Báo cáo Quý III năm 2017
18/12/2017 - 15:55

ỦY BAN NHÂN DÂN

PH­ƯỜNG QUANG TRUNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 80/BC-UBND

 

P. Quang Trung, ngày 09 tháng 9 năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2017

Bổ khuyết nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

 

Năm 2017, bám sát chủ đề năm của thành phố, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Quận ủy, Nghị quyết HĐND quận; xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình hành động chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố và “Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng Chính quyền điện tử” của quận. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 28/12/2016 của Đảng ủy phường về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND phường về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm. Với truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân phường tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND PHƯỜNG

Trong 9 tháng năm 2017, UBND phường tập trung thực hiện những giải pháp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai chương trình công tác năm, chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố và “Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử” của quận; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực cụ thể được giao.

- Chỉ đạo tập trung công tác thu ngân sách; giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội cho các ngành trong công tác thu ngân sách.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, trật tự đường hè, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Tập trung ra quân đồng loạt xử lý, tháo dỡ các vi phạm TTXD - TTĐH - VSMT - NSVMĐT. Tuyên truyền, vận động người dân giải tỏa các trường hợp kinh doanh, buôn bán trái phép dưới lòng đường, vỉa hè tại tuyến đường Tam Bạc để thực hiện dự án chỉnh trang hai bờ sông Tam Bạc, xây dựng tuyến phố đi bộ, văn minh, hiện đại.

- Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền cổ động trực quan và phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thành phố, quận trong 9 tháng năm 2017. Chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội, bố trí kinh phí, huy động xã hội hóa từ các nguồn chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công trong dịp Tết nguyên đán và kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao phường lần thứ VIII.

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống cháy nổ; chống buôn bán, đốt pháo, thả đèn trời... Tham gia lễ giao nhận quân và hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2017.

- Quán triệt chấp hành kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính đối với toàn thể cán bộ công chức, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo. thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính cấp phường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2017

1. Quản lý thu - chi ngân sách

Xác định thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm, UBND phường đã tăng cường quản lý điều hành thu ngân sách bằng nhiều biện pháp chỉ đạo sát sao đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

a) Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2017 ước: 4.659.067.000đ, bằng 64,38% so với KH,  bằng 127,87% so với cùng kỳ.

                                                                                                            (ĐVT: 1000đ)

CHỈ TIÊU

ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG

SO K.H NĂM (%)

SO CÙNG KỲ (%)

- Thuế NQD:

1.424.798

61,15

122,67

+ Trong đó:

 

 

 

Thuế GTGT+TNDN:

1.392.398

60,94

110,78

Thuế TTĐB:

32.400

72,00

124,28

- Thuế nhà đất:

300.801

100,27

107,79

- Thuế TNCN:

752.330

76,77

120,43

- Thu khác:

99.320

74,68

99,26

- Thu phạt:

86.250

71,88

92,25

- Thu xổ số:

65.512

136,48

112,91

- Phí và lệ phí + Lệ phí môn bài:

219.456

91,44

85,48

Tổng thu thường xuyên

2.948.467

71,03

135,52

- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 1.710.600.000đ

b) Thu chi ngân sách địa phương ước thực hiện 9 tháng năm 2017:

Tổng thu ngân sách phường: 2.170.357.000đ = 57,93% so với KH = 116,49% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách phường: 2.165.800.000đ = 58,59% so với KH = 97,78% so với cùng kỳ.

Ngay từ đầu năm, trợ cấp ngân sách phường bị cắt giảm 20%. Thực hiện theo đúng Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 03/3/2017 của UBND quận Hồng Bàng về tăng cường quản lý, điều hành thu – chi ngân sách nhà nước năm 2017, UBND phường đã quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, ưu tiên các khoản chi lương, bảo hiểm xã hội, điện nước, điện thoại và đảm bảo an sinh xã hội; hạn chế, tiết kiệm, tạm hoãn chi cho các hoạt động chi khác.

2. Công tác quản lý và phát triển đô thị:

a. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng

Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2016, kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Hoàn thiện 13 hồ sơ cấp GCNQSD đất theo NĐ 60/CP, 08 hồ sơ theo NĐ 61/CP. Cấp phép xây dựng 03 hồ sơ mới và 01 hồ sơ sửa chữa. Tăng cường kiểm tra các trường hợp xây dựng, 9 tháng không có trường hợp xây dựng không phép, sai phép.

