụ thể:

*Đối với cơ sở, đơn vị:

- Hoạt động phải có giấy phép và đầy đủ hồ sơ thủ tục pháp lý và thực hiện hoạt động đúng theo quy định;

- Đào tạo giảng dạy theo nội dung quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với từng đối tượng học sinh, đúng quy định của cấp học và không trái pháp luật;

- Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ hợp đồng với GV người nước ngoài theo đúng các quy định của pháp luật VN            

+ Phải có hợp đồng cụ thể với từng trường về nội dung giáo trình, thời gian, thời lượng giảng dạy, theo yêu cầu và đồng thuận của học sinh, không tham gia vào đánh giá xếp loại học sinh, không xâm phạm thời gian chương trình chính khóa và có mức học phí phù hợp, công khai và đồng thuận;

+ Sau khi ký Hợp đồng với giáo viên người nước ngoài và hàng tháng phải báo cáo tình hình sử dụng, chất lượng giáo dục của giáo viên người nước ngoài về phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục – Đào tạo

* Đối với Giáo viên người nước ngoài:

-  Có đầy đủ hồ sơ theo quy định: Hộ chiếu lý lịch,văn bằng, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, giấy phép lao động, visa, thẻ tạm trú, thường trú tại Việt Nam

- Đủ tiêu chuẩn về nhân thân, sức khỏe, trình độ tương ứng với cấp học theo điều lệ nhà trường; văn bằng phù hợp với chuyên môn giảng dạy theo quy định của BGD

- Có cam kết thực hiện nghiêm các qui định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, UBND Thành phố, Sở Giáo dục – Đào tạo

- Đúng mục đích, lý do nhập cảnh: Nhập cảnh vào Việt Nam để tham gia giảng dạy trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo.

3.2.4. Thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong việc đào tạo, liên kết đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ NN, TH, điều kiện hoạt động của giáo viên người nước ngoài và dạy ngoại ngữ của người nước ngoài trong các nhà trường

3.2.5. Mở các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ NN, TH cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động; triển khai thí điểm mô hình “câu lạc bộ ngoại ngữ cộng đồng” nhằm tăng cường năng lực giao tiếp ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bối cảnh hội nhập.

3.3. Đối với các cơ sở giáo dục không chính quy; các cơ sở tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

3.3.1 Chỉ đạo các cơ sở hoạt động thực hiện nghiêm túc, đúng theo Thông tư số 04/2014/TT – BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

3.3.2 Tăng cường quản lý hoạt động cơ sở hoạt động trên địa bàn về thực hiện nguyên tắc hoạt động, các điều kiện hoạt động và hồ sơ, thủ tục pháp lý, giấy phép hoạt động

         Các cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa :

- Nội dung giảng dạy theo nội dung của Bộ Giáo dục- Đào tạo phù hợp với cấp học, lứa tuổi người học, phù hợp với thuần phong mỹ tục không trái pháp luật;

- Cơ sở giảng dạy được cấp phép, đủ thủ tục pháp lý, có hợp đồng với trường, theo yêu cầu của người học, không xâm phạm thời gian, chương trình chính khóa và có mức học phí phù hợp, công khai và thỏa thuận với người học.

3.3.3.Thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong việc hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

IV. Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ; củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ

1. Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (XMC)

    1.1 Các Văn bản chỉ đạo của thành phố

Ban chỉ đạo Phổ cập Giáo dục Mầm non, Giáo dục Phổ thông và Nghề thành phố đã có Công văn số 542/BCĐPCTP-SGDĐT ngày 29/5/2014; Công văn số 700/BCĐPCTP-SGDĐT, ngày 24/7/2014; Kế hoạch số 630/KH-BCĐPCTP, ngày 04/7/2014; Công văn số 708/BCĐPCTP-SGDĐT, ngày 29/7/2014; Báo cáo số 117/BC-BCĐPCTP-SGDĐT, ngày 21/8/2014;

          1.2. Hoàn thành Phổ cập Giáo dục Mầm Non cho trẻ em 5 tuổi  thành phố Hải Phòng trong năm 2014

- Hoàn thiện hồ sơ, các điều kiện, tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ( Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BGDĐT ngày 20/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để đề nghị  Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi thành phố Hải Phòng trong năm 2014

1.3. Rà soát, đánh giá thực chất mức độ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và mức độ phổ cập giáo dục THCS của các đơn vị, địa phương để công nhận mức độ đạt được của các địa phương, đơn vị

1.4. Củng cố, duy trì và giữ vững phổ cập TrH-N. Nâng tỷ lệ đối tượng trong độ tuổi được học nghề và có bằng nghề theo quy định

1.5. Chú trọng việc mở rộng độ tuổi XMC đến 60 tuổi đối với các địa phương

2. Các địa phương chủ động tổ chức điều tra theo mẫu phiếu điều tra với độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi của từng hộ gia đình, thu thập thông tin chính xác, kiểm tra, xử lý dữ liệu. Có số liệu chính xác về số người mù chữ, tái mù chữ trên địa bàn; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chống mù chữ (CMC) phù hợp với thực tiễn của địa phương;

