Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 798389
Khách trực tuyến : 1462
Thành viên trực tuyến : 1
 
Phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/12/2014 - 14:52

  UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1237  /SGDĐT- GDTX

V/v phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng, ngày 16  tháng 12  năm 2014

      

           Kính gửi:    - Ủy ban nhân dân các quận huyện;

                               - Các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

                               - Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.        

                           

         

          Trong quá trình hội nhập và phát triển, nhằm thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đáp ứng nhu cầu của người học. Hiện nay các trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm tư vấn du học và các cơ sở giáo dục kỹ năng sống ( gọi chung là các cơ sở giáo dục không chính quy ) hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa không ngừng phát triển và mở rộng. Tuy nhiên việc quản lý nhà nước và thực hiện các quy định và tổ chức hoạt động còn nhiều bất cập, nhiều đơn vị có năng lực hoạt động đã và đang thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước, tuy nhiên bên cạnh đó còn một số đơn vị chưa thực sự đầy đủ các điều kiện và chưa tuân theo các quy định hiện hành về tổ chức, hoạt động

       Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT- BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

        Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT – BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

        Căn cứ Quyết định số 1324/2013/QĐ – UBND ngày 15/7/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. Để thực hiện tốt và quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục không chính quy góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, giáo dục đáp ứng nhu cầu, đảm bảo quyền lợi của người học, tạo niềm tin cho người học và nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến về việc phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

1.  Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn, chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát các cơ sở giáo dục không chính quy đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn, quận, huyện đến thời điểm 15/12/2014 và các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn đã và đang tổ chức liên kết với các cơ sở giáo dục không chính quy.

           2. Yêu cầu Văn phòng, các phòng Giáo dục Mầm Non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học Sở Giáo dục- Đào tạo và phòng Giáo dục- Đào tạo các quận huyện tăng cường quản lý, kiểm tra các trường họctổ chức giảng dạy của nước ngoài, của các cơ sở giáo dục không chính quy đang thực hiện tại các đơn vị trường học theo chức năng, nhiệm vụ, phân công chuyên môn được giao theo quy định.

          3.  Phòng Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục- Đào tạo tham mưu giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước, thẩm định và cấp phép hoạt động đối với các Trung tâm, cơ sở  tin học, ngoại ngữ các cơ sở giáo dục không chính quy khác.                  

          4. Các phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc tham gia thực hiện quản lý nhà nước, thẩm định và cấp phép hoạt động của các cơ sở giáo dục kỹ năng sống, du học

          5. Thực hiện giao quyền tự chủ cho nhà trường, Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm về hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của giáo viên, của chương trình, nội dung giảng dạy; khảo sát chất lượng của giáo viên, cán bộ; xếp thời khóa biểu; ký hợp đồng liên kết. Đồng thời phải báo cáo về Sở Giáo dục - Đào tạo qua các phòng phụ trách cấp học, ngành học: chương trình, nội dung giảng dạy, thời khóa biểu trước khi thực hiện.

             Yêu cầu: Người nước ngoài phải được cấp giấy phép lao động theo quy định, đầy đủ hồ sơ cá nhân, có hợp đồng lao động, cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và ngành giáo dục và đào tạo. Đảm bảo hồ sơ phải đúng với con người thực tế tại đơn vị. Có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm khi giảng dạy ngoại ngữ theo cấp học. Các giáo viên nước ngoài chỉ được dạy bổ trợ rèn kỹ năng nghe, nói để nâng cao khả năng giao tiếp và phù hợp với nội dung chương trình sách giáo khoa Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hiện hành mà trường đó đang giảng dạy, không được dạy chương trình chính khóa và tham gia đánh giá, cho điểm, xếp loại học sinh. Có hợp đồng liên kết cụ thể của trung tâm, đơn vị, tổ chức với các trường trên cơ sở đảm bảo chất lượng nội dung, chương trình, chất lượng đội ngũ giáo viên và có sự đồng thuận của học sinh, cha mẹ học sinh và phải được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực liên kết

           6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các ban ngành chức năng của thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiến hành kiểm tra tất cả các cơ sở giáo dục không chính quy  tại 14 quận, huyện trên địa bàn thành phố ( Lịch kiểm tra cụ thể thông báo sau),

Nếu cơ sở, đơn vị nào không thực hiện đúng các quy định hiện hành thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện đình chỉ, rút giấy phép hoạt động đã được cấp và nếu chưa có giấy phép hoạt động sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động theo quy định của Thông tư số 03/2011/TT- BGDĐT ngày 28/01/2011 và  Thông tư số 04/2014/TT – BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xử lý theo Nghị định số 138/2013/NĐ – CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các quy định hiện hành.

  7. Hàng tháng phải báo cáo tình hình sử dụng, chất lượng giáo dục của giáo viên người nước ngoài về phòng Giáo dục Thường xuyên và các phòng chuyên môn phụ trách Sở Giáo dục – Đào tạo

Để thực hiện kỷ cương quản lý nhà nước trong giáo dục và đào tạo, bảo đảm quyền lợi cho học sinh, nhân dân trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, các phòng chức năng của Sở Giáo dục- Đào tạo, các cơ sở giáo dục  trên địa bàn thành phố phối hợp quản lý theo các nội dung trên.

