Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 5816
Thành viên trực tuyến : 2
 
Báo cáo 6 tháng đầu năm công tác Văn phòng
29/10/2008 - 13:42
 

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
VĂN PHÒNG HĐND&UBND
-----------------
Số
: 66/BC-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------------------

     Tiên Lãng, ngày 15 tháng 7 năm 2008

BÁO CÁO
Công tác Văn phòng HĐND&UBND 6 tháng đầu năm
và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2008

Trong 6 tháng qua, Văn phòng HĐND&UBND huyện đã có nhiều cố gắng, góp phần tích cực vào kết quả chung của chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội. Công tác Văn phòng của HĐND&UBND huyện tiếp tục được củng cố và kiện toàn; đổi mới lề lối làm việc và hoàn thành chức năng nhiệm vụ chủ yếu của mình .

I/- KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM.
1/. Xây dựng chương trình công tác.
- Với chức năng nhiệm vụ của Văn phòng HĐND&UBND đã chủ động phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ, kết hợp với các phòng ban trong việc xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng, tuần của UBND; Các chương trình được xây dựng đúng quy trình, có nề nếp, bám sát trọng tâm, trọng điểm, bao quát các mặt hoạt động, các lĩnh vực công tác của UBND huyện, các biện pháp để triển khai chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Văn phòng đã tham mưu giúp UBND thực hiện đúng các chương trình công tác, đây là việc khó hay bị động vì lý do khách quan.
- Công việc chuẩn bị các đề án báo cáo trình kỳ họp HĐND thứ 12 và 13, kỳ họp thường lệ của UBND huyện đã được tập trung cao nhất là công tác tham mưu của Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng.
Tuy nhiên, do nhiều việc đột xuất, nhiều công việc có tính sự vụ do vậy thời gian thực hiện các chương trình đôi khi bị chậm trễ.
2/- Công tác tham mưu cho lãnh đạo.
Văn phòng đã chủ động nghiên cứu, nắm bắt, đề xuất kịp thời triển khai các Nghị quyết số 15/NQ-HU của Ban chấp hành đảng bộ huyện về nhiệm vụ năm 2008; Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐNDK17 ngày 21/12/2007 của Hội đồng nhân dân huyện khoá XVII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2008 và các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tế của địa phương, chuẩn bị các dự thảo văn bản; thể hiện đầy đủ và chính xác nội dung kết luận của lãnh đạo trong các cuộc họp, các buổi làm việc. Việc phối hợp công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và Thường trực HĐND được Văn phòng tham mưu tốt hơn. Công tác tham mưu của văn phòng đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của huyện 6 tháng qua, hầu hết các chỉ tiêu đã thực hiện đạt trên 50% kế hoạch năm và cao hơn so với cùng kỳ năm 2007; Cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực; Các hoạt động văn hoá- xã hội được đẩy mạnh, chất lượng được nâng cao và có chuyển biến tốt; An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nổi bật là:
- Về sản xuất nông nghiệp: Đã tập trung cao khắc phục tốt ảnh hưởng của thời tiết rét đậm rét hại, đảm bảo ổn định diện tích cấy lúa. năng suất lúa đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Duy trì, phát triển đàn gia súc, gia cầm; tổ chức tốt công tác phòng chống dịch. Chương trình nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục phát triển; Chương trình sản xuất trồng nấm được triển khai, thực hiện tích cực và bước đầu có triển vọng cho hiệu quả kinh.
- Các hoạt động thu, chi ngân sách, quản lý điều hành ngân sách theo kế hoạch. Quan tâm đầu tư các công trình văn hoá, phúc lợi, trường học, cải tạo nâng cấp đường giao thông, tích cực tạo điều kiện thu hút đầu tư. Các dự án xây dựng trên địa bàn được thường xuyên kiểm tra, giám sát.
- Công tác giáo dục có chuyển biến tích cực nhất là chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, số học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi tăng cao. Tổ chức tốt hoạt động văn hoá văn nghệ, thông tin, thể thao, phát thanh và truyền thanh. Y tế, dân số KHHGĐ có sự cố gắng đạt kết quả tích cực….
Với kết quả chung đó, sẽ động viên thúc đẩy hoạt động công tác tham mưu của văn phòng 6 tháng cuối năm 2008 có hiệu quả hơn.
Mặt khác, công tác soạn thảo văn bản của Văn phòng có chuyển biến rõ rệt, giảm bớt nhiều sai sót về câu, từ văn chữ và chính sách pháp luật. Thể hiện vai trò đầu mối, điều phối trong xử lý các vấn đề liên ngành, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong công tác giảm bớt tình trạng đùn đẩy, chậm chễ công việc.
Tham mưu tổ chức được đầy đủ, đúng thời gian các cuộc họp UBND theo thường kỳ, giảm bớt nhiều cuộc họp để lãnh đạo giành nhiều thời gian cho các cuộc làm việc và đi chỉ đạo thực tế ở cơ sở.
Tuy nhiên, công tác tham mưu chưa thực sự đổi mới về phương pháp làm việc, chưa xây dựng được kế hoạch dài trong tháng, chỉ tập trung cho công tác sự vụ cụ thể, chưa có nhiều biện pháp thực hiện triệt để việc cải cách thủ tục hành chính và hiện tượng thụ động trong quá trình giải quyết công việc.
3/. Công tác thông tin báo cáo.
