Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 1224
Thành viên trực tuyến : 0
 
BÁO CÁO Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016
26/01/2016 - 15:56

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN AN DƯƠNG

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________________________

 

Số: 143/BC-UBND

An Dương, ngày 31 tháng 12   năm 2015

               

                  

 

BÁO CÁO

Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015;

Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016

________________________________

 

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

 

Năm 2015, huyện An Dương thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thuận lợi và khó khăn chung của thành phố và đất nước. Dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện quyết liệt các giải pháp chủ yếu, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân, kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực:

I. Sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện Nghị quyết Thành ủy, HĐND, Chương trình công tác của UBND thành phố; Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2015; chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách thành phố giao; UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của các địa phương, đơn vị; công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015 và chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Xây dựng và ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2015; Chương trình hành động số 14/Ctr-UBND ngày 26/01/2015 của UBND huyện thực hiện chủ đề năm 2015 của thành phố và huyện “Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng và Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

Tổ chức ký giao ước thi đua giữa các phòng, ban, ngành, đơn vị, HĐND, UBND các xã, thị trấn với huyện, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Tổ chức chu đáo cho nhân dân đón Tết, mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn. Không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình chỉ đạo điều hành bám sát các nghị quyết, sự chỉ đạo của thành phố, của Huyện uỷ và Chương trình công tác của UBND huyện, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo sát sao, chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác của các cấp, các ngành.

Duy trì tổ chức giao ban  hàng tuần; hàng tháng, hàng quý sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, kịp thời bổ khuyết và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Chuẩn bị nội dung, tham gia đầy đủ các phiên họp do UBND thành phố triệu tập; đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Năm 2015 UBND huyện đã ban hành 07 chỉ thị, 03 công điện, 751  công văn, 598 thông báo, 129 báo cáo, 168 tờ trình, 136 kế hoạch và 4.091 quyết định hành chính trong quá trình chỉ đạo điều hành, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội của huyện, trong đó có một số văn bản quan trọng như:  Chỉ thị về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2015, chủ đề năm "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng và Xây dựng nông thôn mới"; xây dựng, triển khai kế hoạch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách huyện….

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

  1. Phát triển kinh tế.

Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng cả năm 8.374,14ha, trong đó diện tích cấy lúa cả năm 6.349,83 ha đạt 100,79%KH, năng suất lúa bình quân đạt 62,79 tạ/ha, đạt 100,24% so cùng kỳ. Diện tích rau các loại 1.658,75ha, đạt 99,78% so cùng kỳ, sản lượng 41.247,08 tấn. Diện tích trồng hoa, cây cảnh 267,04, tăng 4,78% so cùng kỳ. Diện tích cây các loại 51,77ha, tăng 6,09 so cùng kỳ.

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, chăn nuôi ổn định và phát triển. Tổng đàn lợn 37.069 con, tăng 2,97% KH; đàn trâu bò 1.129 con, tăng 50,53 %KH; tổng đàn gia cầm 572.400 con, đạt 106% KH. Diện tích nuôi trồng thủy sản 288,56ha, sản lượng 1.350tấn, đạt 96,43% kế hoạch.

Công tác phòng, chống thiên tai được quan tâm, chú trọng. Thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, hoàn thiện thủ tục pháp lý và đi vào hoạt động. Tổ chức diễn tập PCTT&TKCN huyện năm 2015 đạt kết quả. Xây dựng kế hoạch nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng, điều tiết vận hành các công trình thủy lợi đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước trong mùa mưa bão. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đê điều, đánh giá hiện trạng chất lượng đê điều, lập phương án hộ đê.

*  Chương trình xây dựng nông thôn mới: Tập trung cao công tác chỉ đạo, tuyên truyền đầu tư  xây dựng nông thôn mới, triển khai có hiệu quả các Đề án: Cơ khí hóa đồng bộ và cánh đồng mẫu lớn tại một số xã; Đề án hỗ trợ xi măng theo kế hoạch của thành phố, tiếp nhận 36.850/44.870 tấn xi măng đạt 82,3%, làm được 217 km đường giao thông thôn xóm, nội đồng; Triển khai vùng sản xuất tập trung rau màu, trồng lúa tại các xã An Hòa, Đại Bản, Bắc Sơn, với tổng kinh phí hỗ trợ 1,6 tỷ đồng;  chương trình phát triển sản xuất chăn nuôi tại 5 xã (Hồng Phong, Lê Lợi, An Hòa, Đặng Cương, Quốc Tuấn) với kinh phí hỗ trợ 1.167,5 triệu đồng. Tổng kinh phí đầu tư thực hiện chương trình năm 2015 là : 106,899 tỷ đồng  

Trong đó : - Ngân sách thành phố :                             57,259 tỷ đồng

-         Ngân sách huyện :                                11,162 tỷ đồng

-         Ngân sách xã và nhân dân đóng góp : 38,478 tỷ đồng

Phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng triển khai xây dựng Đề án và ký hợp đồng vận chuyển, xử lý rác thải tại 8 xã còn lại: Lê Lợi, Hồng Phong, An Hòa, Quốc Tuấn, Đặng Cương, Hồng Thái, Đồng Thái, Lê Lợi.

Đến hết 2015 toàn huyện đạt bình quân 17/19 tiêu chí, bằng 130,07% kế hoạch; trong đó 06 xã cơ bản hoàn thành, 01 xã đạt 17/19 tiêu chí; 06 xã đạt 16/19 tiêu chí; 01 xã đạt 15/19 tiêu chí; 01 xã đạt 14/19 tiêu chí.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường được quan tâm, có chuyển biến tích cực. Triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất năm 2015 trình UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 26/6/2015, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) làm cơ sở trong việc sử dụng và quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức đấu giá thành công dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lê Thiện, diện tích 36.738,7m2, tiếp tục triển khai một số điểm đấu giá tại các xã : Nam Sơn, Đặng Cương, Đồng Thái, Lê Lợi, An Hòa.

