Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124096
Khách trực tuyến : 4774
Thành viên trực tuyến : 2
 
Danh mục Tài liệu phục vụ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019, chuyên ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội
15/10/2019 - 07:40

 

DANH MỤC TÀI LIỆU
PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC
THEO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2019
CHUYÊN NGÀNH: LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Stt

Tên loại văn bản

Số/ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan
ban hành

Cơ quan
ban hành

Số trang

Tải về

1

Pháp lệnh

26/2005/PL-UBTVQH11

29/6/2005

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ưu đãi Người có công với cách mạng

15

Tải về

2

Pháp lệnh

04/2012/UBTVQH13

16/7/2012

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Pháp lệnh sửa đồi, bổ sung môt số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công vói cách mạng

17

Tải về

3

Nghị định

31/2013/NĐ-CP

09/4/2013

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cùa Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

42

Tải về

4

Nghị định

56/2013/NĐ-CP

22/05/2013

Chính phủ

Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

16

Tải về

5

Nghị định

58/2019/NĐ-CP

01/07/2019

Chính phủ

Quy đinh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

12

Tải về

6

Thông tư

05/2013/TT-BLĐTBXH

15/05/2013

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

113

Tải về

7

Thông tư liên tịch

03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH

10/10/2014

Bội Nội vụ; Bộ Quốc Phòng; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện một số điểu của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước ''Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

6

Tải về

8

Thông tư

16/2014/TT-BLĐTBXH

30/7/2014

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

30

Tải về

9

Thông tư liên tịch

13/2014/TTLT- BLĐTBXH-BTC

03/6/2014

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

40

Tải về

10

Thông tư liên tịch

20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH

30/6/2016

Bộ Y tế; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ

32

Tải về

11

Thông tư

36/2015/TT-BLĐTBXH

28/9/2015

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

10

Tải về

12

Thông tư liên tịch

45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH

25/11/2014

Bộ Y tế; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương  binh và người hưởng chính sách như thương binh

15

Tải về

13

Thông tư

101/2018/TT-BTC

14/11/2018

Bộ Tài chính

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi  người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

19

Tải về

14

Luật

38/2013/QH13

16/11/2013

Quốc hội

Luật Việc làm

20

Tải về

15

Nghị định

28/2015/NĐ-CP

12/3/2015

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

27

Tải về

16

Nghị định

11/2016/NĐ-CP

3/2/2016

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Viêt Nam

16

Tải về

17

Quyết định

77/2014/QĐ-TTg

24/12/2014

Thủ tướng Chính phủ

Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

3

Tải về

18

Nghị định

37/2016/NĐ-CP

15/5/2016

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao đông, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

18

Tải về

19

Luật

84/2015/QH13

25/6/2015

Quốc hội

Luật An toàn, vệ sinh lao động

59

Tải về

20

Nghị định

39/2016/NĐ-CP

15/5/2016

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

84

Tải về

21

Nghị định

44/2016/NĐ-CP

15/5/2016

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

95

Tải về

22

Nghị định

44/2017/NĐ-CP

14/4/2017

Chính phủ

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghể nghiệp

3

Tải về

23

Thông tư

53/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

8

Tải về

24

Thông tư

07/2016/TT-BLĐTBXH

15/5/2016

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định một số nội dung tố chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

17

Tải về

25

Luật

58/2014/QH13

20/11/2014

Quốc hội

Luật bảo hiểm xã hội

51

Tải về

26

Nghị định

157/2018/NĐ-CP

16/11/2018

Chính phủ

Quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

8

Tải về

27

Nghị định

115/2015/NĐ-CP

11/11/2015

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc

32

Tải về

28

Nghị định

41/2013/NĐ-CP

08/5/2013

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao đông không được đình công

8

Tải về

29

Nghị định

44/2013/NĐ-CP

10/05/2013

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

10

Tải về

30

Nghị định

46/2013/NĐ-CP

10/5/2013

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động

8

Tải về

31

Nghị định

05/2015/NĐ-CP

12/01/2015

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động

25

Tải về

32

Nghị định

148/2018/NĐ-CP

24/10/2018

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

7

Tải về

33

Nghị định

49/2013/NĐ-CP

14/5/2013

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

7

Tải về

34

Luật

10/2012/QH13

18/6/2012

Quốc hội

Bộ luật Lao động

68

Tải về

35

Thông tư

59/2015/TT-B LĐTBXH

29/12/2015

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

58

Tải về

36

Thông tư

01/2016/TT-BLĐTBXH

18/02/2016

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

20

Tải về

37

Luật

102/2016/QH13

05/4/2016

Quốc hội

Luật Trẻ em

41

Tải về

38

Nghị định

56/2017/NĐ-CP

09/5/2017

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em

56

Tải về

39

Thông tư

10/2013/TT-BLĐTBXH

10/06/2013

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động lả người chưa thành niên

