Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124096
Khách trực tuyến : 1599
Thành viên trực tuyến : 5
 
Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng
05/09/2019 - 08:13

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                    

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP

Phục vụ kỳ xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019

Stt

Tên loại
văn bản

Số/Ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

I

Kiến thức chung:

1

Luật

58/2010/QH12

15/11/2010

Luật Viên chức

2

Nghị định

27/2012/NĐ-CP

06/4/2012

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

3

Nghị định

29/2012/NĐ-CP

12/4/2012

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

4

Nghị định

161/2018/NĐ-CP

29/11/2018

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

5

Thông tư

15/2012/TT-BNV

25/12/2012

Hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

6

Thông tư

03/2019/TT-BNV

14/5/2019

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

II

Kiến thức chuyên ngành đối với vị trí ‘‘Chăm sóc trực tiếp, quản lý nội vụ’’,  Phòng Nuôi dạy:

1

Luật

102/2016/QH13

05/4/2016

Luật trẻ em

2

Nghị định

136/2013/NĐ-CP

21/10/2013

Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

3

Nghị định

103/2017/NĐ-CP

12/9/2017

Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động; giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

4

Thông tư

33/2017/TT-BLĐTBXH

29/12/2017

Thông tư hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội

5

Quyết định

5141/QĐ-SLĐTBXH

24/4/2017

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn bà cơ cấu tổ chức của Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng

III

Kiến thức chuyên ngành đối với vị trí  “Thủ kho – Thủ quỹ’’, Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp:

1

Luật

102/2016/QH13

05/4/2016

Luật trẻ em

2

Nghị định

136/2013/NĐ-CP

21/10/2013

Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

3

Nghị định

103/2017/NĐ-CP

12/9/2017

Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động; giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

4

Thông tư

33/2017/TT-BLĐTBXH

29/12/2017

Thông tư hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội.

5

Luật

88/2015/QH13

20/11/2015

Luật Kế toán

6

Quyết định

21-LĐ/QĐ

28/01/1983

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của một số chức danh viên chức nhà nước

7

Quyết định

5141/QĐ-SLĐTBXH

24/4/2017

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng

IV

Kiến thức chuyên ngành đối với vị trí  ‘‘Văn thư – Lưu trữ”,  Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp:

1

Luật

102/2016/QH13

05/4/2016

Luật trẻ em

2

Nghị định

136/2013/NĐ-CP

21/10/2013

Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

3

Nghị định

103/2017/NĐ-CP

12/9/2017

Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động; giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

4

Thông tư

33/2017/TT-BLĐTBXH

29/12/2017

Thông tư hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội.

5

Luật

01/2011/QH13

11/11/2011

Luật lưu trữ

6

Nghị định

58/2001/NĐ-CP

24/8/2001

Về quản lý và sử dụng con dấu

7

Nghị định

31/2009/NĐ-CP

01/4/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu

8

Nghị định 

110/2004/NĐ-CP

08/4/2004

Về công tác văn thư

9

Nghị định 

 09/2010/NĐ-CP

08/02/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư

10

Thông tư 

09/2011/TT-BNV

03/6/2011

Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

11

Thông tư 

07/2012/TT-BNV

22/11/2012

Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

12

Thông tư

04/2013/TT-BNV 

16/4/2013

Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

13

Quyết định

5141/QĐ-SLĐTBXH

24/4/2017

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng (File đính kèm).

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019(15/10/2019 - 08:48)
Danh mục Tài liệu phục vụ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019, chuyên ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội(15/10/2019 - 07:40)
Danh mục Tài liệu phục vụ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019, chuyên ngành: Phòng, chống tệ nạn xã hội.(14/10/2019 - 18:08)
Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019(23/09/2019 - 16:03)
Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng(05/09/2019 - 08:13)
Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019(15/08/2019 - 11:28)
tổ chức Hội nghị bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở(31/07/2019 - 09:15)
Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019.(15/07/2019 - 07:42)
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân năm 2018.(13/05/2019 - 09:40)
Thông báo đăng ký về đặt hàng đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019(04/05/2019 - 08:50)
Sáng ngày 03/5/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn Diễn đàn trẻ em năm 2019.(03/05/2019 - 10:34)
Ngày 25/4/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019.(23/04/2019 - 08:06)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019
Kế hoạch về Phòng, chống thiên tai của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019.
Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
8 giờ: sáng ngày 16/7/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2019 với Chủ đề "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em".
8 giờ 30 phút ngày 11/6/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp với các cơ quan liên quan về thu thập, xử lý số liệu theo bộ chỉ số quan hệ lao động và tiền lương trên địa bàn thành phố
Xin ý kiến các sở, ban, ngành, đơn vị về nghiên cứu, góp ý dự thảo Dự án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành phố.
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân năm 2018.
Thông báo đăng ký về đặt hàng đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019
Sáng ngày 03/5/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn Diễn đàn trẻ em năm 2019.
Kế hoạch tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2019 theo Chương trình EPS.
Sáng ngày 24/4/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời.
Sáng ngày 26/4/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc trẻ em khuyết tật tại huyện Vĩnh Bảo.
Sáng ngày 03/5/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn, hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019.
Ngày 24/4/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019.
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân năm 2018.