Tham mưu cho UBND huyện thành lập Tổ công tác giải quyết tồn tại một số dự án giao đất cho công dân làm nhà ở theo Công văn hướng dẫn số 2455/BTNMT-TTR ngày 18/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch số 3393/KH-UBND ngay 06/7/2015 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giải quyết những tồn tại trong việc thực hiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.

Tiếp tục triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ- GPMB thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Tập trung rà soát, xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường GPMB một số dự án, trọng tâm là dự án: WB6; tuyến đường Bắc Sơn - Nam Hải đi qua các xã Bắc Sơn, Đặng Cưng, Hồng Thái, Đồng Thái, Lê Lợi (tổng diện tích 500ha); mở rộng đường 10;  xây dựng Khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 2 (diện tích gần 200ha tại xã An Hòa, Hồng Phong); xây dựng nhà kho công an phòng cháy chữa cháy xã Bắc Sơn; đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại xã Đặng Cương, Nam Sơn. Đẩy mạnh công tác cấp GCNQSD đất ở cho công dân, trong năm đã cấp 2.385 GCNQSD đất ở cho công dân, trong đó cấp lần đầu là 342 giấy ; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho 4.830 trường hợp.

Kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 40 đơn vị, xử phạt hành chính 04 đơn vị sản xuất, kinh doanh vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ký duyệt 14 hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường và 20 hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các đơn vị kinh doanh.

Phát triển công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ :

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp từng bước ổn định sản xuất kinh doanh. Các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chủ động khắc phục khó khăn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình, dự án phục vụ đại hội Đảng các cấp : Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Nhà văn hóa các xã : Đặng Cương, Quốc Tuấn, Lê Lợi, An Đồng. Thẩm định 19 hạng mục công trình với giá trị trên 25,17 tỷ đồng, các công trình giao thông theo Quyết định 1049, 2049 của UBND thành phố về việc phân khai kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015. Kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến đường theo phân cấp quản lý. Cấp 136 giấy phép xây dựng nhà ở trên địa bàn.

Công tác kiểm tra trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông được tăng cường. Đã kiểm tra lập biên bản xử lý 1.947 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử lý nộp kho bạc 1.124 triệu đồng. Tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp: Tai nạn giao thông xảy ra 21 vụ ( tăng 03 vụ so với cùng kỳ 2014), số người chết 18 người (tăng 02 người), số người bị thương 11 người (giảm 01 người).

Công tác phòng chống cháy nổ được quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp, không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Đầu tư, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại trung tâm huyện góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội.

Thương mại - dịch vụ: Hoạt động thương mại, dịch vụ ổn định, đáp ứng cơ bản nhu cầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nhân dân. Triển khai, xây dựng mô hình chợ Công thương khu vực đồng bằng sông Hồng - Hải phòng năm 2015 trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Hải Phòng.

Công tác tài chính, kế hoạch đầu tư: Tăng cường các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, quản lý thu, chi ngân sách gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách. Tổng thu ngân sách 614,015 tỷ đồng, đạt 106,43% dự toán năm, tăng 27,52% so cùng kỳ năm 2014, trong đó thu cân đối ngân sách 174,418 tỷ đồng, đạt 113,04% dự toán, tăng 19,98% so cùng kỳ năm 2014. Ngành thuế thu 172 tỷ đồng, đạt 113%KH. Doanh thu Xổ số 5 tỷ, đạt 95%KH. Tổng chi ngân sách 563,980 tỷ đồng, đạt 104,67% dự toán năm,bằng 126,51% so cùng kỳ.

Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025; Lập quy hoạch chi tiết 1/2000 huyện. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tiến độ, trình tự theo qui định, triển khai các thủ tục đầu tư các dự án lớn của huyện : Dự án xây dựng trụ sở làm việc UBND huyện, Dải công viên trung tâm huyện. Chất lượng công tác kế hoạch, hiệu quả khai thác vốn đầu tư được nâng lên. Thực hiện thẩm định các dự án đầu tư XDCB trên địa bàn theo quy hoạch và kế hoạch theo phân cấp. Hoàn thành đấu giá quyền sử đụng đất vào mục đích làm nhà ở tại xã Lê Thiện với tổng số tiền 35,9 tỷ đồng. Thẩm định, cấp 1.171 giấy đăng ký doanh kinh, tăng 26,5% so cùng kỳ. Tăng cường các biện pháp chỉ đạo và xử lý khắc phục nợ đọng trong xây dựng cơ bản, tập trung nguồn lực thanh toán giảm số dư công nợ XDCB.

 

Hoạt động kho bạc, ngân hàng:

Thực hiện tốt công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước, chất lượng kiểm soát chi. Tổng thu ngân sách nhà nước qua kho bạc 736.357 tỷ đồng, đạt 88,7% so cùng kỳ; tổng chi 1.241 tỷ đồng.

Các ngân hàng đẩy mạnh công tác huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế và phát triển sản xuất nông nghiệp. Đầu tư tín dụng có hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ước tính đến 31/12/2015  nguồn vốn huy động Ngân hàng NN&PTNT là 725 tỷ đồng, tăng gần 26,7% so với đầu năm; tổng dư nợ 305 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Ngân hàng chính sách xã hội tích cực triển khai các chương trình, nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ các đối tượng. Tổng dư nợ 8 chương trình tín dụng 200tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ, trong đó cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo 85,3 tỷ đồng; cho vay học sinh - sinh viên 20,3 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 10,1 tỷ đồng, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường 76,3 tỷ đồng…

Công tác thống kê: Triển khai các cuộc điều tra theo chuyên đề, tổng hợp số liệu về phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý và cả năm; thu thập thông tin về doanh nghiệp trên địa bàn kịp thời phục vụ đánh giá tình hình, kết quả, sự lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH của huyện. Trong năm triển khai 30 cuộc điều tra theo chuyên đề, trong đó có 08 cuộc điều tra lớn về các lĩnh vực : Doanh nghiệp, Nông nghiệp, vốn đầu tư, cá thể, dân số.