UBND phường hoàn thành việc đối chiếu, rà soát đường ĐGHC giữa bản đồ ĐGHC được lập theo CT 364 với thực tế quản lý trên địa bàn theo Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với Trung tâm đo đạc Sở Tài nguyên và Môi trường lập trích đo Nhà thờ lớn Hải Phòng để cấp GCN cho cơ sở tôn giáo; với Trung tâm Thẩm định – Tư vấn tài nguyên nước thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước trong quá trình khảo sát, thống kê phục vụ Dự án “Điều tra, thống kê và lập danh mục các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất vùng đồng bằng Sông Hồng”.

b. Công tác quản lý đô thị

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản lý, chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đường hè, nếp sống văn minh đô thị. Chủ động phối hợp với các đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên ra quân lập lại TTĐH – VSMT – NSVMĐT, duy trì dọn vệ sinh tại dải trung tâm thành phố vào sáng thứ 7 hàng tuần; tham gia xóa biển quảng cáo rao vặt tại các gốc cây, cột điện, bờ tường tại tuyến đường Tam Bạc.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh, dịch vụ buôn bán trái phép; để xe đạp, xe máy không đúng quy định. Tháo dỡ các ô dù, biển quảng cáo, mái che mái vẩy làm trái phép. Xử lý 505 trường hợp vi phạm trật tự đường hè, thu nộp ngân sách trên 86 triệu đồng.

Thực hiện công tác rà soát, cung cấp hồ sơ thuê hè theo Đề án áp dụng thí điểm cho thuê sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên địa bàn (tổng 58 hộ thuê vỉa hè, với diện tích 160,25m; bình quân số tiền thu hàng tháng trên 11 triệu đồng). Đồng thời, báo cáo những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị để triển khai có hiệu quả Đề án.

Phối hợp với Xí nghiệp thoát nước Hồng Bàng tiến hành nạo vét đường cống thoát nước tại ngõ 33 - 35 Trần Quang Khải, nghẽn 100 Hoàng Văn Thụ, 69 Phan Bội Châu và 39, 62 Lý Thường Kiệt; xây dựng kế hoạch nạo vét, cải tạo đường cống thoát nước năm 2018.

Đã phối hợp với Công ty Công viên cây xanh thực hiện việc cắt tỉa cây trên tuyến đường Quang Trung, Phan Bội Châu, Kỳ Đồng. Tiếp tục đề nghị cắt tỉa cây tại tuyến đường Phạm Bá Trực.

Đề nghị Công ty TNHH MTV Điện chiếu sáng Hải Phòng sửa chữa, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng cao áp không còn hoạt động gây ảnh hưởng người tham gia giao thông và công tác đảm bảo an ninh trật tự (48 Phan Bội Châu, Ngõ 18 Kỳ Đồng, ngõ 42B- 60 Phan Bội Châu).

Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND quận Hồng Bàng kiểm tra hoạt động thương mại, dịch vụ tại các tổ chức, hộ kinh doanh rượu, thuốc lá, đường sữa; hoạt động quảng cáo; cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa trên địa bàn phường.

Triển khai bước 1 Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc phía đường Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc theo đúng kế hoạch của quận.

3. Công tác văn hoá - xã hội:

a. Văn hoá - TDTT:

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để phục vụ nhân dân, được quận đánh giá cao trong công tác thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 9 tháng năm 2017, đặc biệt là các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán, kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2017, kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tích cực tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017” và tổ chức tốt “Đại hội Thể dục Thể thao cấp phường lần thứ VIII – 2017”, thu hút gần 200 người tham gia. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 36 năm thành lập phường.

b. Lao động – TBXH:

Chi trả đầy đủ kịp thời trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng người có công; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chuyển quà Tết đến tận tay các đối tượng chính sách, người có công, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết với 879 suất quà, tổng số tiền là 401.050.000 đồng.

Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ: Tặng quà, chuyển quà của các cấp tới các đối tượng thương binh, bệnh binh, da cam gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách với 646 suất quà, số tiền là 418.500.000đ; tổ chức lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền liệt sỹ quận Hồng Bàng; hỗ trợ kinh phí là 60 triệu đồng để xây mới 1 hộ và sửa chữa 4 hộ gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn phường.

