Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 80742
Khách trực tuyến : 4828
Thành viên trực tuyến : 21
 
Chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc
09/12/2008 - 16:53
Chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc         
            Căn cứ theo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế của các phòng chuyên môn (Ban hành kèm theo Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của Uỷ ban nhân dân huyện) quy định:

1- Văn phòng HĐND - UBND huyện:

a- Chức năng:

Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện (sau đây gọi tắt là Văn phòng) có chức năng:

- Giúp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện điều hoà, phối hợp các hoạt động chung của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các khu dân cư. Tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban  nhân dân huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động trên địa bàn huyện; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện.

- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: tham mưu - tổng hợp; công tác Nội vụ, lao động - thương binh và xã hội; Văn thư - lưu trữ;  quản trị; tham mưu, thường trực về công tác thanh tra.

b- Nhiệm vụ:

1. Trình Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện ch­ương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, sáu tháng và cả năm của Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện. Đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các khu dân cư thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Uỷ ban nhân dân huyện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

2. Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo, chuyên đề, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất được giao theo quy định.  

3. Trình Uỷ ban nhân dân huyện kế hoạch dài hạn hàng năm, các chương trình công tác thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện.

4. Chủ trì soạn thảo các dự thảo văn bản theo phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; theo dõi đôn đốc các đơn vị soạn thảo, chuẩn bị các báo cáo, đề án được phân công phụ trách.

5. Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các phòng, ban, đơn vị trư­ớc khi trình Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện xem xét quyết định.

6. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các khu dân cư.

7. Giúp điều hòa mối quan hệ công tác của Huyện uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể, các đại biểu Hội đồng nhân dân, các cơ quan, tổ chức của Thành phố đóng trên địa bàn huyện. 

8. Tổ chức công bố, truyền đạt các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân huyện; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị.

9. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản củaThường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; công tác công văn, giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hành chính nhà nước của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện.

10. Trình Uỷ ban nhân dân huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng.

11. Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị thuộc trực thuộc Hội đồng nhân dân,  Uỷ ban nhân dân huyện về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hoá quản lý hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

12. Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

13. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và các tổ chức có liên quan theo quy định.

14. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dư­ỡng cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng.

15. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật đư­ợc giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao.

2- Phòng Kinh tế - Kế hoạch:

a- Chức năng:

Phòng Kinh tế - Kế hoạch giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư; Đăng ký kinh doanh; Tài nguyên và Môi trường; Thủy sản; Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Công nghiệp; Du lịch; Khoa học công nghệ trên địa bàn theo phân cấp quản lý của Nhà nước.

b- Nhiệm vụ:

Phòng Kinh tế - Kế hoạch huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Công tác Quy hoạch, Kế hoạch:

- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.

- Cùng các phòng, ban chức năng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phát triển của đơn vị mình, giúp Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt Kế hoạch cho các đơn vị.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (phần có liên quan đến công tác Kế hoạch của huyện) báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, Sở Kế hoạch - Đầu tư định kỳ và yêu cầu đột xuất.

2. Công tác quản lý đầu tư:

- Phòng Kinh tế - Kế hoạch giúp Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng và tổng hợp Kế hoạch đầu tư , các chương trình dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý. Theo dõi kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch đầu tư sau khi đã được phê duyệt.

- Là đầu mối tổ chức thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

- Theo dõi các chương trình, dự án đầu tư của các cơ quan, đơn vị, các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện.

- Phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và nhân dân huyện đảo thực hiện pháp luật Nhà nước về hoạt động dầu tư.

3. Các nhiệm vụ khác: Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý các lĩnh vực theo thẩm quyền phân cấp của huyện, bao gồm:

- Cấp Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể;

- Quản lý Tài nguyên và Môi trường;

- Thực hiện công tác Khoa học công nghệ;

- Phát triển các ngành dịch vụ, khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản;

- Quản lý các lĩnh vực kinh tế, bao gồm: nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, thương nghiệp, giao thông vận tải…

- Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao.

