Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 2898
Thành viên trực tuyến : 12
 
Chức năng nhiệm vụ của UBND huyện Tiên Lãng
26/11/2008 - 09:21

Chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện Tiên Lãng

A – Nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo UBND và các uỷ viên uỷ ban

Nội dung công tác thuộc phạm vi Huyện được chia thành 4 khối lớn, định hướng theo mối quan hệ ngành dọc:

a) Công tác chung, nội chính, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội , công tác quy hoạch, xây dựng, kiến trúc đô thị, an ninh quốc phòng, công tác Thanh tra tư pháp, Thi đua - khen thưởng - kỷ luật và công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

b) Công tác quản lý nhà đất, quản lý đô thị, xây dựng và giải phóng mặt bằng.

c) Công tác văn hóa xã hội và các lĩnh vực xã hội khác.

Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách các mặt công tác trên, các ủy viên UBND huyện được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác chuyên môn thuộc phạm vi .

Trên cơ sở định hướng trên, phân công cho từng thành viên UBND như sau:

1- Chủ tịch UBND huyện

- Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và Huyện ủy, HĐND huyện về quản lý Nhà nước trên địa bàn . Lãnh đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND . Tổ chức thực hiện Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND . Triệu tập và chủ trì các phiên họp của UBND , chỉ đạo các hoạt động đối nội, đối ngoại của huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ, Nội chính, Tài chính, An ninh – Quốc phòng và chương trình tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, công tác kế hoạch, quy hoạch, xây dựng, đô thị, công tác địa giới hành chính và các chương trình công tác của UBND , công tác tổng hợp, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Ký các văn bản pháp quy theo quy định tại Quy chế làm việc của UBND về chế độ, chính sách và các báo cáo của UBND với UBND Thành phố, Huyện ủy và HĐND huyện.

- Giữ mối quan hệ thường xuyên giữa UBND với Huyện ủy, HĐND, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện.

- Xử lý các vấn đề liên quan tới khối nội chính: Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ban chỉ huy quân sự huyện.

- Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chương trình ANQP, TT-ATXH, đấu tranh chống tham nhũng. Là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện; Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính, Trưởng ban chỉ đạo 197 và Phó trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Nội vụ - Lao động & Xã hội, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, và UBND Huyện.

- Phối hợp với các phòng ban/đơn vị trực thuộc liên quan để giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân/tổ chức theo quy định của pháp luật.

2- Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế:

Được phân công là Phó Chủ tịch thường trực, thay mặt Chủ tịch UBND phụ trách, giải quyết các công việc của UBND theo sự ủy quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch đi công tác vắng.

- Được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, tập thể UBND, HĐND về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực và trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác kinh tế, tài chính thu chi ngân sách, quản lý tài nguyên môi trường- nhà đất; quản lý đô thị, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, cấp phép kinh doanh, quản lý thị trường, tài sản công; chương trình, đề án phát triển kinh tế; huy động vốn, sử dụng nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở; công tác giải phóng mặt bằng; công tác an toàn lưới điện.

- Là Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự, Phó ban chỉ đạo 197 huyện và làm Trưởng hoặc phó các Ban chỉ đạo, Hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; giữ mối liên hệ với các sở, ngành, quận, huyện thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng Công thương nghiệp, Phòng Tài chính- Kế hoạch , Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Thống kê, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện, Ngân hàng Chính sách, Ban quản lý các dự án và Thanh tra Xây dựng huyện, Hạt quản lý đường bộ, Đội quản lý thị trường ; UBND các xã - thị trấn.

3- Phó Chủ tịch UBND Huyện phụ trách văn xã:

Được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, tập thể UBND và HĐND huyện về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực và trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác Giáo dục - Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Dân số – gia đình và trẻ em, Lao động-TBXH, Văn hóa thông tin, Thể dục thể thao, Tôn giáo, Phòng chống các tệ nạn xã hội và các chính sách xã hội khác.