Trao tặng 26 suất quà trị giá 2,6 triệu đồng nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày da cam Việt Nam. Thăm và tặng quà cho 04 gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa với tổng số tiền 1,4 triệu đồng nhân dịp Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện mua BHYT theo hộ gia đình, đề nghị cấp 470 thẻ BHYT tự nguyện cho nhân dân. Giới thiệu việc làm cho 135 trường hợp đạt 73% KH (Kế hoạch quận giao năm 2017 là 185 trường hợp).

Triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp nhằm cụ thể hóa việc Nghị quyết của Đảng ủy- HĐND về công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện Kế hoạch giảm nghèo năm 2017, đến nay UBND phường đã rà soát, tìm nguồn hỗ trợ để 03 hộ dự kiến sẽ thoát nghèo trong năm 2017.

c. Giáo dục - đào tạo:

Các trường Mầm non Quang Trung, Mầm non Ánh Dương, Tiểu học Nguyễn Huệ hoàn thành chương trình năm học 2016-2017. Chỉ đạo các trường tổ chức tổng kết năm học 2016-2017 gắn với các hoạt động hè năm 2017.

Tổ chức tổng kết hoạt động hè, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè 2017. Làm tốt công tác khuyến học, tổ chức trao tặng quà cho 375 cháu học sinh giỏi, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn phường với số tiền trên 15 triệu đồng.

Chỉ đạo các trường học tổ chức tốt công tác tuyển sinh năm học 2017-2018 và Lễ khai giảng năm học mới đảm bảo trang trọng vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho phụ huynh và các cháu học sinh trong nhà trường.

d. Y tế - Dân số KHHGĐ:

Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân; khám sức khỏe cho hơn 2150 lượt người.

Chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các tổ dân phố, đến nay trên địa bàn phường chưa phát hiện ca dịch bệnh, ổ dịch.

Tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn phường tham gia hiến máu tình nguyện, đã tham gia hiến 21 đơn vị máu, hoàn thành chỉ tiêu quận giao.

Tiếp tục thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản. Số sinh: 44/58 cháu, bằng 76% so với KH năm; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,29% (chỉ tiêu 0,62%); có 2 trường hợp vi phạm chính sách dân số.

Xác định công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung chỉ đạo, điều hành. Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP phường đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức ATTP; kiểm tra 139 cơ sở thức ăn đường phố, dịch vụ cà phê, giải khát, cơ sở ăn đêm.

Thành lập Ban điều hành thực hiện đề án mô hình điểm quản lý thức ăn đường phố: “Cải thiện điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố giai đoạn 2017-2019”; tiến hành điều tra, phỏng vấn cán bộ cán bộ quản lý ở địa phương về thức ăn đường phố phục vụ đề án điểm tại phường. Phối hợp quản lý tốt các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

5. Công tác thanh tra, Tư­ pháp - Hộ tịch:

Thực hiện tốt các quy định của nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (430 buổi); công tác tiếp dân (185 buổi, trong đó lãnh đạo trực 76 buổi); giải quyết đơn thư, kiến nghị (không có); quản lý đăng ký hộ tịch (khai sinh: 84 cháu; Khai tử: 31 ng­ười; Kết hôn: 29 đôi. Sao sổ gốc: 38 trường hợp; Chứng thực chữ ký: 78 trường hợp. Xác nhận tình trạng hôn nhân: 138 trường hợp. Chứng thực bản sao từ bản chính: 7955 tr­ường hợp).      

UBND phường Quang Trung tiếp tục thực hiện việc trao giấy đăng ký kết hôn tận nhà cho người dân (có nhu cầu) trên địa bàn phường. Thực hiện tốt liên thông 3 thủ tục hành chính (12 trường hợp).

6. Công tác xây dựng chính quyền:

UBND phường đã tiến hành tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động thi đua năm 2017 giữa các đoàn thể, ngành, tổ dân phố. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2017: "Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử” của quận; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của quận về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách hành chính. Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển khai thực hiện đầy đủ nội dung các Nghị quyết, Kết luận giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân phường trong 9 tháng năm 2017.

Thực hiện nghiêm túc việc quy trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, với cán bộ, công chức để xảy ra hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhũng nhiễu gây phiền hà cho dân. Tổ chức thành công hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân theo Quyết định số 1738-QĐ/TU ngày 27/01/2015 của Thành ủy.

7. Công tác an ninh -quốc phòng

a. An ninh

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 9 tháng năm 2017, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Trên địa bàn phường 9 tháng không có xảy ra vụ phạm pháp hình sự. Đã xử lý vi phạm hành chính theo NĐ 167, bắt giữ 09 đối tượng bán đề thuê xử phạt 9.000.000đ. Đưa 01 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và 03 trường hợp giáo dục tại địa phương.

Mở đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở các tổ dân phố, cơ quan, trường học, hộ kinh doanh trên địa bàn phường. Triển khai ký cam kết với các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý pháo nổ và thả đèn trời.

Tăng cường ra quân, xử lý các trường hợp đậu đỗ xe không đúng quy định. Thường xuyên tổ chức phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra phòng chống trộm cắp xe máy, phòng chống cướp giật, trộm cắp đêm.

b. Quốc phòng

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Bố trí lực lượng trực ứng phó cứu sập, cứu nạn xảy ra trong mùa mưa bão.

Tổ chức tiếp xúc, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho 06 thanh niên nhập ngũ với số tiền là 12 triệu đồng, hoàn thành 100% chỉ tiêu quận giao (6/6 chỉ tiêu).

Tổ chức huấn luyện dân quân năm 2017; đăng ký nghĩa vụ quân sự tháng 4 (32 người, đạt 100%KH). Tổ chức rà soát nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ phục vụ công tác phúc tra tháng 10 năm 2017.

Làm thủ tục chuyển quân dự bị đối với nam công dân vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường nghề.

8. Công tác phòng chống thiên tai và phòng cháy chữa cháy:

Thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND quận về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, không để xảy ra cháy nổ trên địa bàn phường.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2017

Để thực hiện tốt chủ đề năm của quận và thành phố, UBND phường đã xây dựng và triển khai Chương trình công tác năm và Chương trình hành động số 02/Ctr-UBND ngày 16/1/2017 về thực hiện chủ đề năm 2017 "Tăng cường kỷ cương thu – chi ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" của thành phố và "Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử" của quận.

1. Về chủ đề “Đô thị”:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đợt ra quân sắp xếp trật tự đ­ường hè, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn phường, tập trung cao tại các tuyến đường trọng điểm Tam Bạc, Quang Trung, Trần Quang Khải. Xử lý 505 trường hợp vi phạm trật tự đường hè, thu nộp ngân sách trên 86 triệu đồng các trường hợp vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh, dịch vụ buôn bán trái phép; để xe đạp, xe máy không đúng quy định.

- Công tác vệ sinh môi trường được các cấp, các ban ngành, đoàn thể quan tâm; duy trì phong trào tổng dọn vệ sinh Dải trung tâm thành phố và các ngõ, phố trên địa bàn vào cuối tuần; đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tổ chức triển khai cho các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, đảm bảo 100% các hộ dân ký cam kết.

- Đã hướng dẫn 04 hộ dân thực hiện quy trình cấp giấy phép xây dựng. Thường xuyên kiểm tra các trường hợp sửa chữa, xây dựng, đảm bảo 100% các hộ xây dựng đúng phép, không có trường hợp xây dựng sai phép, không phép.

- Triển khai bước 1 Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc phía đường Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc theo đúng kế hoạch của quận.

2. Về chủ đề “Kỷ cương”:

- Quán triệt và tổ chức ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, không gây phiền hà, sách nhiễu và được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa để nhân dân theo dõi, giám sát. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của các đồng chí cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai theo quy định. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công việc hàng tháng, quý trong các cuộc họp cơ quan để có cơ sở đánh giá kết quả công tác năm đối với từng cán bộ, công chức.

- Thực hiện nghiêm túc Nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, thực hiện đeo thẻ công chức đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc mùa hè theo chỉ đạo của UBND thành phố. Tổ chức chào cờ và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sáng thứ 2 hàng tuần, đồng thời chỉ đạo những công việc phải thực hiện trong tuần; kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ giao các bộ phận.

- Duy trì và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND phường, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan. Chấn chỉnh về chế độ hội họp, học tập, xây dựng văn hóa nơi công sở. Đầu tư mua bổ sung máy vi tính, máy trình chiếu, máy quay...tạo môi trường làm việc thuận lợi cho cán bộ công chức. Duy trì việc áp dụng hệ thống phần mềm về quản lý, điều hành.

3. Về “Xây dựng chính quyền điện tử”

Áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc cũng như các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Đổi mới hình thức báo cáo hàng tháng, quý bằng các phóng sự hoạt động sinh động, trực quan.

Duy trì hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử chỉ đạo điều hành, đảm bảo 100% văn bản đi - đến được chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng (trừ các văn bản thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước).

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bộ phận một cửa hiện đại và thân thiện nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đưa vào hoạt động phần mềm quản lý và xử lý văn bản với những tính năng mới. Cán bộ công chức được đào tạo, tập huấn bài bản nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu công việc.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 9 tháng năm 2017, với quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện chương trình công tác năm, chương trình hành động thực hiện chủ đề : "Tăng cường kỷ cương thu – chi ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" của thành phố và "Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử" của quận. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, bám sát Nghị quyết của Đảng bộ phường, Nghị quyết của HĐND phường, chương trình công tác của UBND phường, UBND phường đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong 9 tháng năm, đạt được kết quả tích cực.

Công tác thu ngân sách đảm bảo triển khai thu bằng nhiều biện pháp có hiệu quả. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4.659.067.000đ = 64,38% so với KH = 127,87% so với cùng kỳ năm 2016, cùng bối cảnh khó khăn chung của toàn quận, song phường vẫn cơ bản đạt yêu cầu đạt yêu cầu về chỉ tiêu thu ngân sách. Công tác tuyển quân 2017 bảo đảm đúng quy định, giao quân đủ 100% chỉ tiêu. Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị được chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp quyết liệt, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp đúng tinh thần chỉ đạo của quận và thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối, trên địa bàn không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, thả đèn trời, cháy nổ, tai nạn giao thông, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Duy trì thường xuyên ra quân làm trật tự đường hè, trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường tạo đường thông, hè thoáng, xanh, sạch, an toàn trên tuyến đường. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ xây dựng, đảm bảo 100% các hộ xây dựng đủ điều kiện cấp phép.

Chủ động, tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, dịch bệnh, kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm… Làm tốt công tác huy động nguồn kinh phí phục vụ an sinh xã hội. Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.Việc đổi mới công tác thông tin tại các hội nghị, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được tăng cường đã tạo được hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác giáo dục đào tạo phường ổn định, chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi được nâng lên.

Công tác cải cách hành chính tại phường được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan được thực hiện nghiêm túc, không có cán bộ, công chức, nhân viên vi phạm phải xử lý, kỷ luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Công tác thu ngân sách chưa hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

- Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự đường hè đã có nhiều chuyển biến rõ nét nhưng chưa thực sự bền vững; đặc biệt một số hộ kinh doanh tại đường Quang Trung, ngã ba Tam Bạc, Trần Quang Khải. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường chuyển biến còn chậm.

- Một số cán bộ, công chức chưa chủ động trong công việc, phong cách, thái độ làm việc, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi kiến thức dẫn đến công tác tham mưu, triển khai một số nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ.

- Công tác thông tin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của một số ngành, bộ phận, đơn vị chưa được thực hiện nghiêm túc, phải đôn đốc nhắc nhở, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kết quả chung của phường.

Nguyên nhân:

- Đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tăng nguồn thu ngân sách, tuy nhiên do đặc điểm tình hình của phường chủ yếu là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, dịch vụ, vì vậy nguồn thu kém.

- Cán bộ công chức phường cơ bản được đào tạo bài bản, được phân công nhiệm vụ theo trình độ chuyên môn, năng lực công tác. Tuy nhiên về chủ quan một số CBCC chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện công việc, dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

- Một bộ phận nhân dân chưa có ý thức cao trong việc xây dựng cộng đồng và tuân thủ pháp luật, nhất là trong xây dựng nếp sống văn minh, đô thị.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017:

Tiếp tục thực hiện chương trình công tác năm, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường trong 3 tháng cuối năm 2017, UBND phường tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công tác Thu – Chi ngân sách:        

Tiếp tục tổ chức rà soát các nguồn thu trên địa bàn, thực hiện cân đối thu chi ngân sách, khai thác bảo đảm hoàn thành dự toán thu chi trong 3 tháng cuối năm. Tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh công tác thu phí vỉa hè, các loại phí, lệ phí, thuế đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch. Quyết tâm đạt chỉ tiêu ở mức cao nhất. Xây dựng kế hoạch dự toán thu chi ngân sách năm 2018.

Đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và các hoạt động của UBND phường. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động cơ quan.

2. Công tác quản lý đô thị:

Tiếp tục chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử”.

Tiếp tục ra quân, duy trì nề nếp trật tự đô thị, phong trào tổng dọn vệ sinh ngõ phố vào các ngày cuối tuần, phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn, thực hiện quyết liệt hơn tại các điểm thường xuyên xảy ra tái lấn chiếm, vi phạm quy định về trật tự đường hè. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa UBND với các đoàn thể phường về tăng cư­ờng việc tuyên truyền, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự đ­ường hè, vệ sinh môi trư­ờng, đặc biệt các tuyến đường Quang Trung, Trần Quang Khải, Phan Bội Châu, Tam Bạc. Vận động nhân dân nạo vét bùn tại các nghẽn kỹ thuật trên địa bàn thực hiện các phương án chỉnh trang đô thị.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các ban, ngành, đoàn thể xây dựng và triển khai Kế hoạch vận động người dân tham gia công tác chỉnh trang đô thị đối với phương án nạo vét, cải tạo chỉnh trang sông Tam bạc và 2 tuyến đường dọc sông đoạn từ công viên Tam Bạc đến cầu Lạc Long.

Tổ chức thực hiện tốt công tác PCCC, PCTT và TKCN năm 2017. Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão, bố trí các lực lượng, vật tư, phương tiện; triển khai thực hiện phương án phòng chống bão theo kế hoạch không để xảy ra thiệt hại khi có cơn bão đổ bộ vào địa phương.

3. Công tác Văn hóa – Xã hội:

Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong 3 tháng cuối năm, tháng hành động vì người cao tuổi, kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, ngày hội quốc phòng toàn dân.

Đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm sóc tới các đối tượng chính sách.  Xây dựng kế hoạch bình xét gia đình văn hóa.

Duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục. Thực hiện tốt công tác giảng dạy và học tập tại các trường tiểu học, mầm non.

Chủ động thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và các chương trình mục tiêu quốc gia. Giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, thực hiện tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, cơ sở kinh doanh nước giải khát ...nhất là trong dịp Tết Trung thu và các ngày lễ trong 3 tháng cuối năm 2017.

4. Công tác an ninh – quốc phòng:

Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh phòng chống, trấn áp tội phạm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn trong 3 tháng cuối năm 2017. Nắm chắc tình hình, theo dõi chặt chẽ các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn phường. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, quản lý và sử dụng pháo.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Tố chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương.

Rà soát, phúc tra, tuyển chọn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018. Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 28 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12.

5. Công tác xây dựng chính quyền:     

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức phường, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008.

Duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng các clip phóng sự báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND phường.

Phối hợp với HĐND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN tổ chức tốt kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân phường khóa VIII.

Cùng với UB MTTQVN phường tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2017 tại các tổ dân phố nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017).

Chỉ đạo, phối hợp tổ chức thành công Đại hội Công đoàn phường, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018./.

Nơi nhận:

- Quận uỷ-UBND quận (để b/c);

- Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQVN phư­ờng;

- Các ban ngành, đoàn thể phường;

- 11 tổ dân phố;

- L­ưu: VT.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký) 

 

Hà Đình Thắng

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Báo cáo năm 2019(15/12/2019 - 09:10)
Báo cáo quý III năm 2019(15/09/2019 - 19:36)
Báo cáo quý II năm 2019(03/06/2019 - 18:58)
Báo cáo quý I năm 2019(15/03/2019 - 18:55)
Báo cáo Quý II năm 2018(12/07/2018 - 14:52)
Báo cáo Quý I năm 2018(13/04/2018 - 10:18)
Báo cáo năm 2017(12/03/2018 - 15:38)
Báo cáo Quý III năm 2017(18/12/2017 - 15:55)
Báo cáo quý II năm 2017(18/12/2017 - 15:53)
Báo cáo Quý I năm 2017(18/12/2017 - 15:52)
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Bổ khuyết nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016(29/11/2016 - 11:17)
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016(28/07/2016 - 12:25)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 80006
Khách trực tuyến : 5708
Thành viên trực tuyến : 19