2. Văn hóa - xã hội:

 Công tác giáo dục và đào tạo: Huy động ra lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục, tỷ lệ phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức 1 đạt 96,8%, 10/16 xã, thị trấn đạt mức 2, đạt 62,5%. 16/16 xã, thị trấn hoàn thành phổ cập bậc THCS, hoàn thành cơ bản 2 tiêu chuẩn phổ cập bậc trung học và nghề. Duy trì tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, học sinh dự thi học sinh giỏi đạt giải cấp huyện, thành phố và quốc gia.

Làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên đề đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ phù hợp với yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục ở các ngành học,bậc học. Triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam gắn với tổng kết, biểu dương thành tích năm học 2014-2015. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được quan tâm đầu tư, bổ sung; mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu dạy và học. Tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp, xây dựng mới thêm phòng học, phòng chức năng, theo hướng tập trung, kiên cố hóa, chuẩn quốc gia, toàn huyện có 27/50 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 54%.

 Công tác văn hoá, thông tin truyền thông, thể dục thể thao, phát thanh:

Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tuyên truyền các giải pháp chủ yếu của thành phố và huyện về phát triển kinh tế- xã hội ; tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các qui định của pháp luật, Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai… ; thực hiện chủ đề năm 2015 của thành phố và huyện "Phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới"; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố, Lễ hội "Hoa phượng đỏ lần thứ 4 - Hải Phòng 2015". Trang trí dải Trung tâm huyện 20 dàn pano, 906 băng zôn, 05 bức trướng cùng nhiều cờ Tổ Quốc, phướn, cờ dây, cờ nheo…

Đài phát thanh huyện đã phát 368 chương trình, 4.045 tin bài, tăng 3 chương trình, 395 tin, bài so với kế hoạch.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng duy trì và phát triển, chất lượng được nâng lên. Duy trì 23 lớp thể thao nghiệp dư với 500 vận động viên tham gia, thể thao thành tích cao đạt 10 huy chương các loại (04HCV, 03 HCB, 03 HCĐ). Năm 2015 xây dựng thêm được 02 CLB TDTT các loại hình đưa tổng số toàn huyện lên 360 CLB, số gia đình luyện tập TDTT chiếm tỷ lệ 16,9%; số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên chiếm 27,4% tăng 0,2% so với năm 2014. Tổ chức nhiều hội thi, hội diễn cấp huyện; tham gia cuộc thi do thành phố tổ chức.

Chất lượng hoạt động của các làng văn hóa, tổ dân phố văn hoá, gia đình văn hoá tiếp tục được duy trì và nâng lên. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá được tăng cường.

Công tác lao động, thực hiện chính sách xã hội: Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động được quan tâm. Phối hợp Hội LHPN thành phố khai giảng 01 lớp đào tạo nghề cho 35 học viên theo chương trình 295.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với nước nhân dịp Tết nguyên đán, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, tổng 34.328 xuất quà, trị giá trên 10 tỷ đồng, tăng 64,5% so với năm 2014. Phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được nhân rộng, thiết thực, hiệu quả, tổ chức Lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện trang nghiêm, thành kính; tiếp nhận trên 50 triệu đồng các đơn vị ủng hộ quĩ " Đền ơn đáp nghĩa". Tiếp nhận, giải quyết, thẩm định và đề nghị giải quyết kịp thời, chính xác chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định, đặc biệt đã hoàn thiện 40 hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Triển khai điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo Quyết định 1614/QĐ-TTG. Dự kiến tỷ lệ hộ nghèo là 5,0 theo tiêu chí mới.

Công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới thường xuyên được quan tâm, đạt hiệu quả xã hội rõ rệt. Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân: Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức, kiến thức về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì, đẩy mạnh, tổ chức 10 lớp tuyên truyền về Luật phòng chống tác hại thuốc lá. Quản lý và thực hiện hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, tiến hành thẩm định 16/16 trạm y tế xã, thị trấn đủ điều kiện tiêm chủng, tổ chức khám bệnh và tư vấn miễn phí cho trên 2.000 trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi tại các trường mầm non. Thực hiện tốt công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất, đặc biệt là đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán và tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm; y, dược tư nhân. Trong năm đã tổ chức kiểm tra 42 cơ sở chế biến cơm hộp, thực phẩm, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể, 16 BCĐ các xã, thị trấn, 36 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh và nuôi trồng thực phẩm; 10 cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; 10 doanh nghiệp. Xử lý 08 cơ sở với số tiền 4.000.000đ. Phối hợp thẩm định và cấp phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho 30 cơ sở kinh doanh thuốc, 08 cơ sở khám chữa bệnh; kiểm tra 35 cơ sở về y, 68 cơ sở về dược, xử lý vi phạm hành chính 2.500.000đ. Qua kiểm tra kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp, cơ sở vi phạm các qui định về hành nghề y dược và vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ động theo dõi diễn biến các dịch bệnh, không có dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Năm 2015 có 15/16 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn y tế quốc gia giai đoạn 2011 – 2020.