3. Tiếp tục huy động người trong độ tuổi 15-60 còn mù chữ ra lớp học XMC, đặc biệt quan tâm đến trẻ em gái, phụ nữ, người dân tộc thiểu số; nâng tiêu chuẩn công nhận biết chữ đối với cá nhân và đơn vị hành chính các cấp lên mức độ 2, mức độ phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và mức độ phổ cập giáo dục THCS

4. Nghiên cứu, vận dụng các giải pháp XMC hiệu quả, bền vững phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương; chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học (PPDH); khuyến khích học viên XMC tham gia chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ ở các TTHTCĐ nhằm củng cố kết quả biết chữ, hạn chế tình trạng tái mù chữ.

5. Phối hợp với UBND các quận, huyện,tham mưu với UBND thành phố xây dựng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ người học, ưu tiên đối tượng người dân tộc thiểu số, những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

6. Thực hiện nhập dữ liệu sau điều tra vào phần mềm quản lý phổ cập chống mù chữ theo Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - chống mù chữ” ban hành theo Quyết định số 5284/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2011 của Bộ GDĐT.

7. Tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm Ngày Quốc tế xóa mù chữ và Ngày Bình dân học vụ (08/9/2014), tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bình dân học vụ (08/9/2015).

V. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học

1. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở GDTX.

1.1. Giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của TTGDTX về tài chính, tổ chức nhân sự, nhiệm vụ theo các mức độ phù hợp với điều kiện thực tế của từng trung tâm; giao cho giám đốc TTGDTX chủ động xây dựng phân phối chương trình chi tiết đối với chương trình GDTX cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT) một cách linh hoạt phù hợp với khung phân phối chương trình,    Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và điều kiện thực tế của mỗi trung tâm; chủ động bố trí thời gian tổ chức phụ đạo cho học viên có học lực yếu, kém và tổ chức ôn tập cho học viên các lớp cuối cấp; chủ động trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học của trung tâm.

* Chú trọng:

         - Dạy đầy đủ chương trình giáo dục bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định 50/2006/QĐ-BGDĐT ngáy 7/11/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

          - Hồ sơ: Sổ điểm, sổ đầu bài: Theo dõi chuyên cần, số giờ nghỉ, ngày nghỉ của của học viên đầy đủ, chính xác; tên bài dạy, tiết dạy; lý lịch học viên đúng giấy khai sinh; qui định sửa điểm đúng quy chế và có xác nhận của giáo viên giảng dạy bộ môn có sửa điểm, xác nhận của ban giám đốc trung tâm;

- Kiến thức tinh chắc, trọng tâm, cơ bản phù hợp với từng đối tượng và mục tiêu của học sinh và ngành học...

- Phương pháp: Tinh giảng đa luyện, gợi mở, huy động tối đa sự tham gia của học viên vào xây dựng nội dung kiến thức;

1.2. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở GDTX trong việc thực hiện các quy định hiện hành của Bộ GDĐT.

1.3. Phối hợp tốt giữa phòng GD- ĐT với các TTDN-GDTX và UBND xã, phường, thị trấn để tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các TTHTCĐ nâng cao hiệu quả hoạt động.

2. Đổi mới các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học chương trình GDTX cấp THCS và THPT.

2.1. Triển khai đổi mới PPDH gắn với đổi mới hình thức, phương pháp, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học; tăng cường trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc thực hiện đổi mới PPDH các chương trình GDTX; chỉ đạo điểm một số TTGDTX làm tốt việc đổi mới đồng bộ PPDH và kiểm tra, đánh giá, tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng .Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học viên

2.2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học viên; coi trọng đánh giá sự tiến bộ của học viên; đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá; kết hợp đánh giá cho điểm với đánh giá bằng nhận xét; kết hợp đánh giá thường xuyên, định kỳ với đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn; đối với các môn khoa học xã hội, nội dung dạy học kiểm tra, đánh giá gắn với các vấn đề thời sự để học viên được bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình. Thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng dẫn tại công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT.

        Chú ý đánh giá, xếp loại học viên theo Thông tư số: 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng  8  năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.3. Chỉ đạo giáo viên tích cực tham gia diễn đàn trên mạng; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm TTGDTX (trực tiếp và qua mạng) hoặc sinh hoạt chuyên môn cùng với các trường phổ thông trên địa bàn; tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên; tổ chức các cuộc thi: giáo viên giỏi; thi tự làm thiết bị dạy học; thi dạy học theo chủ đề tích hợp; nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm về quản lý, giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng dạy học các chương trình GDTX. Nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học (sẽ có văn bản hướng dẫn riêng).