3- Phòng Tài chính:

a- Chức năng:

Phòng Tài chính giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Quản lý Tài chính - Ngân sách, quản lý tài sản công, quản lý giá trên địa bàn theo phân cấp quản lý của Nhà nước.

b- Nhiệm vụ:

Phòng Tài chính huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.  Công tác kế hoạch:

- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, dự toán thu - chi ngân sách hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua, trình Sở Tài chính, UBND, HĐND thành phố quyết định.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc UBND huyện xây dựng kế hoạch thu, dự toán chi ngân sách hàng năm, đột xuất của đơn vị mình, trình UBND huyện, giúp Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt kế hoạch cho các đơn vị.

- Giúp UBND huyện theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu - chi  của các đơn vị trực thuộc UBND huyện, tổng hợp báo cáo HĐND huyện, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố theo định kỳ và đột xuất.

2-  Công tác quản lý Tài chính - Ngân sách:

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý về Tài chính - Ngân sách Nhà nước của huyện và các đơn vị trực thuộc UBND huyện theo quy định của pháp luật.

- Giúp UBND huyện xây dựng Dự toán Ngân sách huyện hằng năm và đột xuất, báo cáo Sở Tài chính, UBND, HĐND thành phố quyết định.

- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thẩm định và quản lý công tác thu ngân sách của cơ quan thuế, xổ số cùng cấp, theo Quy định của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách.

- Báo cáo Tài chính, Ngân sách theo quy định của pháp luật.

- Quản lý nguồn kinh phí uỷ quyền được giao.

3-  Các nhiệm vụ khác:

- Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về giá.

- Quản lý tài sản công, quản lý tài sản Nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp  của huyện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài  Chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

4- Phòng Văn xã:

a- Chức năng:

Phòng Văn xã là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: văn hóa; thông tin; thể dục - thể thao; phát thanh - truyền hình; y tế cộng đồng; giáo dục - đào tạo; dân số - gia đình và trẻ em; vệ sinh môi trường.

b- Nhiệm vụ:

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành trên địa bàn huyện,  dựa trên  cơ sở kế hoạch của Uỷ ban nhân dân huyện và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

2. Triển khai thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, phòng ban liên quan tổ chức tốt hoạt động xã hội y tế, giáo dục, văn hóa - thông tin; thể dục - thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo và vận động toàn dân thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

4. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của thành phố, địa phương.

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền các văn bản về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới từng cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân theo kế hoạch của Hội đồng phổ biến giáo dục Pháp luật huyện. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin cổ động.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

5- Phòng Tư pháp:

a- Chức năng:

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; công tác hoà giải và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

b- Nhiệm vụ:

1. Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

- Soạn thảo, hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

- Thẩm định hoặc có ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác của Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo trước khi trình Uỷ ban nhân dân ban hành.

- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân huyện ban hành. Phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện thường xuyên rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện ban hành.

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án Luật, Pháp lệnh, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp thành phố.

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện.

- Xây dựng trình Uỷ ban nhân dân huyện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm trên cơ sở kế hoạch của thành phố và đặc thù địa phương; tổ chức, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Phối hợp với Phòng Văn xã xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật của huyện, trang bị tài liệu pháp luật cho các Trưởng Khu dân cư.

3. Công tác thi hành án dân sự:

Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Công tác chứng thực:

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện một số hành vi chứng thực theo quy định của pháp luật.

5. Công tác hộ tịch:

Ngoài chức năng quản lý và thực hiện các việc về hộ tịch thuộc thẩm quyền của cấp huyện, Phòng Tư pháp huyện Bạch Long Vĩ còn thực hiện công việc hộ tịch của cấp xã theo quy định pháp luật.

6. Hướng dẫn nghiệp vụ và chỉ đạo hoạt động của các Tổ hoà giải ở cơ sở.

7. Giải quyết, khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao.

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nàoTin mới
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo danh sách những người đủ điệu kiện dự tuyển viên chức năm 2018
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Bào Ngư Bạch Long Vĩ: Hiện trạng và tiềm năng
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ
Huyện ủy Bạch Long Vĩ triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Long Vĩ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022
UBND Thành phố ra quyết định phê duyệt đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái tại Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ
Đoàn Công tác Bộ Công an và Thành đoàn Hải Phòng ra thăm và làm việc tại đảo
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Đảng bộ huyện Bạch Long Vĩ tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Đoàn công tác Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Y Việt Nam và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thăm và làm việc tại huyện đảo
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Bạch Long Vĩ