Công tác Dân số - KHHGĐ: Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về dân số, lồng ghép với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản KHHGĐ được duy trì, đẩy mạnh. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,92%, giảm 0,01% so cùng kỳ,. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 6,79%, tăng 0,08% so cùng kỳ năm 2014.

Bảo hiểm xã hội: Phát triển mới 20 đơn vị, 5.432 lao động ngoài quốc doanh tham gia bảo hiểm. Tổng thu bảo hiểm xã hội trên 709 tỷ đồng, đạt 100,26%KH. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi đối với người được thụ hưởng.

Hoạt động Chữ thập đỏ: Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở từng bước nâng cao cất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, trung tâm của các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Tập hợp, phát động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo - từ thiện. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo – từ thiện trong năm là 1,2 tỷ đồng.

3. Công tác Nội chính:

Công tác nội vụ và cải cách hành chính:

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25, 26,725 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận phường, chỉ đạo và hướng dẫn  HĐND các xã, thị trấn hoạt động và tổ chức tốt các kỳ họp theo luật định. Tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố theo Luật định đảm bảo chất lượng. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục hoàn chỉnh quy chế làm việc của đơn vị theo quy chế mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền, vai trò, vị trí của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Căn cứ năng lực chuyên môn và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức để phân công nhiệm vụ.

Thực hiện Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn hoàn chỉnh quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế phối hợp, mối quan hệ trong công tác của cơ quan đơn vị, nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của bộ máy. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị huyện qua việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo thuộc các phòng, ban chuyên môn, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện, cụ thể: Bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới đối với 7 viên chức khối sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, khối giáo dục huyện; luân chuyển 02 cán bộ quản lý khối hành chính nhà nước huyện.

Bàn giao đội thanh tra xây dựng độc lập huyện về Sở Xây dựng theo Quyết định của UBND thành phố; Bàn giao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố. Ban hành Quyết định thành lập Ban tiếp dân huyện An Dương theo quy định và hướng dẫn của thành phố. Tổ chức hội nghị lấp phiếu tín nhiệm đối với Phó Chủ tịch UBND huyện không là Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy theo hướng dẫn của Thành ủy Hải Phòng. Triển khai tổ chức các cuộc thi tuyển dụng viên chức hành chính, công chức cấp xã, viên chức khối giáo dục đảm bảo quy định, công khai, minh bạch; Luân chuyển đối với 02 chức danh lãnh đạo tại các phòng chuyên môn khối QLNN huyện; bổ nhiệm, điều động 8 Hiệu trưởng khối giáo dục; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm đối với 02 chức danh Chủ tịch UBND xã; miễn nhiệm 01 chức danh Phó Chủ tịch UBND xã; phê chuẩn kết quả bầu cử 02 chức danh Chủ tịch UBND xã; phê chuẩn kết quả bầu cử 3 chức danh Phó Chủ tịch UBND xã; phê chuẩn 01 chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã;  

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn được tăng cường, hoạt động các tôn giáo ổn định.

Triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2015; Thành lập 03 đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và trách nhiệm người đứng đầu địa phương,đơn vị đối với 16 xã, thị trấn và 04 phòng chuyên môn. Qua kiểm tra kịp thời chấn chỉnh, bổ khuyết những tồn tại, hạn chế; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại Văn phòng UBND huyện và cơ sở.

Tổ chức ký giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua trong toàn huyện ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội đã đề ra. Phong trào thi đua ở các cấp, các ngành thường xuyên được duy trì và nhân rộng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổng kết 5 năm phong trào xây dựng nông thôn mới; tổng kết điển hình tiên tiến 5 năm 2011-2015 và các dịp sơ, tổng kết phong trào, các đợt thi đua.

 Công tác thanh tra, tiếp dân, phòng chống tham nhũng: Xây dựng và triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2015. Tiến hành 04 cuộc thanh tra liên ngành về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH điện An Hòa; việc quản lý,sử dụng đất đai xây dựng tại chùa Đào Yêu; thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại thôn Trang Quan.... Tổ chức thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác thu, chi các khoản đóng góp của học sinh tại các trường học thuộc huyện quản lý. Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND 04 xã. Đôn đốc, giải quyết việc thực hiện các kế hoạch, quyết định sau thanh tra. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện qui định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

Tổ chức tiếp 18 lượt công dân (41 người); tiếp nhận 44 đơn( Kiến nghị 30; khiếu nại: 04; tố cáo: 10). Chuyển UBND các xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền 09 đơn( Kiến nghị: 07; khiếu nại: 01; tố cáo: 01). Đơn thuộc UBND huyện giải quyết: 35 đơn (kiến nghị: 23; khiếu nại: 03; tố cáo: 09 đơn). Đã giải quyết xong 28 đơn (Kiến nghị: 21; khiếu nại:01; tố cáo: 06), 01 đơn tố cáo đang xác minh người tố cáo, số đơn còn lại đang xem xét giải quyết theo quy định.

Công tác tư pháp: Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015. Tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai năm 2013, Luật xử lý vi phạm hành chính lồng ghép việc triển khai cuộc thi viết " Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", các bộ luật mới ban hành và các văn bản dưới luật tới cán bộ chủ chốt và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật huyện và cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng. Triển khai thực hiện Đề án

" Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2011- 2015”. Công tác xây dựng, kiểm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy trình, nâng cao chất lượng văn bản, đảm bảo tính hợp pháp của văn bản.

Thực hiện tốt công tác theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, bồi thường nhà nước và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện. Chứng thực, đăng ký và cải chính cho 457 trường hợp đảm bảo các trình tự, thủ tục quy định. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở.

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương: Duy trì nghiêm các chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn địa bàn. Triển khai, hoàn thành tốt kế hoạch tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 3, đối tượng 4, diễn tập chỉ huy cơ quan, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân (245/245) đảm bảo chất lượng, đúng luật. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Triển khai nắm nguồn, kế hoạch các bước chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động phá hoại, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác tuần tra, chốt điểm, quản lý đối tượng hình sự, ma tuý; xác lập và xoá nhiều chuyên án, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, ổ nhóm buôn bán ma tuý, cờ bạc có tổ chức. Phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”;  tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, công tác phòng chống cháy nổ; triển khai thực hiện tốt biện pháp về quản lý, sử dụng pháo; cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, đốt và thả đèn trời.

Phạm pháp hình sự xảy ra 49 vụ, tăng 15 vụ so với năm 2014; điều tra làm rõ 46 vụ, bắt 75 đối tượng, đạt 93,8%; bắt 17 vụ, 30 đối tượng phạm tội về ma túy, giảm 02 vụ so với năm 2014; bắt 69 vụ, 272 đối tượng đánh bạc, số đề thu giữ 34,75 triệu đồng, tăng 02 vụ, 38 đối tượng so với năm 2014; khởi tố hình sự 03 vụ, 16 đối tượng; xử lý hành chính 66 vụ, 256 đối tượng, phạt 235,150 triệu đồng. Vụ việc kinh tế 03 vụ, điều ra làm rõ, xử phạt hành chính 03 vụ đạt 100%. Tai nạn giao thông 21 vụ, chết 18 người,bị thương 20 người,tăng 03 vụ so với năm. Vụ việc khác 16 vụ, tăng 06 vụ so với năm 2014.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững.

Hoạt động xét xử: Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, nhất là vụ án có tính chất phức tạp, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm. Trong năm TAND huyện đã thụ lý 526 vụ việc, xét xử 519 vụ việc đạt tỷ lệ 98,7% (còn lại 7 vụ trong hạn luật định), tăng 9 vụ so với cùng kỳ.

 

4. Kết quả thực hiện chủ đề năm “Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới”

(Có báo cáo chi tiết)

 

 

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2015

Trong điều kiện nền kinh tế của thành phố và đất nước còn nhiều khó khăn. Song tình hình kinh tế-xã hội của huyện vẫn tiếp tục ổn định và phát triển, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội  cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch và so với năm 2014.

- Giá trị sản xuất các ngành nông - lâm - thuỷ sản (SS 2010) : 903,6 tỷ đồng, đạt 91,61% so KH, tăng 0,96% so cùng kỳ năm 2014.

-  Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:  238,8 tỷ đồng, đạt 101,19%KH, tăng 9,54% so cùng kỳ năm 2014.

- Doanh thu các ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống: 616,0 tỷ đồng, đạt 100% KH, tăng 11,68% so cùng kỳ năm 2014.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa: 1.578,2 tỷ đồng, đạt 101,49%KH, tăng 12,46% so cùng kỳ năm 2014.

- Tổng thu ngân sách nhà nước: 614,015 tỷ đồng, đạt 106,43% dự toán năm, tăng 27,52% so cùng kỳ năm 2014, trong đó thu cân đối ngân sách 174,418 tỷ đồng, đạt 113,04% dự toán, tăng 19,98% so cùng kỳ năm 2014.

- Tổng diện tích lúa cả năm 6.349,83ha, đạt 100,79% KH; năng suất bình quân 62,79 tạ/ha, đạt 101,27%KH, tăng 0,24% so cùng kỳ năm 2014.

- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 172 triệu đồng.

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,92% (giảm 0,01% so cùng kỳ).

- Tỷ lệ lao động có việc làm 98 %, đạt 100% kế hoạch.

- Tỷ lệ hộ nghèo: 2,42%.

- 15/16 xã bằng 94% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

- Số xã phù hợp với trẻ em 15 xã, đạt 100% kế hoạch, tăng 7,1% so cùng kỳ 2014.

- Tỷ lệ hộ được dùng điện 100%.

- Tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh 99,9%.

- Hoàn thành cơ bản 2 tiêu chuẩn phổ cập bậc trung học và nghề. Toàn huyện có 27/50 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 54%.

-  Mầm non: Tổng số 20 trường, số cháu đi nhà trẻ 2.028 cháu, đạt 100,8% kế hoạch, tăng 12,5% so cùng kỳ 2014. Số học sinh đi Mẫu giáo 8.434 cháu, đạt 93,4% kế hoạch, tăng 7,1% so cùng kỳ 2014.

- Tiểu học: có 17 trường , số lớp 381 lớp, số học sinh 13.414 học sinh, tăng 15 lớp, 687 học sinh so cùng kỳ 2014.

- Trung học cơ sở:  có 16 trường, số lớp 220 lớp, số học sinh 7.618  học sinh, tăng 04 lớp, 408 học sinh so cùng kỳ 2014.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 74,6 %, đạt 94,43% kế hoạch, tăng 4,04% so cùng kỳ 2014.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Toàn huyện đạt bình quân 17/19 tiêu chí, bằng 130,7% kế hoạch; trong đó 06 xã cơ bản hoàn thành, 01 xã đạt 17/19 tiêu chí; 06 xã đạt 16/19 tiêu chí; 01 xã đạt 15/19 tiêu chí; 01 xã đạt 14/19 tiêu chí.

         Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tăng. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cơ bản đảm bảo tiến độ thời gian. Khai thác và huy động có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất đạt kết quả tốt; công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn, quản lý xây dựng cơ bản, quản lý đất đai được quan tâm chỉ đạo, có chuyển biến tích cực. Công tác đảm bảo an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo đạt hiệu quả. Tập trung cao nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế tiếp tục phát triển; thực hiện tốt công tác dân số-KHHGĐ, chính sách xã hội; các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao, phát thanh được đẩy mạnh, chất lượng ngày càng được nâng cao. An sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả, đời sống nhân dân ổn định và tiếp tục được cải thiện. 

Hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả nhất định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng địa phương được củng cố.

Điểm nổi bật :

+ 6/7 loại thuế hoàn thành vượt so với dự toán giao.

+ Đấu giá đất thành công điểm đấu giá tại xã Lê Thiện, số tiền thu là 35,975 tỷ đồng, đạt 143,6% KH, tăng 125% so cùng kỳ năm 2014.

+ GPMB: Nhiều dự án, trong đó 04 dự án lớn của thành phố ( Khu CN Tràng Duệ giai đoạn 2; đường giao thông đô thị; nâng cấp mở rộng đường 10; Dự án WB6). Tổng diện tích GPMB 272ha; tổng số diện thu hồi đất là 10 tổ chức, 2.070 hộ gia đình, cá nhân; tổng số tiền là 565,6 tỷ đồng.

+ Cấp 2.385 GCN quyền sử dụng đất cho công dân (trong đó 342 GCN quyền sử dụng đất cấp lần đầu).

+ Chương trình xây dựng nông thôn mới: Tiếp nhận 36.850/44.870 tấn xi măng đạt 82,3%, làm được 217 km đường giao thông thôn, xóm, nội đồng. Toàn huyện đạt bình quân 17/19 tiêu chí, bằng 130,7% kế hoạch; trong đó 06 xã cơ bản hoàn thành, 01 xã đạt 17/19 tiêu chí; 06 xã đạt 16/19 tiêu chí; 01 xã đạt 15/19 tiêu chí; 01 xã đạt 14/19 tiêu chí.

Nguyên nhân đạt được kết quả trên:

 Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, sự giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành thành phố; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ; tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban, ngành, tính chủ động của các địa phương, sự đồng thuận của nhân dân.

Tuy nhiên, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 của huyện còn một số tồn tại, hạn chế chủ yếu, đó là:

         - Một số ngành kinh tế của huyện đã có sự hồi phục nhưng còn chậm; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tạm đóng mã số thuế còn cao.

- Nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn còn hạn chế và thiếu ổn định. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất khó khăn do thị trường bất động sản chưa thực sự ấm lên. Công tác cấp GCN quyền sử dụng đất cho công dân mặc dù đã có nhiều cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.  Chưa giải quyết được dứt điểm một số tồn tại về giao đất cho công dân làm nhà ở các dự án tại các xã Hồng Phong, An Đồng. Do thời gian tồn tại quá dài, vướng mắc do nhiều văn bản điều chỉnh của pháp luật.

- Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn yếu, đặc biệt các lĩnh vực : đất đai, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, nông nghiệp, xây dựng; dịch vụ văn hoá, tổ chức lễ hội ở từng nơi, từng lĩnh vực còn hạn chế. 

- Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân có việc còn chậm, còn tình trạng né tránh. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở một số địa phương chưa triệt để. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, nhất là quản lý về sử dụng đất, xây dựng cơ sở tôn giáo còn chưa đáp ứng yêu cầu. Chỉ đạo giải quyết, kiểm tra, giám sát, xử lý ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, triệt để  về quản lý đất đai, tôn giáo tín ngưỡng.

- Phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, an ninh nông thôn, tai nạn giao thông còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

          Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên:

          Ngoài những nguyên nhân khách quan; các cấp chính quyền, các ngành, đơn vị có thời điểm chưa bám sát chương trình công tác đã đề ra; trong công tác chỉ đạo, điều hành có mặt, có lĩnh vực cón thiếu, yếu, chưa kiên quyết, triệt để; một số công việc còn bị động, chạy theo sự vụ phát sinh. Chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, phối hợp giải quyết công việc của một số ngành, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền ở một số địa phương, đơn vị chưa sâu sát, chưa kịp thời, thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao.

 

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016

I- Đánh giá tình hình:

Năm 2016 tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát kinh tế; sức mua của thị trường chưa phục hồi mạnh; thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, sẽ ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 BCH Đảng bộ huyện đề ra; thực hiện chủ đề năm 2015 của thành phố, chủ đề của huyện “Phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới”. UBND huyện xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016:

 

II- Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2016.

1. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tích cực đấu giá quyền sử dụng đất, tăng cường thu ngân sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển sự nghiệp văn hóa- xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

 

2. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2016:

          - Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế:

+ Nhóm ngành Nông nghiệp - Thuỷ sản tăng: 1,24%;

+ Nhóm ngành Công nghiệp - XDCB tăng:  8,5% trở lên;

+ Nhóm ngành dịch vụ tăng từ 11 – 14%;

          - Giá trị sản phẩm thu hoạch/ha canh tác: 173 triệu đồng;

- Thu cân đối ngân sách: tăng 10% so thực hiện năm 2015.

          - Tốc độ tăng dân số tự nhiên: dưới 1,0%;

- Tỷ lệ người tham gia BHYT : 79%;

          - Tỷ lệ lao động có việc làm 98,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 66%;

          - Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1,03%;

          - Tỷ lệ hộ dùng nước để ăn uống hợp vệ sinh: 99,99%;

- Số xã, thị trấn phù hợp với trẻ em : 16 xã, thị trấn;

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh đạt trên 95%;

- Xây dựng nông thôn mới: Toàn huyện đạt bình quân 18,6 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia; phấn đấu có thêm 07 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

 

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu:

3.1. Về kinh tế:

Phát triển nông nghiệp: Hoàn thành kế hoạch diện tích gieo trồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm cả năm.

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế chính sách của thành phố và Trung ương về khuyến khích phát triển nông nghiệp, thủy sản.