 Các thống kê theo mẫu gửi về phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Số 37 Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng trước ngày 05/01/2015.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Các PGD quận, huyện;

- Lưu VT,  GDTX.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 


UBND QUẬN/HUYỆN…………                                                                                              

                                                                        

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÔNG CHÍNH QUI

 ĐÃ VÀ ĐANG HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN/HUYỆN…..

 

 

 

 

STT

 

 

Tên cơ sở

 

 

Địa chỉ

Lĩnh vực , chức năng hoạt động

Thuộc cơ quan tổ chức

Họ và tên

người đứng đầu

SĐT:

- Cơ sở: ………………..

- Người đứng đầu: ……

Giấy phép hoạt động số, cơ quan cấp

Thời gian hoạt động được cấp phép

Hoạt động liên kết tại trường

Lĩnh vực hoạt động liên kết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Hải Phòng, ngày      tháng    năm 2014

                                                                                                                     Lãnh đạo

                                                                                                                   (Ký tên đóng dấu)

    UBND QUẬN/HUYỆN…………                 

 

       

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÔNG CHÍNH QUI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN/HUYỆN…..

 

STT

 

 

 

Tên cơ sở

 

 

Địa chỉ

Lĩnh vực , chức năng hoạt động

Thuộc cơ quan tổ chức

Họ và tên

người đứng đầu

SĐT:

- Cơ sở: ………………..

- Người đứng đầu: ……

Giấy phép hoạt động số, cơ quan cấp

Thời gian hoạt động được cấp phép

 

 

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Hải Phòng, ngày      tháng    năm 2014

                                                                                                                         Lãnh đạo

                                                                                  (Ký tên đóng dấu)

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Mẫu 3                      TRƯỜNG THPT………………………                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


DANH SÁCH

CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC; CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÔNG CHÍNH QUI VÀ CÁC CƠ SỞ CÓ TỔ CHỨC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA           ĐÃ VÀ ĐANG HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT TẠI TRƯỜNG

 

 

 

 

STT

 

 

Tên cơ sở

 

 

Địa chỉ

Lĩnh vực , chức năng hoạt động

Thuộc cơ quan tổ chức

Họ và tên

người đứng đầu

SĐT:

- Cơ sở: ………………..

- Người đứng đầu: ……

Giấy phép hoạt động số, cơ quan cấp

Thời gian hoạt động được cấp phép

Thời gian liên kết tại trường

Lĩnh vực hoạt động liên kết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Hải Phòng, ngày      tháng    năm 2014

                                                                                                                       Hiệu trưởng

                                                                                                                   (Ký tên đóng dấu)

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Về việc sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 đối với ngành học giáo dục thường xuyên (22/12/2014 - 14:43)
Báo cáo hoạt động Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng.(22/12/2014 - 14:28)
Phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng(18/12/2014 - 14:52)
Hướng dẫn thực hiện hồ sơ, sổ sách và thực hiện quy chế chuyên môn trong các trung tâm, cơ sở GDTX(08/09/2014 - 09:26)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 – 2015 CỦA CÁC TRUNG TÂM TIN HỌC-NGOẠI NGỮ, CÁC TRUNG TÂM KỸ NĂNG SỐNG VÀ CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA(06/09/2014 - 09:34)
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015 ĐỐI VỚI TRUNG TÂM GDTX HẢI PHÒNG VÀ CÁC TRUNG TÂM DN - GDTX CẤP QUẬN, HUYỆN(06/09/2014 - 09:32)
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014- 2015 ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(06/09/2014 - 09:27)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX(06/09/2014 - 09:23)
Báo cáo kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi huyện Bạch Long Vỹ(06/09/2014 - 09:18)
Kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 của các Trung tâm tin học-ngoại ngữ, các trung tâm kỹ năng sống và các trung tâm hoạt động ngoài giờ chính khóa(28/08/2014 - 08:22)
Kế hoạch năm học đối với các phòng giáo dục và đào tạo(28/08/2014 - 08:19)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với GDTX(27/08/2014 - 15:51)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội thảo xây dựng mô hình điểm chuyên đề "Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non"
Về việc báo cáo kết quả tuyển sinh TCCN năm 2014 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2015;Công văn và lịch kiểm tra Liên kết đào tạo
Về việc sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 đối với ngành học giáo dục thường xuyên
Báo cáo hoạt động Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng.
Phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
V/v thông báo cho học sinh các trường THPT,TT DN&GDTX tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2015
Tập huấn dạy học mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho giáo viên tiểu học Hải Phòng
Tập huấn chuyên môn cho chủ trường, chủ nhóm lớp mầm non tư thục
Hội thảo Phát hiện sớm trẻ mầm non tự kỷ và các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng
Tín hiệu đáng mừng từ Hội thảo giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên
( Khẩn)Thống kê bổ sung gửi các trường ĐH, CĐ, CĐN, TCCN
CÔNG VĂN KHẨN GỬI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ, CĐN, TCCN VÈ VIỆC BC SỐ LIỆU
( KHẨN) Công văn về việc tổ chức tập huấn cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp gửi các trường ĐH,CĐ,TCCN
THÔNG BÁO (Thay đổi thời gian họp)
Hội nghị tập huấn chuyên môn cấp thành phố