- Phối hợp và quản lý Nhà nước đối với các hoạt động của các tổ chức xã hội, chính sách xã hội trên các lĩnh vực văn hóa xã hội.

- Là Chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật, Chủ tịch UB dân số Gia đình và trẻ em, Trưởng ban tôn giáo, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Phó ban chỉ đạo 197 huyện và làm Trưởng hoặc phó các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; giữ mối liên hệ phối hợp với các đoàn thể nhân dân và các Sở, Ngành, Quận, Huyện thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

- Giải quyết các khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng Giáo dục- Đào tạo, Phòng VHTT và TT, Phòng Tôn giáo, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể thao, ủy ban DS-GĐ và Trẻ em, Các Hội xã hội, nghề nghiệp thuộc huyện.

4- Phó Chủ tịch UBND Huyện phụ trách nông nghiệp:

Được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, tập thể UBND, HĐND về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực và trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường, nuôi trồng thuỷ sản.

- Là Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, làm Trưởng hoặc phó các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; giữ mối quan liên hệ với các Sở, Ngành, Quận, Huyện thuộc Thành phố đối với lĩnh vực được phân công.

- Giải quyết các khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Phòng Thuỷ sản, Công ty khai thác công trình thuỷ lợi, Hạt quản lý đê điều, Trạm khuyến nông , khuyến ngư, Trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y.

5- ủy viên UBND Huyện:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND, HĐND về tổ chức điều hành bộ máy Văn phòng HĐND-UBND huyện để phục vụ các hoạt động chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND huyện.

- Giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch về công tác được phân công.

+ Tổng hợp xây dựng báo cáo tháng, quý, năm của huyện.

+ Chuẩn bị nội dung phục vụ công tác giao quan với các phòng, ban và phường theo quy định, cùng với Thanh tra huyện đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thường trực tiếp dân.

+ Quản lý, phát hành các loại văn bản, tài liệu của quận theo quy định, xử lý, chuyển giao, quản lý công văn, tài liệu đến đúng địa chỉ, đơn vị và người phụ trách giải quyết.

+ Quản lý trang thiết bị, tài sản thuộc UBND và thực hiện các điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của HĐND, UBND và các đoàn thể huyện.

- Giúp Chủ tịch theo dõi tổng hợp các hoạt động quản lý Nhà nước của khối phường, phòng, ban, ngành; các biện pháp chống tham nhũng, buôn lậu, thực hành tiết kiệm

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các phường chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp HĐND và tiếp xúc cử tri.

- Giải quyết các công việc đột xuất trong quá trình điều hành do Chủ tịch UBND huyện giao.

Quan hệ trách nhiệm giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Huyện

- Các Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch UBND Huyện chỉ đạo, điều hành các mặt công tác được phân công.

- Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, trong khi giải quyết công việc có liên quan đến vấn đề mình không phụ trách thì chủ động phối hợp tạo ra sự thống nhất của UBND để giải quyết.

- Các Phó Chủ tịch UBND xây dựng chương trình kế hoạch công tác trọng tâm tháng, quý, năm báo cáo Chủ tịch UBND để xây dựng chương trình công tác chung của UBND báo cáo Huyện ủy, HĐND Huyện và UBND Thành phố.

- Các Phó Chủ tịch UBND có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của UBND , chuẩn bị kỹ các nội dung trước khi đưa ra báo cáo tại phiên họp của UBND . Các Phó Chủ tịch có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho cơ quan chuyên môn báo cáo khi được Chủ tịch đồng ý.

- Tùy theo yêu cầu công tác của Huyện, các Phó Chủ tịch còn điều hành những phần việc khác do Chủ tịch giao và ủy quyền trực tiếp.

Nhiệm vụ của các ủy viên UBND Huyện:

Các ủy viên UBND chịu trách nhiệm điều hành mọi công tác thuộc lĩnh vực được phân công. Trực tiếp điều hành và phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Huyện chuẩn bị nội dung các vấn đề cần đưa ra tại các phiên họp của UBND huyện; Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐND huyện được quy định tại quy chế làm việc của UBND .