 Khuyến khích và đẩy mạnh các vùng sản xuất tập trung, phát triển nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa và áp dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng đất, giá trị sản xuất; triển khai nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả, "Cánh đồng lớn", trồng hoa, cây cảnh…, cây có giá trị kinh tế cao; tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại với quy mô lớn, nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện liên kết 4 nhà, gắn công nghiệp chế biến sản phẩm với sản xuất nông nghiệp. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng tái phát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung công tác PCTT&TKCN. Tích cực khai thác, huy động các nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020; thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia với Chương trình xây dựng nông thôn mới.  Tiếp tục triển khai Đề án và ký hợp đồng vận chuyển, xử lý rác thải tại 5 xã: Bắc Sơn, Đồng Thái, Hồng Thái, Quốc Tuấn, Đặng Cương.

 

 Phát triển công nghiệp - TTCN - XDCB: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh tế tư nhân tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất.

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt; quản lý chất lượng công trình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh lãng phí. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của trung ương, thành phố về các giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, khắc phục những tồn tại trong quản lý trật tự an toàn giao thông. Làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường theo phân cấp.

 

Thương mại, dịch vụ: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu dịch vụ theo nhu cầu thị trường, phát triển và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh phát triển thương mại, đảm bảo lưu thông hàng hoá thuận lợi, cung ứng đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Tiếp tục chương trình đưa hành Việt về nông thôn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ, kiểm tra chất lượng hàng hoá, chống đầu cơ tích trữ, gian lận thương mại. Xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

 Kế hoạch - đầu tư, thu chi ngân sách:

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch và hiệu lực quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch; xây dựng và giao kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, nhằm bảo đảm chất lượng thực hiện các dự án, công trình đã được phê duyệt và tiến độ thực hiện.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, các hình thức thu hút vốn đầu tư và loại hình đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong việc cấp GCN ĐKKD cho các hộ kinh doanh cá thể và HTX  góp phần tháo dỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh.

Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước; phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường các biện pháp chỉ đạo và xử lý các khoản nợ đọng trong xây dựng cơ bản; quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Tập trung cao thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; đấu giá quyền sử dụng đất đối với các diện tích đất xen kẹt, nhỏ lẻ phù hợp với qui hoạch đất ở trên địa bàn huyện để tăng nguồn thu cho ngân sách.

 

 Hoạt động kho bạc, ngân hàng: Tập trung kịp thời, đầy đủ các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi, đảm bảo đúng tiêu chuẩn định mức. Đẩy mạnh hoạt động của các ngân hàng, đáp ứng cơ bản nhu cầu về vốn phát triển sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, ưu tiên cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Mở rộng đầu tư tín dụng, đảm bảo đầu tư tín dụng có hiệu quả, an toàn vốn.

Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng đất; việc chấp hành cam kết bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp được nhà nước giao, cho thuê đất trên địa bàn. Tập trung cao công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở đã được phê duyệt; đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thu tiền sử dụng đất đối với các diện tích đất xen kẹt, nhỏ lẻ phù hợp với qui hoạch; đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất lần đầu. Triển khai tích cực Kế hoạch rà soát, xử lý và đề xuất biện pháp xử lý những tồn tại, vướng mắc các dự án giao đất cho công dân làm nhà ở trên địa bàn huyện từ năm 2003 đến nay.

 

3.2. Văn hoá - xã hội

 Phát triển giáo dục - đào tạo: Thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập trung học cơ sở, phổ cập bậc trung học và nghề, phát triển giáo dục mầm non. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, bồi dưỡng học sinh giỏi; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp và công tác quản lý giáo dục. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29/NQ/TW, Chương trình hành động số 34, Chỉ thị 03/CT- TW, chủ đề năm học, "3 công khai"; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý và giảng dạy trong các nhà trường; huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác quản lý về dạy thêm, học thêm; chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, thu thêm sai quy định.

Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trường Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên.

 

 Văn hoá thông tin - TDTT, phát thanh: Phát triển toàn diện các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ chương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", gắn với xây dựng nông thôn mới; phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, thông tin truyền thông và lễ hội.

 

 Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân: Tăng cường công tác quản lý nhà nước chất lượng hoạt động khám chữa bệnh ngoài công lập và vệ sinh an toàn thực phẩm. Khai thác, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Nâng cao y đức người thầy thuốc, chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến điều trị. Tăng cường phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra; triển khai đồng bộ các giải pháp khống chế người lây nhiễm HIV/AIDS mới, duy trì hiệu quả hoạt động của các cơ sở điều trị bằng Methadone; các biện pháp  kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; đẩy mạnh chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh tại trạm y tế các xã, thị trấn; đẩy nhanh tiến độ các xã còn lại và giữ vững các xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.

 

 Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và giáo dục thực hiện có hiệu quả các chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ; thực hiện nghiêm chính sách và pháp luật về dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, nhất là với đối tượng vị thành niên, thanh niên và những người trong độ tuổi sinh đẻ; giảm tỷ suất sinh, tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên;thực hiện quy mô gia đình ít con (1 hoặc 2 con); nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

 

Công tác Lao động - Thương binh Xã hội: Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội của nhà nước và thành phố, nhất là chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phát động sâu rộng và có hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh liệt sĩ; các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; điều tra thu thập dữ liệu cung, cầu lao động năm 2016; nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của gia đình, cộng đồng và xã hội; thực hiện tốt công tác bảo vệ, giáo dục, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; nhân rộng mô hình xã đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, các mô hình về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại cộng đồng, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bời HIV/AIDS. Mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Tăng cường kiểm tra giám sát điều kiện lao động, an toàn, bảo hộ lao động; nắm bắt và giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động.