Công tác thông tin báo cáo được duy trì, bảo đảm kịp thời, chính xác, bảo đảm chế độ báo cáo tuần, tháng, quý của Văn phòng đối với Thường trực HĐND và chế độ báo cáo tháng tháng của các phòng, cơ quan, đơn vị. Văn phòng HĐND&UBND thực hiện tốt chế độ thông tin 2 chiều, thường xuyên do vậy đã giúp UBND chỉ đạo điều hành hoạt động được kịp thời.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số phòng do việc thực hiện báo cáo chậm so với quy trình nên ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của UBND huyện trong việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo.
4/. Công tác Văn thư – lưu trữ.
6 tháng qua, Văn phòng HĐND&UBND đã ban hành 2.622 văn bản các loại, trong đó có 910 quyết định, 705 công văn, 100 thông báo, 149 tờ trình, 51 báo cáo, 45 kế hoạch… Tiếp nhận 1.098 văn bản đến, 82 đơn thư. Công tác văn thư đi vào nề nếp, sử dụng các trang thiết bị máy vi tính, máy in, photocopy vào công tác soạn thảo in ấn văn bản trình bày theo đúng Thông tư liên tịch số 55.
Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như việc xử lý công văn đến còn chậm, chưa chuyển kịp thời đến lãnh đạo. Văn bản đi còn có một số sai sót, thiếu hoặc chậm do vậy phần nào đã ảnh hưởng đến công việc chung của UBND. Vẫn còn một số văn bản của các phòng khi soạn thảo mang trực tiếp cho lãnh đạo ký không qua Văn phòng soát xét kỹ dẫn đến khi ban hành bị sai sót hoặc không đúng thể thức văn bản. Vẫn còn việc văn bản gửi chậm hoặc thất lạc hay thiếu sót, thiếu trang…
Công tác lưu trữ đã được Văn phòng quan tâm giữ gìn phát huy với nhiều kinh nghiệm đã giúp UBND huyện thực hiện các quy định quản lý nghiệm vụ công tác lưu trữ của điạ phương.
Tuy nhiên do khó khăn về kho lưu trữ, việc sắp xếp chưa khoa học nên khó khăn cho việc khai thác, tra cứu nhất là các tài liệu đã lưu trữ nhiều năm.
5/. Công tác phục vụ, hậu cần:
- Cơ sở vật chất tiếp tục được tăng cường nhất là việc đầu tư, mua sắm văn phòng phẩm, sửa chữa các phương tiện phục vụ cho hoạt động của HĐND&UBND, các phòng, ban kiện toàn theo Nghị định 14 của Chính phủ … Làm tốt công tác lễ tân, phục vụ đón tiếp khách, đội xe bảo đảm an toàn cho lãnh đạo khi đi làm việc, công tác không để xẩy ra sai sót.
- Bám sát chương trình công tác cụ thể của lãnh đạo để xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm tới từng bộ phận, cá nhân phục vụ tốt kỳ họp thứ 12, 13 của HĐND và các cuộc họp của UBND và chương trình công tác của lãnh đạo ở mọi lúc, mọi nơi kể cả việc đột xuất, cấp bách.
- Công tác bảo vệ an ninh của cơ quan được chú trọng, đảm bảo tuyệt đối trong giờ hành chính, ngày nghỉ…
- Hoạt động tài chính tuân thủ tốt chế độ kế toán, thống kê, quản lý thu chi tài chính, quản lý tài sản cơ quan.
Tuy nhiên công tác phục vụ, hậu cần còn một số tồn tại hạn chế đó là:
- Cơ sở vật chất phục vụ cho các bộ phận còn hạn chế, chật chội, thiếu phòng họp, phòng giao ban .
- Chưa thực sự tiết kiệm điện, xăng xe, điện thoại, giấy tờ in ấn tài liệu dẫn đến việc tăng chi phí.
- Xe không đủ bảo đảm phục vụ yêu cầu của lãnh đạo do vậy có ngày phải thuê hoặc mượn ngoài.
6/- Mối quan hệ công tác:
Văn phòng HĐND&UBND đã xây dựng mối quan hệ mật thiết chặt chẽ, tạo nên sự phối hợp thường xuyên trong công tác để bảo đảm sự điều hành, chỉ đạo chung, thống nhất của UBND, Thường trực HĐND, tạo sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ cơ quan và với các phòng, ban, đơn vị quản lý nhà nước…
II/. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008:
1/- ổn định tổ chức, cán bộ, ban hành quy chế hoạt động theo Nghị định 14/2008/NĐ-CP, ngày 04/0 2/2008 của Chính phủ và Hướng dẫn số 1877/HD-UBND, ngày 10/4/2008 của UBND thành phố để phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ lãnh đạo và nhân viên văn phòng.
2/- Tiếp tục đổi mới nề lối làm việc, trọng tâm là cải cách hành chính nhằm tăng cường sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND ngày càng có hiệu lực và hiệu quả.
3/- Tăng cường công tác thông tin báo cáo, bảo đảm thông tin 2 chiều kịp thời, chất lượng, chính xác, nhanh chóng.
4/- Chấp hành nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm để lãnh đạo xử lý công việc đúng thẩm quyền.
5/- Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ bảo đảm có nề nếp, bảo đảm các văn bản ban hành của HĐND&UBND tuân thủ đúng các quy định của Luật nhất là về hình thức, thể thức và thẩm quyền.
6/- Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan. Bảo đảm phục vụ kịp thời chính xác và đầy đủ. Quản lý, điều hành tốt đội xe để phục vụ đưa đón lãnh đạo công tác an toàn. Bảo đảm an toàn, trật tự an ninh cơ quan.
7/- Tăng cường và củng cố mối quan hệ công tác giữa Văn phòng HĐND&UBND với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên mọi lĩnh vực để phối hợp chặt chẽ phục vụ cho hoạt động điều hành của UBND ngày càng có hiệu lực và hiệu quả.
Kiến nghị: - Văn phòng UBND thành phố hàng năm cần tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm với Văn phòng các quận, huyện để hoạt động văn phòng ngày càng hiệu quả hơn; quan tâm mở các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ văn phòng HĐND&UBND huyện, quận, xã, phường.
- UBND huyện quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc tin học theo hướng hiện đại hoá trong việc thông tin cập nhật, báo cáo./.

