Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 777
Thành viên trực tuyến : 1
 
Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện An Dương trong thời gian tới
26/06/2008 - 15:13

Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện An Dương trong thời gian tới
       
Huyện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo điều kiện thu hút các dự án vào đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tăng cường công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn, chú trọng đưa giống lúa, cây, con mới năng suất chất lượng cao vào sản xuất nông nghiệp. Tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích đất, tăng tỷ trọng chăn nuôi và kinh tế trang trại để phát triển một cách bền vững. 
        Phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ, nghề truyền thống, hộ kinh doanh, hợp tác xã, hình thành khu công nghiệp của huyện trên trục đường 351. Tạo các sản phẩm có khả năng xuất khẩu; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội và giải quyết việc làm, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh. 
        Phát triển kinh tế nhanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đảm bảo bền vững. Phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của huyện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ, xây dựng. Tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá; đẩy mạnh thực hiện dự án hoa, cây cảnh, rau an toàn ở một số địa phương. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, triển khai đề án đấu thầu đất, tiếp tục xây dựng và hoàn thành các dự án công trình trọng điểm, đẩy mạnh đô thị hoá nông thôn.Tăng cường nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá xã hội. Đẩy mạnh việc xây dựng trường chuẩn quốc gia; phổ cập trung học và nghề. Không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính từ huyện đến cơ sở.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tin mới
Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Mầm non, Trung học cơ sở huyện An Dương năm 2019
Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2020
Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 huyện An Dương (lần 3)
Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Từ ngày 15/7 đến ngày 19/7/2019)
Nghị quyết Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện An Dương năm 2018
Nghị quyết Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019
Nghị quyết Về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện An Dương (lần 2)
Huyện An Dương tham dự Hội nghị trực tuyến thành phố quán triệt Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Báo cáo Tổng hợp nội dung trả lời cam kết tại Kỳ họp thứ 3.5.6.7 và 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Từ ngày 08/7 đến ngày 12/7/2019)
Lãnh đạo UBND Huyện An Dương Đối thoại với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại các dự án trọng điểm
Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969
Kế hoạch Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)