 

Bảo hiểm xã hội: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tăng thu Bảo hiểm xã hội, phát triển BHXH ngoài quốc doanh, nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, BHXH tự nguyện. Thực hiện tốt các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với người được thụ hưởng.

 

 

3.3. Công tác Nội chính

 Công tác tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền: Tuyên truyền sâu rộng Luật tổ chức chính quyền địa phương, triển khai thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015. Tổ chức thí điểm bộ phận "một cửa" liên thông hiện đa đối với 5 xã (Đồng Thái, An Hòa, An Hồng, Đồng Thái, Đặng Cương) liên thông với bộ phận "một cửa" hiện đại tại Văn phòng UBND huyện. Rà soát thủ tục hành chính, tiến tới giảm 30% các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đổi mới phương thức quản lý hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ và thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan quản lý nhà nước thuộc huyện; thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn và Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của Thủ trưởng, người đứng đầu các địa phương, đơn vị; chất lượng hoạt động của HĐND các xã, thị trấn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động tôn giáo. 

 

Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; sử dụng vốn ngân sách nhà nước; quản lý sử dụng đất đai; chấp hành luật ngân sách nhà nước; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những việc liên quan đến đất đai, khiếu kiện đông người; tăng cường đối thoại tại chỗ, giải quyết dứt điểm các vụ việc tại địa phương, hạn chế mức thấp nhất đoàn khiếu kiện đông người.

 

Công tác tư pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, Luật Đất đai (sửa đổi) cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức kiểm tra, rà soát việc ban hành văn bản pháp quy theo phân cấp; theo dõi thi hành pháp luật, chú trọng việc theo dõi, kiểm tra văn bản thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp GCNQSD đất và cấp phép xây dựng. Thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

 

 Công tác quân sự, quốc phòng địa phương:  Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định 152/CP về khu vực phòng thủ, Nghị quyết số 25 của Thành uỷ, Kế hoạch của UBND thành phố về xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 - 2020, Nghị định 77/NĐ-CP về phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh  quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh. Thực hiện nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn địa bàn. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng địa phương, kế hoạch huấn luyện và giáo dục quốc phòng toàn dân; tăng cường công tác hội thi, hội thao huấn luyện, công tác kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của các địa phương, đơn vị; chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an 3 xã (An Đồng, An Hồng và thị trấn An Dương). Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng luật. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

 

 Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, thành phố về an ninh quốc gia và  chương  trình  quốc gia phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, về công tác bảo đảm an ninh nông thôn. Nắm chắc mọi diễn biến tình hình, chủ động giải quyết, xử lý kịp thời không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma tuý; tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý người nước ngoài, Việt kiều về thăm thân trên địa bàn; thực hiện quyết liệt các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông. Đấu tranh phòng ngừa làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ an toàn hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước, thành phố và huyện. Đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

 

4. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và các Luật mới

Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Thành ủy, HĐND; Chủ đề năm của thành phố; Chương trình công tác của UBND thành phố, Nghị quyết Huyện ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nhiệm vụ công tác năm 2016.

Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai kịp thời và hiệu quả các luật đã được Quốc hội thông qua như: Luật Tổ chức Quốc Hội, HĐND các cấp; Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật Công chứng (sửa đổi), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hộ tịch… Chủ động nghiên cứu giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong việc triển khai thực hiện các Luật: Đầu tư, Xây dựng, Doanh nghiệp, Đất đai, Bảo vệ môi trường...

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 bên cạnh những thuận lợi, có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra. Các cấp, các ngành phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn tồn tại, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm giành thắng lợi toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

- TT Thành ủy;

- TT HĐND T.P;

- UBND Thành phố;

- VP Đoàn đại biểu QH và HĐND T.P;

- VP UBND Thành phố;

- Sở Nội vụ; Sở KHĐT;

- TT Huyện uỷ;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Các Ban xây dựng Đảng, VP HU;

- MTTQ và các tổ chức đoàn thể;

- Các phòng, ban , ngành;

- C.PVP UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phùng Văn Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020(30/12/2019 - 07:59)
Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020(15/11/2019 - 17:19)
Báo cáo đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện An Dương(13/11/2018 - 08:35)
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện An Dương và 06 xã về đích nông thôn mới năm 2018(13/11/2018 - 08:29)
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2018(26/09/2018 - 14:55)
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018(14/06/2018 - 16:38)
Báo cáo về việc giải quyết kiến nghị cụ thể của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX(14/06/2018 - 10:40)
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2017 và đề xuất nhiệm vụ Chương trình công tác năm 2018(16/11/2017 - 16:23)
Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017(26/06/2017 - 09:04)
BÁO CÁO Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016(26/01/2016 - 15:56)
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 11/2015(27/11/2015 - 14:05)
BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2015(19/10/2015 - 16:28)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tin mới
Lịch công tác HU - HĐND - UBND huyện An Dương tuần 3 (từ 13/01/2020 đến 19/01/2020)
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2020 năm 2020
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX (Nhiệm kỳ 2016-2021)
Lịch công tác HU- HĐND - UBND huyện An Dương tuần 2 (từ 06/01/2020 đến 12/01/2020)
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lịch công tác HU - HĐND - UBND huyện An Dương tuần 53 (từ 30/12/2019 đến 05/01/2020)
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông
Kế hoạch thực hiện công tác xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định năm 2020 trên địa bàn huyện An Dương
Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình xã, thị trấn năm 2019
Lịch công tác HU - HĐND - UBND huyện An Dương tuần 52 (từ 23/12/2019 đến 29/12/2019)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại thường kỳ giữa Ủy ban nhân dân huyện với doanh nghiệp trên địa bàn huyện
Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện An Dương khóa 19
Công văn về việc triển khai cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"
Huyện An Dương tham gia Hội nghị trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”