13

Tải về

40

Thông tư

11/2013/TT-BLĐTBXH

11/6/2013

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuồi làm việc

4

Tải về

41

Quyết định

1023/QĐ-TTg

07/6/2016

Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020

6

Tải về

42

Nghị định

144/2013/NĐ-CP

29/10/2013

Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em

28

Tải về

43

Quyết định

06/QĐ-TTg

03/01/2019

Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

9

Tải về

44

Quyết định

565/QĐ-TTg

25/4/2017

Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xă hội giai đoạn 2016-2020

22

Tải về

45

Quyết định

2361/QĐ-TTg

22/12/2015

Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

7

Tải về

46

Luật

73/2006/QH11

29/11/2006

Quốc hội

Luật Bình đẳng giới

15

Tải về

47

Nghị định

70/2008/NĐ-CP

04/6/2008

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới

9

Tải về

48

Thông tư

09/2018/TT-BLĐTBXH

28/08/2018

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

30

Tải về

49

Quyết định

588/QĐ-TTg

17/5/2019

Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025

5

Tải về

50

Thông tư

36/2018/TT-BLĐTBXH

26/12/2018

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em

6

Tải về

51

Thông tư

10/2019/TT-BKHĐT

30/07/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia

69

Tải về

52

Quyết định

1438/QĐ-TTg

29/10/2018

Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025

6

Tải về

53

Quyết định

1437/QĐ-TTg

29/10/2018

Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025

6

Tải về

54

Luật

74/2014/QH13

27/11/2014

Quốc hội

Luật Giáo dục nghề nghiệp

43

Tải về

55

Nghị định

79/2015/NĐ-CP

14/09/2015

Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

29

Tải về

56

Nghị định

143/2016/NĐ-CP

14/10/2016

Chính phủ

Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

54

Tải về

57

Nghị định

49/2018/NĐ-CP

30/03/2018

Chính phủ

Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

40

Tải về

58

Nghị định

140/2018/NĐ-CP

08/10/2018

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội

74

Tải về

59

Nghị định

15/2019/NĐ-CP

01/02/2019

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

67

Tải về

60

Quyết định

46/2015/QĐ-TTg

28/9/2015

Thủ tướng Chính phủ

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng

8

Tải về

61

Thông tư

42/2015/TT-BLĐTBXH

20/10/2015

Bộ Lao động -Thương binh và xã hội

Thông tư quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

53

Tải về

62

Thông tư

43/2015/TT-BLĐTBXH

20/10/2015

Bộ Lao động -Thương binh và xã hội

Thông tư Quy định về đào tạo thường xuyên

19

Tải về

63

Thông tư

57/2015/TT-BLĐTBXH

25/12/2015

Bộ Lao động -Thương binh và xã hội

Thông tư quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp

45

Tải về

64

Thông tư

46/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định về điều lệ trường cao đẳng

60

Tải về

65

Thông tư

47/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định về điều lệ trường trung cấp

58

Tải về

66

Thông tư

04/2017/TT-BLĐTBXH

03/02/2017

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

28

Tải về

67

Thông tư

08/2017/TT-BLĐTBXH

03/10/2017

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

27

Tải về

68

Thông tư

09/2017/TT-BLĐTBXH

13/03/2017

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

34

Tải về

69

Thông tư

10/2017/TT-BLĐTBXH

13/03/2017

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

19

Tải về

70

Thông tư

34/2017/TT-BLĐTBXH

29/12/2017

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp

4

Tải về

71

Thông tư

18/2018/TT-BLĐTBXH

30/10/2018

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

25

Tải về

72

Thông tư

34/2018/TT-BLĐTBXH

28/12/2018

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học

23

Tải về

73

Luật

51/2010/QH12

17/6/2010

Quốc hội

Luật Người khuyết tật

22

Tải về

74

Nghị định

28/2012/NĐ-CP

10/4/2012

Chính phủ

Quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Luật Người khuyết tật

18

Tải về

75

Nghị định

136/2013/NĐ-CP

21/10/2013

Chính phủ

Quỵ định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

29

Tải về

76

Quyết định

59/2015/QĐ-TTg

19/11/2015

Thủ tướng Chính phủ

Ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

5

Tải về

77

Thông tư

26/2012/TT-BLĐTBXH

12/11/2012

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn một số điều của Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn một sổ điều của Luật Người khuyết tật

15

Tải về

78

Thông tư

01/2015/TT-BLĐTBXH

06/01/2015

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật

27

Tải về

79

Thông tư

17/2016/TT-BLĐTBXH

28/06/2016

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

85

Tải về

80

Thông  tư liên tịch

37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

02/10/2015

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

12

Tải về
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần năm 2019(06/12/2019 - 11:45)
Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công năm 2019(01/11/2019 - 10:19)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019(15/10/2019 - 08:48)
Danh mục Tài liệu phục vụ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019, chuyên ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội(15/10/2019 - 07:40)
Danh mục Tài liệu phục vụ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019, chuyên ngành: Phòng, chống tệ nạn xã hội.(14/10/2019 - 18:08)
Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019(23/09/2019 - 16:03)
Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng(05/09/2019 - 08:13)
Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019(15/08/2019 - 11:28)
tổ chức Hội nghị bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở(31/07/2019 - 09:15)
Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019.(15/07/2019 - 07:42)
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân năm 2018.(13/05/2019 - 09:40)
Thông báo đăng ký về đặt hàng đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019(04/05/2019 - 08:50)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Công tác trao tặng quà của thành phố đến đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần năm 2019
Văn bản đề nghị phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi về bình đẳng giới.
Công văn về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Viết "tôi chọn nghề" và Cuộc thi Video clip "Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành-Vững khởi nghiệp, sáng tương lai
Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tìm kiếm sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
Công văn hướng dẫn và Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 và Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Nguồn gốc Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019
Kế hoạch về Phòng, chống thiên tai của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019.
Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
8 giờ: sáng ngày 16/7/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2019 với Chủ đề "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em".
8 giờ 30 phút ngày 11/6/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp với các cơ quan liên quan về thu thập, xử lý số liệu theo bộ chỉ số quan hệ lao động và tiền lương trên địa bàn thành phố