Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 80742
Khách trực tuyến : 4901
Thành viên trực tuyến : 21
 
Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện
09/12/2008 - 16:59

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Theo Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ) quy định:

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân huyện

1. Ủy ban nhân dân huyện giải quyết công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003. ủy ban nhân dân huyện thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề được quy định tại điều 124 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003 và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân huyện.

2. Cách thức giải quyết công việc của ủy ban nhân dân huyện:

a) Thảo luận tập thể và quyết nghị từng vấn đề tại phiên họp ủy ban nhân dân huyện;

b) Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể, theo chỉ đạo của Chủ tịch ủy ban nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện (sau đây gọi chung là Văn phòng) gửi toàn bộ hồ sơ và phiếu lấy ý kiến đến từng thành viên ủy ban nhân dân huyện để xin ý kiến. Hồ sơ gửi lấy ý kiến thành viên Uỷ ban nhân dân huyện áp dụng theo các quy định tại Điều 14 Quy chế này.

Các quyết nghị tập thể của ủy ban nhân dân huyện được thông qua khi có quá nửa số thành viên ủy ban nhân dân huyện đồng ý. Trường hợp xin ý kiến các thành viên ủy ban nhân dân huyện bằng hình thức phiếu lấy ý kiến thì:

- Nếu vấn đề được quá nửa thành viên ủy ban nhân dân huyện đồng ý, Văn phòng trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quyết định và báo cáo trong phiên họp ủy ban nhân dân gần nhất;

- Nếu vấn đề không được quá nửa số thành viên ủy ban nhân dân huyện đồng ý thì Văn phòng báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quyết định việc đưa ra thảo luận tại phiên họp ủy ban nhân dân huyện.

3. Chế độ hội ý công việc qua điện thoại: Đối với những việc cấp bách cần giải quyết ngay mà không thuộc những vấn đề quy định tại điều 124 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003, không nhất thiết phải sử dụng hình thức phiếu lấy ý kiến thì các thành viên ủy ban nhân dân có thể hội ý thống nhất qua điện thoại, báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân trực tiếp quyết định hoặc ủy quyền Phó Chủ tịch quyết định.

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện là người lãnh đạo và điều hành công việc của ủy ban nhân dân huyện, có trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 126 và Điều 127 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quyết định.

2. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, những vấn đề có tính chất liên ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực, cơ quan, đơn vị và địa bàn trong huyện.

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phân công một đồng chí Phó Chủ tịch trong số các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực; Chủ tịch quyết định điều chỉnh phân công công việc giữa các Phó Chủ tịch, ủy viên ủy ban nhân dân huyện khi cần thiết.

4. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực chỉ đạo công việc của ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch đi vắng; trực tiếp giải quyết công việc của Phó Chủ tịch đi vắng hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết thay Phó Chủ tịch đi vắng.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện

1. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện được Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chỉ đạo một số cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc ủy ban nhân dân huyện.

2. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; đồng thời cùng các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện trước Hội đồng nhân dân huyện và ủy ban nhân dân thành phố.

3. Trong lĩnh vực công tác được phân công, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, các khu dân cư trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước về lĩnh vực được phân công;

b) Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách phù hợp với nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân huyện, quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể của các cơ quan nhà nước cấp trên và đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

c) Được sử dụng quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện trong việc quyết định giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về quyết định đó;

d) Báo cáo và đề xuất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, quyết định xử lý kịp thời công việc liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách đã phối hợp xử lý nhưng ý kiến chưa thống nhất.

4. Phó Chủ tịch Thường trực, ngoài việc thực hiện trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc đã nêu tại khoản 1, 2 và 3 Điều này còn được Chủ tịch uỷ quyền lãnh đạo công việc của Uỷ ban nhân dân huyện khi Chủ tịch đi vắng.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện về công việc được phân công phụ trách; đồng thời tham gia giải quyết công việc chung của Uỷ ban nhân dân huyện, cùng các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện trước Hội đồng nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân thành phố.

2. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành một hoặc một số lĩnh vực được phân công; giải quyết theo thẩm quyền và trình Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết các đề nghị của cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

3. Tham dự đầy đủ các phiên họp Uỷ ban nhân dân, trường hợp vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; tham gia ý kiến và biểu quyết về các vấn đề thảo luận tại phiên họp Uỷ ban nhân dân huyện; tham gia ý kiến với các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân huyện, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện để xử lý các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc các vấn đề thuộc chức năng quản lý của mình.

4. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao trên địa bàn huyện và chịu sự kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan chuyên môn cấp thành phố).

2. Chịu trách nhiệm chấp hành các quyết định, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; trường hợp thực hiện chậm hoặc chưa thực hiện được phải kịp thời báo cáo và nêu rõ lý do.

3. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết các công việc sau:

a) Giải quyết những kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình; trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện những việc vượt thẩm quyền hoặc những việc đã phối hợp giải quyết nhưng ý kiến chưa thống nhất.

b) Chủ động đề xuất, tham gia ý kiến về những công việc chung của Uỷ ban nhân dân huyện và thực hiện các nhiệm vụ công tác theo phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và sự phân cấp của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp thành phố.

c) Tham gia ý kiến với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, đề án khi có những vấn đề liên quan đến chức năng, thẩm quyền, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

4. Xây dựng quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị phù hợp với Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân huyện.

Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện

Ngoài việc thực hiện các quy định tại Điều 7 Quy chế này, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện (sau đây gọi chung là Chánh Văn phòng) còn có trách nhiệm sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân huyện và các báo cáo khác của ủy ban nhân dân huyện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

2. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc ủy ban nhân dân huyện, thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của ủy ban nhân dân huyện.

3. Xây dựng, trình ủy ban nhân dân huyện thông qua và giúp ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, đôn đốc, tổng kết việc thực hiện Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân. Giúp ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa ủy ban nhân dân huyện với Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội động nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân cùng cấp.

4. Theo dõi, nắm tình hình hoạt động chung của ủy ban nhân dân, tổ chức việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

5. Tham mưu cho Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; tổ chức bộ phận tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của ủy ban nhân dân huyện.

6. Bảo đảm các điều kiện làm việc và tổ chức phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

7. Quản lý thống nhất việc ban hành, công bố văn bản của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Tổ chức thực hiện Quyết định số 1223/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2006 của ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng về việc phát hành công báo của thành phố.

8. Tham mưu và thường trực giúp ủy ban nhân dân huyện về công tác thanh tra.

9. Giải quyết một số công việc cụ thể khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao.

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nàoTin mới
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo danh sách những người đủ điệu kiện dự tuyển viên chức năm 2018
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Bào Ngư Bạch Long Vĩ: Hiện trạng và tiềm năng
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ
Huyện ủy Bạch Long Vĩ triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Long Vĩ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022
UBND Thành phố ra quyết định phê duyệt đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái tại Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ
Đoàn Công tác Bộ Công an và Thành đoàn Hải Phòng ra thăm và làm việc tại đảo
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Đảng bộ huyện Bạch Long Vĩ tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Đoàn công tác Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Y Việt Nam và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thăm và làm việc tại huyện đảo
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Bạch Long Vĩ