B – Nhiệm vụ, quyền hạn của một số phòng, ban liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức tại bộ phận “ một cửa” UBND

1. Văn phòng HĐND-UBND

Văn phòng HĐND-UBND là cơ quan tham mưu, tổng hợp quản trị hậu cần giúp UBND thực hiện nhiệm vụ quản lý trên địa bàn. Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND và UBND . Liên quan đến công tác cung cấp các dịch vụ hành chính. Văn phòng HĐND-UBND có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, tiếp khách, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính theo mô hình cải cách hành chính “một cửa”.

- Theo dõi đôn đốc các phòng, ban chuyên môn giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức và cá nhân đúng pháp luật, thời hạn.

- Quản lý tài vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị của UBND huyện, đảm bảo điều kiện vật chất cho hoạt động của HĐND và UBND huyện nói chung và Bộ phận “một cửa” nói riêng.

- Phối hợp với các phòng ban/đơn vị trực thuộc liên quan để đảm bảo giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân/tổ chức theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, công tác quản trị, bảo vệ cơ quan.

2. Phòng Tư pháp

Phòng tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện quản lý Nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hoà giải cơ sở và các công tác tư pháp khác. Đối với công tác chứng thực, hộ tịch, Phòng có nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Công tác chứng thực:

- Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động chứng thực của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Thực hiện chứng thực theo sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND và theo qui định của pháp luật.

b) Công tác quản lý đăng ký hộ tịch:

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch của các xã, thị trấn trên địa bàn .

- Quản lý sổ sách, biểu mẫu hộ tịch theo đúng qui định của pháp luật.

- Cấp bản sao từ sổ gốc, cấp lại các giấy tờ hộ tịch theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với các phòng ban/đơn vị trực thuộc liên quan để giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân/tổ chức theo quy định của pháp luật.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND có chức năng tham mưu giúp UBND thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế ; giúp Huyện uỷ, HĐND huyện hoạch định chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ hành chính cho công dân, tổ chức, Phòng có nhiệm vụ sau:

- Theo dõi, kiểm tra, quyết toán thu chi ngân sách của huyện.

- Tổng hợp, báo cáo đầu tư , xây dựng cơ bản, đấu giá tài sản.

- Làm thủ tục cấp giấy phép đầu tư, kinh doanh trên địa bàn theo thẩm quyền.

- Kiểm tra các hoạt động tổ chức, cá nhân sau khi đã được cấp giấy phép.

4. Phòng Tài Nguyên - Môi trường

Phòng Tài nguyên - Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên , môi trường, Phòng có nhiệm vụ cụ thể sau:

- Cấp giấy đăng ký chuyển đổi, tặng cho, quyền sử dụng đất, sử dụng nhà ở.

- Giải quyết những vấn đề khiếu nại về đất đai, nhà ở.

- Giao đất, thu hồi đất, bồi thường đất theo quy định của pháp luật.

- Đánh giá tác động môi trường, kiểm tra , thanh tra, xử lý ô nhiễm môi trường.

5. Phòng Công thương nghiệp:

Phòng Công thương nghiệp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND thực hiện các chức năng quy hoạch, quản lý công trình xây dựng trên địa bàn, kiến trúc, xây dựng nhà ở và công sở, giao thông, đô thị, thương mại, điện, quản lý chợ. Phòng có nhiệm vụ cụ thể sau:

- Thụ lý hồ sơ cấp phép xây dựng, cấp phép quản lý điện, công trình giao thông trên địa bàn.

- Quản lý về chất lượng các công trình xây dựng, sản phẩm vật liệu xây dựng thuộc huyện quản lý. Quản lý các hồ sơ, tài liệu khảo sát thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công tác thiết kế công trình thuộc thẩm quyền quản lý của UBND

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ sản xuất làng nghề truyền thống.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa