Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124096
Khách trực tuyến : 3913
Thành viên trực tuyến : 0
 
Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
04/12/2019 - 08:30

Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

 


     Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 01/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội


          Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ:

Năm 2019, thực hiện Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 01/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng, ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2019 kèm theo Quyết định số 372/QĐ-SLĐTBXH-VP ngày 11/01/2019, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 20/KH-SLĐTBXH ngày 28/01/2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 25/KH-SLĐTBXH ngày 01/02/2019 về tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người chủ sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; Kế hoạch hành động số 62/KH-SLĐTBXH ngày 18/4/2019 thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; Kế hoạch số 45/KH-SLĐTBXH ngày 12/3/2019 về bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019; Kế hoạch số 79/KH-SLĐTBXH ngày 29/5/2019 tuyên truyền lĩnh vực công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019; Kế hoạch số 116/KH-SLĐTBXH ngày 14/10/2019 thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ban hành, triển khai Công văn số 2709/SLĐTBXH-VP ngày 03/9/2019 về việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã quan tâm thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức, như: Thông qua tuyên truyền trực quan, tờ rơi, tờ gấp và tổ chức các lớp tập huấn, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019; chú trọng các giải pháp để nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI); sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố; triển khai các hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, tờ rơi, tờ gấp về chính sách, pháp luật mới ban hành và niêm yết 100% thủ tục hành chính đối với lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở.

Tuyên truyền trực quan quy định của pháp luật về lao động và Dịch vụ công trực tuyến

Năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, triển khai Kế hoạch số 20/KH-SLĐTBXH ngày 28/01/2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 22/KH-SLĐTBXH ngày 31/01/2019 về công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2019; Kế hoạch số 25/KH-SLĐTBXH ngày 01/02/2019 về tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người chủ sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019; tổ chức các lớp tập huấn, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội nghị tập huấn về thực hiện pháp luật lao động cho người lao động, người chủ sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; Tập huấn tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực điều trị, cai nghiện ma túy.

 

Đồng chí Đỗ Văn Bình, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn hướng dẫn văn bản về kỹ năng soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc

 

Đồng chí Trần Văn Huy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn hướng dẫn văn bản về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao độngQuang cảnh học viên tham gia Hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật

  
 

Tập huấn tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực điều trị, cai nghiện ma túy (Ảnh: Chi cục PCTNXH Hải Phòng)

Năm 2019, ngoài việc tích cực thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật, kết hợp kinh tế quốc phòng và an ninh đến năm 2020; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính tại Công văn số 1000/SLĐTBXH-VP ngày 24/4/2019 và tổ chức hưởng ứng cuộc thi ”Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 đối với công chức, viên chức, người lao động toàn ngành. Qua công tác thông tin, tuyên truyền năm 2019 đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, phục vụ nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính nhà nước, gồm: nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai chính quyền điện tử hướng tới xây dựng thành phố thông minh. Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm duyệt thông tin trước khi đăng tải trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố. Tiến hành rà soát, xây dựng và áp dụng quy trình ISO đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thường xuyên. Xây dựng, triển khai Kế hoạch số 36/KH-SLĐTBXH ngày 26/02/2019 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 gắn với công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, tăng cường cải cách hành chính nhà nước; Kế hoạch số 37/KH-SLĐTBXH ngày 28/02/2019 triển khai thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tâm nhiệm vụ" tại thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 38/KH-SLĐTBXH ngày 05/3/2019 Triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch số 39/KH-SLĐTBXH ngày 05/3/2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch số 45/KH-SLĐTBXH ngày 12/3/2019 về bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019. Tăng cường tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về: đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật, kết hợp kinh tế quốc phòng và an ninh đến năm 2020; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 04/4/2019 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Duy trì, tổng hợp, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội có hiệu lực để triển khai thực hiện hàng tháng. Để tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về cải cách hành chính, năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chú trọng tuyên truyền về đơn giản hóa thủ tục hành chính, về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, mức độ 4), việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, về tinh thần, thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát hoạt động thực thi công vụ, tạo sự thống nhất trong thực hiện các kế hoạch, chương trình cải cách hành chính nhà nước. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thống nhất trong toàn thể cán bộ, công chức cơ quan sử dụng hộp thư điện tử thành phố với tên miền xxx@haiphong.gov.vn trong trao đổi thông tin phục vụ công việc. Sử dụng cổng thông tin điện tử thành phố, cổng thông tin điện tử thành phần trong trao đổi thông tin giữa nội bộ cơ quan và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố. Thực hiện công khai đối với 100% thủ tục hành chính trên trang Website và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở phục vụ cho công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

Thông qua các hình thức tuyên truyền đã cơ bản nâng cao nhận thức trong công chức, viên chức và người lao động đối với việc thực hiện cải cách hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề ra những giải pháp thực hiện như sau:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, cần tập trung:

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm CCHC của thành phố năm 2020. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, ban hành mới; tuyên truyền việc phân cấp thẩm quyền, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở  và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Qua đó, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.

- Tuyên truyền đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp về việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính và thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền về các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ đổi mới phương thức tuyển dụng đến sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tuyên truyền cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học công nghệ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công của các đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

- Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước; các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính.

Hai là: Tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của thành phố; Xây dựng, triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

Ba là: Tuyên truyền, triển khai thực hiện các Kế hoạch về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Bốn là: Tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tuyên truyền về hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại các cấp chính quyền của thành phố. Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

Năm là: Tiếp tục xây dựng, triển khai Kế hoạch về bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2020 đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Đại Nghĩa

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội năm 2019(21/01/2020 - 08:06)
Công tác trao tặng quà của thành phố đến đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.(13/01/2020 - 08:45)
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.(22/12/2019 - 12:38)
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới(11/12/2019 - 09:56)
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước(06/12/2019 - 14:10)
Những điểm nổi bật của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức(06/12/2019 - 14:01)
Quốc hội đã chính thức thông qua việc tăng lương cơ sở và những tác động của việc tăng lương cơ sở trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT(06/12/2019 - 11:53)
Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội(04/12/2019 - 08:30)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng(27/11/2019 - 08:47)
Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2020(27/11/2019 - 08:36)
Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo Quy định của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2019(27/11/2019 - 08:25)
Nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị(27/11/2019 - 08:08)
Chuyển trang    
Trang số:  1/22
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội năm 2019
Công tác trao tặng quà của thành phố đến đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần năm 2019
Văn bản đề nghị phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi về bình đẳng giới.
Công văn về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Viết "tôi chọn nghề" và Cuộc thi Video clip "Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành-Vững khởi nghiệp, sáng tương lai
Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tìm kiếm sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
Công văn hướng dẫn và Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 và Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Nguồn gốc Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019
Kế hoạch về Phòng, chống thiên tai của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019.
Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
8 giờ: sáng ngày 16/7/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2019 với Chủ đề "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em".