Các cụm chuyên môn để sinh hoạt trao đổi về chuyên môn, hỗ trợ bồi dưỡng chuyên môn và góp phần hỗ trợ lẫn nhau giữa các trung tâm về thiếu giáo viên bộ môn, cơ cấu  giáo viên không đồng bộ bằng hình thức hợp đồng thỉnh giảng của các giáo viên trong cụm

Cụm 1: Các TTDN-GDTX: Hải An, Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng

              Cụm trưởng: TTDN- GDTX Hải An

Cụm 2: TTGDTX Hải Phòng và các TTDN-GDTX: Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến Thụy

             Cụm trưởng: TTGDTX Hải Phòng

Cụm 3: Các TTDN- GDTX: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão

             Cụm trưởng: TTDN- GDTX Tiên Lãng

Cụm 4: Các TTDN- GDTX: Thủy Nguyên, An Dương, Cát Hải

             Cụm trưởng: TTDN-GDTX Thủy Nguyên

2.4. Khuyến khích học viên theo chương trình GDTX cấp THPT tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật theo hướng dẫn tại công văn số 2410/BGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2014 và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn theo hướng dẫn tại công văn số 4188/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.5. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

2.6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ đổi mới PPDH; tăng cường tập huấn chuyên môn, trao đổi thông tin, phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm qua mạng; xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://giaoducphothong.edu.vn). Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên và học viên tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng (http://danhgia.truonghocao.edu.vn) về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học viên. Hoàn thiện và đưa vào sử dụng Website quản lý các TTHTCĐ

VI. Một số hoạt động khác

1. Tổ chức tốt một số hoạt động đầu năm học theo Công văn số 4166/BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

2. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động: giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; giáo dục về ứng phó với biến đổi khí hậu; giáo dục phòng chống ma tuý, HIV/AIDS; giáo dục an toàn giao thông; tham gia thi giải toán trên máy tính cầm tay; ...

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động của địa phương về giáo dục cho mọi người giai đoạn 2003-2015 với những nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương.

4. Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết năm học, công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị, địa phương, gửi báo cáo về phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở giáo dục và Đào tạo đảm bảo đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn.

 

  Nơi nhận:

- Như kính gửi( để thực hiện)

- Vụ GDTX, BGDĐT (để báo cáo));

- BGĐSGDĐT (để báo cáo);

- SLĐ,TB-XH và UBND các quận, huyện (để phối hợp chỉ đạo);

- Các phòng ban SGDĐT (để phối hợp, thực hiện);

- Lưu: VT, GDTX.                             

    KT. GIÁM ĐỐC

    PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

         Vũ Văn Trà

 
T92.doc
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Về việc sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 đối với ngành học giáo dục thường xuyên (22/12/2014 - 14:43)
Báo cáo hoạt động Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng.(22/12/2014 - 14:28)
Phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng(18/12/2014 - 14:52)
Hướng dẫn thực hiện hồ sơ, sổ sách và thực hiện quy chế chuyên môn trong các trung tâm, cơ sở GDTX(08/09/2014 - 09:26)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 – 2015 CỦA CÁC TRUNG TÂM TIN HỌC-NGOẠI NGỮ, CÁC TRUNG TÂM KỸ NĂNG SỐNG VÀ CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA(06/09/2014 - 09:34)
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015 ĐỐI VỚI TRUNG TÂM GDTX HẢI PHÒNG VÀ CÁC TRUNG TÂM DN - GDTX CẤP QUẬN, HUYỆN(06/09/2014 - 09:32)
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014- 2015 ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(06/09/2014 - 09:27)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX(06/09/2014 - 09:23)
Báo cáo kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi huyện Bạch Long Vỹ(06/09/2014 - 09:18)
Kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 của các Trung tâm tin học-ngoại ngữ, các trung tâm kỹ năng sống và các trung tâm hoạt động ngoài giờ chính khóa(28/08/2014 - 08:22)
Kế hoạch năm học đối với các phòng giáo dục và đào tạo(28/08/2014 - 08:19)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với GDTX(27/08/2014 - 15:51)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội thảo xây dựng mô hình điểm chuyên đề "Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non"
Về việc báo cáo kết quả tuyển sinh TCCN năm 2014 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2015;Công văn và lịch kiểm tra Liên kết đào tạo
Về việc sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 đối với ngành học giáo dục thường xuyên
Báo cáo hoạt động Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng.
Phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
V/v thông báo cho học sinh các trường THPT,TT DN&GDTX tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2015
Tập huấn dạy học mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho giáo viên tiểu học Hải Phòng
Tập huấn chuyên môn cho chủ trường, chủ nhóm lớp mầm non tư thục
Hội thảo Phát hiện sớm trẻ mầm non tự kỷ và các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng
Tín hiệu đáng mừng từ Hội thảo giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên
( Khẩn)Thống kê bổ sung gửi các trường ĐH, CĐ, CĐN, TCCN
CÔNG VĂN KHẨN GỬI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ, CĐN, TCCN VÈ VIỆC BC SỐ LIỆU
( KHẨN) Công văn về việc tổ chức tập huấn cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp gửi các trường ĐH,CĐ,TCCN
THÔNG BÁO (Thay đổi thời gian họp)
Hội nghị tập huấn chuyên môn cấp thành phố