Nơi nhận:
- VP ĐĐBQH & HĐND TP
- VP UBND thành phố;
- TT HĐND &UBNDH (để B/c);
- C, PVP;
- Lưu: VP.

VĂN PHÒNG HĐND&UBND
CHÁNH VĂN PHÒNG      Ngô Ngọc Khánh

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

Tin mới
Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá XVIII
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã: Tây Hưng, Bắc Hưng, Quang Phục, Bạch Đằng và thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhòa ở tại 2 xã: Kiến Thiết, Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng (đấu giá tiếp)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra tiến độ thực hiện các Dự án: Tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - cầu Hàn - Quốc lộ 37 và tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - cầu Đăng - Quốc lộ 37
Làng Tự Tiên xã Tiên Minh tổ chức đón bằng công nhận làng văn hóa
Quyết định ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Quyết định Ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhà nước
Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhòa ở tại các xã: Tây Hưng, Bắc Hưng, Quang Phục, Bạch Đàng và thị trấn Tiên Lãng
Đại biểu HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng chuẩn bị kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11 năm 2019
Làng Chính Nghị long trọng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và đón Bằng công nhận làng văn hóa
Thông báo danh sách các xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn huyện
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương huyện Tiên Lãng năm 2019
Ủy ban nhân dân xã Đoàn Lập tổ chức Hội nghị triển khai mô hình "Vùng giáo Bình yên" tại thôn Tiên Đôi Ngoại, xã Đoàn Lập
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ mùa năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020