Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 80951
Khách trực tuyến : 1745
Thành viên trực tuyến : 4
 
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
12/10/2018 - 10:34

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẠCH LONG VĨ
*

Số: 14/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

Bạch Long Vĩ, ngày 10 tháng 10 năm 2018

    THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2018

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND, ngày 11/7/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về ban hành quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 12/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân bổ biên chế công chức hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước của thành phố năm 2018; Thông báo số 240/TB-SNV ngày 15/3/2018 của Sở Nội vụ thông báo biên chế công chức hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 của UBND huyện Bạch Long Vỹ; Thông báo số 775/TB-SNV, ngày 09/4/2018 về việc thông báo số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018 huyện Bạch Long Vĩ;

Căn cứ cơ cấu viên chức hiện có và nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Những người có đủ điều kiện sau đây được tham gia dự  tuyển

1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

2. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

3. Có đơn đăng ký dự tuyển;

4. Có lý lịch rõ ràng;

5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

6. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

7. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật;

8. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc bị đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc.  

II. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

1. Trường Tiểu học - Mẫu giáo huyện

- Mầm non:

+ 01 giáo viên mầm non, yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non hoặc giáo dục mầm non trở lên.

- Tiểu học:

+ 02 giáo viên văn hóa, yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên  ngành sư phạm tiểu học hoặc giáo dục tiểu học.

+ 01 giáo viên âm nhạc, yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm âm nhạc trở lên.

2. Ban quản lý cảng và khu neo đậu tầu Bạch Long Vĩ

+ 01 Kế toán kiêm văn thư, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán;

3. Ban quản lý Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ

+ 02 vị trí làm công tác bảo tồn và phát triển, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thủy sản;

+ 01 Kế toán kiêm văn thư, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển

1. Nội dung xét tuyển

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch: Thực hành chuyên môn đối với giáo viên; phỏng vấn đối với các vị trí còn lại.

2. Cách tính điểm

2.1. Xét kết quả học tập

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

2.2. Điểm thực hành (kiểm tra sát hạch): Được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm = điểm học tập + điểm tốt nghiệp + điểm điểm thực hành (điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành được tính theo quy định tại mục 2.1. và mục 2.2. phần này).

3. Xác định người trúng tuyển

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành chuyên môn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả cao hơn lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc thực hành chuyên môn cao hơn là người người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc thực hành chuyên môn bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

3.3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3.4. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ của người dự tuyển (theo mẫu) do Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ cung cấp bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu), có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao bảng điểm, bằng tốt nghiệp, các chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và toàn bộ văn bằng chứng chỉ bản chính để hội đồng tuyển dụng kiểm tra, đối chiếu;

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ y tế;

5. Hai ảnh màu cỡ 4x6 cm ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau; hai phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ liên lạc.

Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không trả lại.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN, NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 12/10/2018 đến ngày 25/10/2018.

2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/10/2018 đến hết ngày 10/11/2018:

- Sáng từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’;

- Chiều từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 30’.

3. Địa điểm bán và nộp hồ sơ: Phòng Văn thư, Văn phòng HĐND-UBND huyện Bạch Long Vĩ - Thành phố Hải Phòng.

4. Lệ phí xét tuyển: theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

* Lưu ý:

-  Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng;

-  Nếu có vấn đề gì chưa rõ, các cá nhân có nhu cầu liên hệ với cơ quan thường trực Hội đồng Tuyển dụng viên chức huyện Bạch Long Vĩ - số điện thoại 02253.889.509 (trong giờ làm việc)./.

 Nơi nhận:

- Sở Nội vụ thành phố;

- TTHU; TTHĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Đăng báo HP, Cổng thông tin điện tử huyện, niêm yết tại trụ sở UBND huyện;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Quang Tường

 

 * Tải văn bản: 14 TBUBND.pdf

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ triển khai đề tài nghiên cứu nhân giống san hô bằng phương pháp mới(06/11/2019 - 08:02)
Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới năm 2019(30/09/2019 - 07:43)
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019(29/07/2019 - 08:40)
Thông báo danh sách những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn vào vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019(12/07/2019 - 14:18)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019(05/06/2019 - 15:55)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(21/12/2018 - 14:23)
Thông báo danh sách những người đủ điệu kiện dự tuyển viên chức năm 2018(27/11/2018 - 15:44)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018(12/10/2018 - 10:34)
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị(10/05/2018 - 15:32)
Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ(07/05/2018 - 11:44)
Huyện ủy Bạch Long Vĩ triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018(23/04/2018 - 16:48)
Đồng chí Trần Quang Tường được điều động giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bạch Long Vĩ(16/11/2017 - 18:11)
Chuyển trang    
Trang số:  1/12
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ triển khai đề tài nghiên cứu nhân giống san hô bằng phương pháp mới
Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới năm 2019
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019
Thông báo danh sách những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn vào vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo danh sách những người đủ điệu kiện dự tuyển viên chức năm 2018
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Bào Ngư Bạch Long Vĩ: Hiện trạng và tiềm năng
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ
Huyện ủy Bạch Long Vĩ triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Long Vĩ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022
UBND Thành phố ra quyết định phê duyệt đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái tại Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ
Đoàn Công tác Bộ Công an và Thành đoàn Hải Phòng ra thăm và làm việc tại đảo