Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
23/04/2019 - 15:50

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy chính quyền huyện trong thời gian tới. Đây là công việc hết sức nặng nề, song sẽ tạo động lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của huyện.

Theo đó, BTV huyện ủy thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị huyện. Chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị huyện gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian, giải thể, sắp xếp lại các tổ chức hoạt động không hiệu quả. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo để một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, những một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.Xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy, kiêm nghiệm chức danh. Đổi mới việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị.Thay thế kịp thời những người kém năng lực, phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ công chức, viên chức. Thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý đi đôi với giám sát quyền lực bằng các quy định, quy chế đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan đơn vị, địa phương. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng, củng cố phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong đảng và toàn xã hội. Phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu xuyên tác, chia rẽ nội bộ trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

                                                                                    Hoàng Yến

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới
V/v hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất 06,07,08,09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 thuộc thôn Phương Hạ xã Chiến Thắng
V/v kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số 11 thuộc thôn Phương Chử Nam xã Trường Thành
V/v Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm
V/v Tuyên truyền đảm bảo an toàn về PCCC trong quá trình hàn, cắt kim loại
V/v tuyên truyền xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid- 19 từ ngày 1702/2020 đến hết ngày 23/02/2020
BỘ Y TẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN SỐ 490/BYT-MT V/v KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (nCoV)
Huyện An Lão Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, khách sạn, nhà nghỉ, hộ gia đình có người Trung Quốc làm việc, lưu trú
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện An Lão
Số điện thoại đường dây nóng Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV) huyện An Lão
Ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của UBND huyện An Lão
V/v Tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2020
Hướng dẫn cách đeo khẩu trang và rửa tay phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV)
Cách phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV)